Openbare onderzoeken bovenlokale projecten

Vaststelling van het besluit voor sectorale voorwaarden windturbines

BEKENDMAKING

De Vlaamse Regering heeft op 7 juli 2023 een besluit met sectorale milieuvoorwaarden vastgesteld, die van toepassing zijn op alle vergunningsplichtige en meldingsplichtige inrichtingen voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie in Vlaanderen. Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 17 juli 2023.  

Met dit besluit stelt de Vlaamse Regering sectorale voorwaarden voor windturbines vast om de mogelijke milieuhinder ervan voor omwonenden te voorkomen of te beperken. Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de indelingslijst die bij titel II van het VLAREM is gevoegd.  

In een plan-MER zijn de mogelijke effecten van deze sectorale voorwaarden op mens en milieu onderzocht. Het Team Omgevingseffecten (team Mer) keurde het plan-MER goed op 21 april 2023.  

U kunt volgende documenten raadplegen:

 • het besluit voor sectorale voorwaarden windturbines;
 • het bijhorende plan-MER;
 • de bijhorende verklaring over de milieueffectrapportage.

Via de volgende kanalen:

Definitieve vaststelling Lokaal Materialenplan

Op 26 mei 2023 keurde de Vlaamse Regering het Lokaal Materialenplan (LMP) goed. Dit gebeurde op basis van een goedgekeurd Milieueffectenrapport (MER). Het LMP geldt als uitvoeringsplan en preventieprogramma voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, zoals voorzien in artikels 17 en 18 van het Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

Het LMP, het plan-MER en de andere bijhorende documenten kan u tegelijkertijd via volgende kanalen raadplegen:

OPENBAAR ONDERZOEK – Ontwerp gemeentelijk rooilijnplan “deel van voetweg nr. 28 te Eksel”

Het college van burgemeester en schepenen

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 17 van het Gemeentewegendecreet deelt het college van burgemeester en schepenen mee dat er een gemeentelijk rooilijnplan “deel van voetweg nr. 28 te Eksel” werd opgesteld.

De gemeenteraad heeft dit ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan voorlopig vastgesteld in vergadering van 26 juni 2023.

Het openbaar onderzoek loopt van 28 juli 2023 tot en met 26 augustus 2023.

Gedurende deze periode ligt het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan ter inzage in het gemeentehuis, dienst bouwen en wonen, Don Boscostraat 5 te 3940 Hechtel-Eksel. U kan het plan komen inkijken, wij werken op afspraak (www.hechtel-eksel.be/afspraak of via het algemeen nummer 011 73 01 37). De documenten kunnen ook geraadpleegd worden op de gemeentelijke website: www.hechtel-eksel.be.

Eventuele opmerkingen en bezwaren moeten uiterlijk 26 augustus 2023 schriftelijk of digitaal worden overgemaakt aan het gemeentebestuur:

 • Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel (of afgegeven worden tegen ontvangstbewijs op de dienst bouwen en wonen)
 • via e-mail naar info@hechtel-eksel.be

Hechtel-Eksel, 24 juli 2023

Namens het college van burgemeester en schepenen

K. Kenis                                                                                                                        J. Dalemans

Algemeen directeur wnd.                                                                                          Burgemeester

 

Publieke inspraak over het plan-MER voor het zevende Mestactieplan 7 (MAP 7)

Om het oppervlakte- en grondwater te beschermen tegen nutriëntenverliezen bereidt de Vlaamse overheid het zevende mestactieplan (MAP 7) voor in uitvoering van de Nitraatrichtlijn. Vlaanderen ambieert met MAP 7 de nodige maatregelen te nemen om de nutriëntenverliezen uit land- en tuinbouw te reduceren, en aldus de waterkwaliteit in lijn te brengen met de Europese doelen, zoals voorzien in de Europese wetgeving met name de Nitraatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water en de Drinkwaterrichtlijn en binnen de timing en bepalingen van deze richtlijnen, voor zover landbouw daar verantwoordelijk voor is.

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER)opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vindt u onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure.

U kunt van 14/06/2023 tot en met 12/08/2023 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt aangeven welke aanvullende milieueffecten volgens u onderzocht moeten worden en op welke manier dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor alternatieven.

De nota kunt u downloaden van de website https://www.omgeving.vlaanderen.be/omgevingsvergunning/milieueffectrapportage of inkijken op uw gemeentehuis of stadhuis en bij het Team Omgevingseffecten in Brussel.

Tot en met 12/08/2023 kunt u uw opmerkingen bezorgen via mail naar mer@vlaanderen.be of via het digitaal inspraakformulier (www.omgeving.vlaanderen.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota). U kunt uw reactie ook ter plekke afgeven aan het Team Omgevingseffecten in Brussel of ze met de post versturen naar onderstaand adres.

Voor meer informatie over milieueffectrapportage surft u naar omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage  of belt u naar het gratis nummer 1700.

Departement Omgeving
Team Omgevingseffecten
Milieueffectrapportage
Plan-MER MAP 7 (PL0301)
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 BRUSSEL
mer@vlaanderen.be

Definitieve vaststelling Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Op 10 maart 2023 heeft de Vlaamse Regering de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) definitief vastgesteld.  De PAS is opgevat als een omvattend, niet-reglementair, realisatiegericht programma, met als onderdelen: 

 • brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen; 
 • een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H; 
 • kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die NOx of ammoniak uitstoten; 
 • een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen; 
 • een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen. 

De volgende documenten kunnen bij de dienst omgeving digitaal geraadpleegd worden (enkel op afspraak):

 • de Programmatische Aanpak Stikstof
 • de bijhorende verklaring over de milieueffectrapportage

De Programmatische Aanpak Stikstof en bijhorende verklaring over de milieueffectrapportage kunnen eveneens worden geraadpleegd via www.vlaanderen.be/stikstof, via de website van team Mer  (plan-MER, met kenmerk PLMER-0257), bij alle gemeenten en op hun website.

Hebt u een vraag?  

Contacteer het Departement Omgeving: 

 • 02/553.75.86 (van maandag t.e.m. vrijdag van 9.00 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 16.00 u.) 
 • stikstof@vlaanderen.be   

Gewestelijke plannen en projecten

De Vlaamse overheid heeft een nieuw portaal ontwikkeld waar informatie is samengebracht over lopende inspraakperiodes van 

 • Gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
 • Voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
 • Plannen of projecten van andere overheden die invloed kunnen hebben op onze gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:
  • het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest
  • de federale overheid
  • een buurland

Via deze link vindt u het portaal terug en kan u vlot toegang vinden tot specifieke plannen en projecten waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt.

Let op! Voorlopig vindt u er enkel gewestelijke informatie, voor de provinciale en gemeentelijke projecten en processen moet u nog steeds naar de desbetreffende gemeentelijke en provinciale websites gaan kijken.

Leidingstraat Antwerpen - Ruhr

De Vlaamse Regering besliste op 20 januari 2023 het GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr stop te zetten. Het project zal grondig bijgestuurd worden om onteigeningen te voorkomen, natuurschade zoveel mogelijk te vermijden en de leidingstraat in te schakelen in de klimaat- en energietransitie. Aan de industrie wodt een uitgesproken engagement gevraagd vooraleer een nieuwe startnota aan de regering kan worden voorgelegd. 

De Vlaamse Regering vraagt een sterkt engagement van de bedrijven en zal een convenant afsluiten. Daarin concretiseren de industriële partners formeel hun intenties en timing voor het gebruik van de leidingstraat en voor het beheer, de financiering en het nodige flankerende beleid. De Vlaamse Regering zal pas overgaan tot een doorstart in dit proces wanneer deze convenant is afgesloten.

Wanneer het proces wordt hernomen, zullen de tracés geoptimaliseerd worden zodat geen woningen of gebouwen worden getroffen en de impact op de natuur zoveel mogelijk beperkt worden. Dit zal gebeuren in overleg met de betrokken lokale besturen en middenveldactoren. 

Omgevingsvergunningen

Tijdens de aanvraag van een omgevingsvergunning kan er een openbaar onderzoek worden georganiseerd. Hierbij wordt op het perceel de bekendmaking van het onderzoek uitgehangen (gele affiche) en worden, indien nodig, de omwonenden met aangetekend schrijven op de hoogte gebracht.De bekendmakingen van lopende openbare onderzoeken vind je op www.hechtel-eksel.be/openbaar-onderzoek.

Een aantal dossierstukken (zoals geveltekeningen, inplantingsplannen, ...) van een lopend openbaar onderzoek kan je online raadplagen via het omgevingsloket. Heb je een bezwaar omtrent een aanvraag tot omgevingsvergunning? Dien je bezwaarschrift dan via dezelfde website in, schrijf het college van burgemeester en schepenen aan per aangetekende zending of lever je bezwaar in tegen ontvangstbewijs tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

 

 


Contactinformatie