Openbaar onderzoek

Ten gevolge van het coronavirus heeft het Vlaams Parlement op 18 maart 2020 een decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, het Nooddecreet, goedgekeurd. In het kader daarvan heeft de Vlaamse Regering op 24 maart 2020 ook maatregelen getroffen wat betreft de omgevingsvergunningsprocedures. Dit heeft tot gevolg dat:

  • lopende openbare onderzoeken (nog niet afgelopen op 24 maart 2020) verplicht worden opgeschort vanaf 25 maart 2020. De resterende dagen van het openbaar onderzoek worden gehouden na 24 april 2020.
  • er momenteel geen nieuwe openbare onderzoeken mogen opgestart worden. De organisatie van nieuwe openbare onderzoeken kan slechts plaatsvinden na 24 april 2020.

Deze opschorting kan worden verlengd.

De termijnen waarbinnen het College beslissingen dienen te nemen over de lopende vergunningsaanvragen worden ook verlengd.

 

Tijdens de aanvraag van een omgevingsvergunning is het mogelijk dat er een openbaar onderzoek wordt georganiseerd. Tijdens het openbaar onderzoek wordt op het perceel waarop de aanvraag zich berust de bekendmaking van het openbaar onderzoek uitgehangen (gele affiche) en worden, indien nodig, de omwonenden met een aangetekend schrijven op de hoogte gebracht.

Gedurende deze periode worden de bekendmakingen ook gepubliceerd op de website van het gemeentebestuur. De bekendmakingen van lopende openbare onderzoeken vind je rechts onder documenten. Je kan een aantal dossierstukken (zoals geveltekeningen, inplantingsplannen,...) van een lopend openbaar onderzoek online raadplegen op het omgevingsloket.

Indien je een bezwaar of opmerking wenst in te dienen omtrent een aanvraag tot omgevingsvergunning, kan dit door online een bezwaarschrift in te dienen of het college van burgemeester en schepenen aan te schrijven. Dit schrijven bezorg je per aangetekende zending of lever je in tegen ontvangstbewijs tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.