Openbaar onderzoek

Gewestelijke plannen en projecten

De Vlaamse overheid heeft een nieuw portaal ontwikkeld waar informatie is samengebracht over lopende inspraakperiodes van 

  • Gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
  • Voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
  • Plannen of projecten van andere overheden die invloed kunnen hebben op onze gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:
    • het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest
    • de federale overheid
    • een buurland

Via deze link vindt u het portaal terug en kan u vlot toegang vinden tot specifieke plannen en projecten waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt.

Let op! Voorlopig vindt u er enkel gewestelijke informatie, voor de provinciale en gemeentelijke projecten en processen moet u nog steeds naar de desbetreffende gemeentelijke en provinciale websites gaan kijken.

Van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 loopt het openbaar onderzoek over het ontwerp-besluit van de Vlaamse Regering en het bijhorende plan-MER voor de sectorale voorwaarden voor windturbines. De bekendmaking vind je rechts onder "documenten". Vanaf 22 november vind je de informatie op de website van het Departement Omgeving: https://omgeving.vlaanderen.be/inspraak-sectorale-voorwaarden-windturbines.

Van 21 november tot en met 21 december 2022 wordt een openbaar onderzoek georganiseerd over het ontwerp van gewestelijke stedenbouwkundige publiciteitsverordening van 2022. Vanaf  21 november vind je de informatie op https://inspraak.omgeving.vlaanderen.be/. Reacties kunnen uiterlijk 21 december 2022 gemaild worden naar bjo.omgeving@vlaanderen.be

Omgevingsvergunningen

Tijdens de aanvraag van een omgevingsvergunning kan er een openbaar onderzoek worden georganiseerd. Hierbij wordt op het perceel de bekendmaking van het onderzoek uitgehangen (gele affiche) en worden, indien nodig, de omwonenden met aangetekend schrijven op de hoogte gebracht.De bekendmakingen van lopende openbare onderzoeken vind je op www.hechtel-eksel.be/openbaar-onderzoek.

Een aantal dossierstukken (zoals geveltekeningen, inplantingsplannen, ...) van een lopend openbaar onderzoek kan je online raadplagen via het omgevingsloket. Heb je een bezwaar omtrent een aanvraag tot omgevingsvergunning? Dien je bezwaarschrift dan via dezelfde website in, schrijf het college van burgemeester en schepenen aan per aangetekende zending of lever je bezwaar in tegen ontvangstbewijs tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.