Openbaar onderzoek

Definitieve vaststelling Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Op 10 maart 2023 heeft de Vlaamse Regering de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) definitief vastgesteld.  De PAS is opgevat als een omvattend, niet-reglementair, realisatiegericht programma, met als onderdelen: 

 • brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen; 
 • een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H; 
 • kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die NOx of ammoniak uitstoten; 
 • een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen; 
 • een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen. 

De volgende documenten kunnen bij de dienst omgeving digitaal geraadpleegd worden (enkel op afspraak):

 • de Programmatische Aanpak Stikstof
 • de bijhorende verklaring over de milieueffectrapportage

De Programmatische Aanpak Stikstof en bijhorende verklaring over de milieueffectrapportage kunnen eveneens worden geraadpleegd via www.vlaanderen.be/stikstof, via de website van team Mer  (plan-MER, met kenmerk PLMER-0257), bij alle gemeenten en op hun website.

Hebt u een vraag?  

Contacteer het Departement Omgeving: 

 • 02/553.75.86 (van maandag t.e.m. vrijdag van 9.00 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 16.00 u.) 
 • stikstof@vlaanderen.be   

 

Beleidsplan Ruimte Limburg: Ruimtepact 2040

Lees en reageer op het ontwerp Beleidsplan Ruimte voor de provincie Limburg

Met het nieuwe Beleidsplan Ruimte voor de provincie Limburg, het "Ruimtepact 2040", werkt de provincie de nieuwe leidraad uit voor het ruimtelijk beleid van Limburg op weg naar 2040.

Het ontwerp Ruimtepact 2040 is nu klaar en bestaat uit een strategische visie en 3 beleidskaders. De 3 thema's die behandeld worden zijn: wonen in stads- en dorpskernen, openruimteschakels en economische ruimte. 

Geïntegreerd in dit proces wordt ook een milieueffectbeoordeling (plan-MER) opgemaakt. 

Tijdens het openbaar onderzoek van 17 februari 2023 tot en met 17 mei 2023 kan u het ontwerp Ruimtepact 2040 en bijhorende plan-MER volledig inkijken op www.ruimtepact2040.be, in het gemeentehuis of in het provinciehuis. 

Meer informatie kan u vinden in de bekendmaking (bij "documenten"). 

Gewestelijke plannen en projecten

De Vlaamse overheid heeft een nieuw portaal ontwikkeld waar informatie is samengebracht over lopende inspraakperiodes van 

 • Gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
 • Voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
 • Plannen of projecten van andere overheden die invloed kunnen hebben op onze gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:
  • het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest
  • de federale overheid
  • een buurland

Via deze link vindt u het portaal terug en kan u vlot toegang vinden tot specifieke plannen en projecten waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt.

Let op! Voorlopig vindt u er enkel gewestelijke informatie, voor de provinciale en gemeentelijke projecten en processen moet u nog steeds naar de desbetreffende gemeentelijke en provinciale websites gaan kijken.

Leidingstraat Antwerpen - Ruhr

De Vlaamse Regering besliste op 20 januari 2023 het GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr stop te zetten. Het project zal grondig bijgestuurd worden om onteigeningen te voorkomen, natuurschade zoveel mogelijk te vermijden en de leidingstraat in te schakelen in de klimaat- en energietransitie. Aan de industrie wodt een uitgesproken engagement gevraagd vooraleer een nieuwe startnota aan de regering kan worden voorgelegd. 

De Vlaamse Regering vraagt een sterkt engagement van de bedrijven en zal een convenant afsluiten. Daarin concretiseren de industriële partners formeel hun intenties en timing voor het gebruik van de leidingstraat en voor het beheer, de financiering en het nodige flankerende beleid. De Vlaamse Regering zal pas overgaan tot een doorstart in dit proces wanneer deze convenant is afgesloten.

Wanneer het proces wordt hernomen, zullen de tracés geoptimaliseerd worden zodat geen woningen of gebouwen worden getroffen en de impact op de natuur zoveel mogelijk beperkt worden. Dit zal gebeuren in overleg met de betrokken lokale besturen en middenveldactoren. 

Omgevingsvergunningen

Tijdens de aanvraag van een omgevingsvergunning kan er een openbaar onderzoek worden georganiseerd. Hierbij wordt op het perceel de bekendmaking van het onderzoek uitgehangen (gele affiche) en worden, indien nodig, de omwonenden met aangetekend schrijven op de hoogte gebracht.De bekendmakingen van lopende openbare onderzoeken vind je op www.hechtel-eksel.be/openbaar-onderzoek.

Een aantal dossierstukken (zoals geveltekeningen, inplantingsplannen, ...) van een lopend openbaar onderzoek kan je online raadplagen via het omgevingsloket. Heb je een bezwaar omtrent een aanvraag tot omgevingsvergunning? Dien je bezwaarschrift dan via dezelfde website in, schrijf het college van burgemeester en schepenen aan per aangetekende zending of lever je bezwaar in tegen ontvangstbewijs tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.