Verkiezingen – stemmen bij volmacht

Op deze pagina vind je meer info over het stemmen bij volmacht tijdens de verkiezingen op zondag 9 juni 2024. 

Ben je verhinderd om zelf te gaan stemmen op zondag 9 juni 2024? Dan kan je een volmacht geven. Dat betekent dat een andere kiezer in jouw plaats zal gaan stemmen. Een kiezer kan slechts één volmacht uitoefenen.

Om welke redenen kan je volmacht geven?

Alleen onderstaande kiezers kunnen een volmacht verlenen:

 1. de kiezer die wegens ziekte of handicap niet in staat is om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden;

 2. de kiezer die om beroepsredenen:

  a) in het buitenland is opgehouden, alsook de leden van zijn gezin die bij hem verblijven;

  b) op de dag van de stemming in het Koninkrijk is, maar in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau te melden;

 3. de kiezer die een activiteit als zelfstandige uitoefent en zich wegens die activiteit niet in het stembureau kan melden;

 4. de kiezer die op de dag van de stemming, ten gevolge van een rechterlijke maatregel, in een toestand van vrijheidsberoving verkeert;

 5. de kiezer die, wegens zijn deelname aan een activiteit naar aanleiding van zijn vrijheid om zijn godsdienst te belijden of zijn overtuiging tot uiting te brengen, in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau te melden;

 6. de student die zich, om studieredenen, in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden;

 7. de kiezer die, om andere dan de voormelde redenen, op de dag van de stemming van zijn woonplaats afwezig is wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland en zich bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt om zich in het stembureau te melden.

Voor de redenen vermeld in de punten 1, 2, 4, 5 en 6 moet je zelf het volmachtformulier laten aanvullen en ondertekenen en dit kan tot op de dag van de verkiezingen.

Voor de redenen 3 en 7 moet je naar het gemeentehuis komen met het volmachtformulier en de bewijzen of verklaring op eer. Zij zullen het formulier aanvullen en mee ondertekenen. Dit kan gebeuren tot op de laatste dag vóór de verkiezingen.

Welk attest heb je daarvoor nodig?

De redenen voor de volmacht moeten op het volmachtformulier worden geattesteerd:

 1. een arts vermeldt op het attest dat de kiezer die wegens ziekte of handicap niet in staat is om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden;

 2. de werkgever attesteert op het formulier dat de kiezer om beroepsredenen in de onmogelijkheid verkeert om zich in het stembureau te melden. Indien de kiezer in het buitenland verblijft, attesteer hij deze onmogelijk voor de leden van het zijn/haar gezin;

 3. de burgemeester van de woonplaats of zijn afgevaardigde vermeldt op het volmachtformulier, op voorwaarde dat de kiezer zijn ondernemingsnummer voorlegt EN een verklaring op erewoord indient, dat de kiezer niet naar het stembureau kan komen, omwille van zijn activiteit als zelfstandige;

 4. de directie van de penitentiaire instelling waar de kiezer verblijft, vermeldt op het formulier dat de kiezer die op de dag van de stemming, in een toestand van vrijheidsberoving verkeert;

 5. de organisator van de religieuze activiteit of activiteit om een overtuiging tot uiting te brengen attesteert dat de kiezer omwille van de deelname aan een activiteit naar aanleiding van zijn vrijheid om zijn godsdienst te belijden of zijn overtuiging tot uiting te brengen, in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau te melden;

 6. de directie van de onderwijsinstelling attesteert op het volmachtformulier dat de student, omwille van studieredenen, zich in de in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden;

 7. de burgemeester of zijn afgevaardigde vermeldt dat de kiezer zich op de dag van de stemming wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland in de onmogelijkheid bevindt om zich in het stembureau te melden, op voorwaarde dat de kiezer de nodige bewijsstukken voorlegt OF op basis van een verklaring op erewoord als de kiezer een dergelijk bewijsstuk niet kan voorleggen.

 

Volmachtformulier

Het volmachtformulier wordt door de volmachtgever en de volmachtkrijger ondertekend. Het wordt ook ondertekend door de persoon die verklaart dat de kiezer niet naar het stembureau kan komen.

Volmachtkrijger

De volmachtkrijger moet eerst zelf stemmen in zijn eigen stembureau. Vervolgens brengt hij/zij een stem uit in het stembureau van de volmachtgever.

Op de dag van de stemming moet de volmachtkrijger, om de volmacht te kunnen uitoefenen, in het bezit zijn van:

 1. het ingevulde volmachtformulier
 2. de eigen identiteitskaart
 3. de eigen oproepingsbrief met het bewijs dat hij/zij reeds heeft gestemd (= de stempel aangebracht in eigen stembureau).

Meer info

 

Formulieren:

Volmachtformulier voor Belgische kiezers in Vlaanderen (pdf) 

Volmachtformulier voor Europese kiezers in Vlaanderen (pdf) 

Volmachtformulier voor minderjarige kiezers in Vlaanderen (pdf)

Verklaring op eer (pdf)