Mededelingen bovenlokale projecten

Publieke inspraak over de kennisgeving van het plan-MER voor het Besluit van de Vlaamse Regering over extern salderen

De Vlaamse Regering stelde op 10 maart 2023 de programmatische aanpak stikstof (PAS) vast. De PAS is een omvattend, realisatiegericht beleidsprogramma dat bijdraagt tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de depositie van stikstof op Speciale Beschermingszones structureel en planmatig terug te dringen.

Met het decreet over de programmatische aanpak stikstof (het ‘Stikstofdecreet’) legde het Vlaams Parlement eind januari 2024 onder meer de rechtsgrond vast voor specifieke emissie-reducerende maatregelen die vervat zijn in de PAS, en voor beoordelingskaders voor de stikstofimpact van vergunningsplichtige activiteiten. Het Stikstofdecreet trad op 23 februari 2024 in werking.

Het Stikstofdecreet verwijst naar de mogelijkheid tot extern salderen in het kader van de individuele passende beoordeling. Extern salderen houdt in dat een vergunningsplichtig project – de saldonemer – voor het terugdringen van zijn stikstofemissies beroep kan doen op emissies die door een ander project – de saldogever – worden stopgezet. Het Stikstofdecreet voorziet dat de Vlaamse Regering de voorwaarden voor extern salderen vaststelt via een op te maken Besluit (‘BVR extern salderen’).

De Vlaamse Regering onderzoekt door middel van een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) en de bijhorende passende beoordeling onder welke voorwaarden extern salderen mogelijk is in het kader van het Stikstofdecreet, en onderzoekt de mogelijke effecten van extern salderen op mens en milieu. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vindt u onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure.

Van 5 april tot en met 3 juni 2024 kunt u de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor alternatieven.

De kennisgeving kan geraadpleegd worden in de dossierdatabank op www.mervlaanderen.be, op de website https://www.vlaanderen.be/stikstof, bij de Vlaamse gemeenten en op hun website.

Tot en met 3 juni 2024 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan het Team Omgevingseffecten van het Departement Omgeving. U doet dat bij voorkeur via het digitaal inspraakformulier (www.omgeving.vlaanderen.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota). U kunt uw reactie ook via mail bezorgen aan mer@vlaanderen.be, ter plekke overmaken aan het Team Omgevingseffecten in Brussel of met de post versturen naar onderstaand adres.

Meer informatie over milieueffectrapportage vindt u op omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of telefonisch via het gratis nummer 1700.

Departement Omgeving
Team Omgevingseffecten
Milieueffectrapportage
Plan-MER BVR Extern Salderen (PL0311)
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 BRUSSEL
mer@vlaanderen.be

Ontwerp gemeentelijk rooilijnplan “verplaatsing deel van voetweg nr. 28 te eksel”

 Het college van burgemeester en schepenen

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 17 van het Gemeentewegendecreet deelt het college van burgemeester en schepenen mee dat er een gemeentelijk rooilijnplan “Verplaatsing deel van voetweg nr. 28 te Eksel” werd opgesteld.

De gemeenteraad heeft dit ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan definitief vastgesteld in vergadering van 27 november 2023.

Het rooilijnplan ligt ter inzage in het gemeentehuis, dienst bouwen en wonen, Don Boscostraat 5 te 3940 Hechtel-Eksel. U kan het plan komen inkijken, wij werken op afspraak (www.hechtel-eksel.be/afspraak of via het algemeen nummer 011 73 40 37). De documenten kunnen ook geraadpleegd worden op de gemeentelijke website: www.hechtel-eksel.be.

Definitieve vaststelling Lokaal Materialenplan

Op 26 mei 2023 keurde de Vlaamse Regering het Lokaal Materialenplan (LMP) goed. Dit gebeurde op basis van een goedgekeurd Milieueffectenrapport (MER). Het LMP geldt als uitvoeringsplan en preventieprogramma voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, zoals voorzien in artikels 17 en 18 van het Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

Het LMP, het plan-MER en de andere bijhorende documenten kan u tegelijkertijd via volgende kanalen raadplegen:

OPENBAAR ONDERZOEK – Ontwerp gemeentelijk rooilijnplan “deel van voetweg nr. 28 te Eksel”

Het college van burgemeester en schepenen

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 17 van het Gemeentewegendecreet deelt het college van burgemeester en schepenen mee dat er een gemeentelijk rooilijnplan “deel van voetweg nr. 28 te Eksel” werd opgesteld.

De gemeenteraad heeft dit ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan voorlopig vastgesteld in vergadering van 26 juni 2023.

Het openbaar onderzoek loopt van 28 juli 2023 tot en met 26 augustus 2023.

Gedurende deze periode ligt het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan ter inzage in het gemeentehuis, dienst bouwen en wonen, Don Boscostraat 5 te 3940 Hechtel-Eksel. U kan het plan komen inkijken, wij werken op afspraak (www.hechtel-eksel.be/afspraak of via het algemeen nummer 011 73 01 37). De documenten kunnen ook geraadpleegd worden op de gemeentelijke website: www.hechtel-eksel.be.

Eventuele opmerkingen en bezwaren moeten uiterlijk 26 augustus 2023 schriftelijk of digitaal worden overgemaakt aan het gemeentebestuur:

 • Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel (of afgegeven worden tegen ontvangstbewijs op de dienst bouwen en wonen)
 • via e-mail naar info@hechtel-eksel.be

Hechtel-Eksel, 24 juli 2023

Namens het college van burgemeester en schepenen

K. Kenis                                                                                                                        J. Dalemans

Algemeen directeur wnd.                                                                                          Burgemeester

 

Publieke inspraak over het plan-MER voor het zevende Mestactieplan 7 (MAP 7)

Om het oppervlakte- en grondwater te beschermen tegen nutriëntenverliezen bereidt de Vlaamse overheid het zevende mestactieplan (MAP 7) voor in uitvoering van de Nitraatrichtlijn. Vlaanderen ambieert met MAP 7 de nodige maatregelen te nemen om de nutriëntenverliezen uit land- en tuinbouw te reduceren, en aldus de waterkwaliteit in lijn te brengen met de Europese doelen, zoals voorzien in de Europese wetgeving met name de Nitraatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water en de Drinkwaterrichtlijn en binnen de timing en bepalingen van deze richtlijnen, voor zover landbouw daar verantwoordelijk voor is.

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER)opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vindt u onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure.

U kunt van 14/06/2023 tot en met 12/08/2023 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt aangeven welke aanvullende milieueffecten volgens u onderzocht moeten worden en op welke manier dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor alternatieven.

De nota kunt u downloaden van de website https://www.omgeving.vlaanderen.be/omgevingsvergunning/milieueffectrapportage of inkijken op uw gemeentehuis of stadhuis en bij het Team Omgevingseffecten in Brussel.

Tot en met 12/08/2023 kunt u uw opmerkingen bezorgen via mail naar mer@vlaanderen.be of via het digitaal inspraakformulier (www.omgeving.vlaanderen.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota). U kunt uw reactie ook ter plekke afgeven aan het Team Omgevingseffecten in Brussel of ze met de post versturen naar onderstaand adres.

Voor meer informatie over milieueffectrapportage surft u naar omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage  of belt u naar het gratis nummer 1700.

Departement Omgeving
Team Omgevingseffecten
Milieueffectrapportage
Plan-MER MAP 7 (PL0301)
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 BRUSSEL
mer@vlaanderen.be

Definitieve vaststelling Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Op 10 maart 2023 heeft de Vlaamse Regering de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) definitief vastgesteld.  De PAS is opgevat als een omvattend, niet-reglementair, realisatiegericht programma, met als onderdelen: 

 • brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen; 
 • een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H; 
 • kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die NOx of ammoniak uitstoten; 
 • een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen; 
 • een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen. 

De volgende documenten kunnen bij de dienst omgeving digitaal geraadpleegd worden (enkel op afspraak):

 • de Programmatische Aanpak Stikstof
 • de bijhorende verklaring over de milieueffectrapportage

De Programmatische Aanpak Stikstof en bijhorende verklaring over de milieueffectrapportage kunnen eveneens worden geraadpleegd via www.vlaanderen.be/stikstof, via de website van team Mer  (plan-MER, met kenmerk PLMER-0257), bij alle gemeenten en op hun website.

Hebt u een vraag?  

Contacteer het Departement Omgeving: 

 • 02/553.75.86 (van maandag t.e.m. vrijdag van 9.00 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 16.00 u.) 
 • stikstof@vlaanderen.be   

Gewestelijke plannen en projecten

De Vlaamse overheid heeft een nieuw portaal ontwikkeld waar informatie is samengebracht over lopende inspraakperiodes van 

 • Gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
 • Voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
 • Plannen of projecten van andere overheden die invloed kunnen hebben op onze gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:
  • het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest
  • de federale overheid
  • een buurland

Via deze link vindt u het portaal terug en kan u vlot toegang vinden tot specifieke plannen en projecten waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt.

Let op! Voorlopig vindt u er enkel gewestelijke informatie, voor de provinciale en gemeentelijke projecten en processen moet u nog steeds naar de desbetreffende gemeentelijke en provinciale websites gaan kijken.

Leidingstraat Antwerpen - Ruhr

De Vlaamse Regering besliste op 20 januari 2023 het GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr stop te zetten. Het project zal grondig bijgestuurd worden om onteigeningen te voorkomen, natuurschade zoveel mogelijk te vermijden en de leidingstraat in te schakelen in de klimaat- en energietransitie. Aan de industrie wodt een uitgesproken engagement gevraagd vooraleer een nieuwe startnota aan de regering kan worden voorgelegd. 

De Vlaamse Regering vraagt een sterkt engagement van de bedrijven en zal een convenant afsluiten. Daarin concretiseren de industriële partners formeel hun intenties en timing voor het gebruik van de leidingstraat en voor het beheer, de financiering en het nodige flankerende beleid. De Vlaamse Regering zal pas overgaan tot een doorstart in dit proces wanneer deze convenant is afgesloten.

Wanneer het proces wordt hernomen, zullen de tracés geoptimaliseerd worden zodat geen woningen of gebouwen worden getroffen en de impact op de natuur zoveel mogelijk beperkt worden. Dit zal gebeuren in overleg met de betrokken lokale besturen en middenveldactoren. 

Omgevingsvergunningen

Tijdens de aanvraag van een omgevingsvergunning kan er een openbaar onderzoek worden georganiseerd. Hierbij wordt op het perceel de bekendmaking van het onderzoek uitgehangen (gele affiche) en worden, indien nodig, de omwonenden met aangetekend schrijven op de hoogte gebracht.De bekendmakingen van lopende openbare onderzoeken vind je op www.hechtel-eksel.be/openbaar-onderzoek.

Een aantal dossierstukken (zoals geveltekeningen, inplantingsplannen, ...) van een lopend openbaar onderzoek kan je online raadplagen via het omgevingsloket. Heb je een bezwaar omtrent een aanvraag tot omgevingsvergunning? Dien je bezwaarschrift dan via dezelfde website in, schrijf het college van burgemeester en schepenen aan per aangetekende zending of lever je bezwaar in tegen ontvangstbewijs tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.