Cultuur- en buurtverenigingen

Erkenningsformulier cultuur- en buurtverenigingen

Bovenop het ‘standaard’ berekend subsidiebedrag van het vorige werkingsjaar, kent het gemeentebestuur opnieuw een toelage toe van 50% voor de erkende jeugd-, sport-, milieu-, cultuur- en buurtverenigingen. Omdat de werking doorheen het voorbije jaar niet normaal is verlopen, dien je als vereniging dit jaar geen subsidiedossier (het zogenaamde inlichtingenformulier) in te dienen. Elke erkende vereniging ontvangt hetzelfde bedrag als vorig jaar inclusief de extra toelagen van 50%.

Wat je wél in orde dient te brengen als vereniging, is de jaarlijkse erkenning. Voor de buurt- en cultuurverenigingen verloopt dit normaal automatisch, door het invullen van het inlichtingenformulier. Aangezien dit formulier uitzonderlijk niet moet worden ingevuld, hebben we een kort ‘erkenningsformulier’ opgesteld. Dit formulier dient vóór 15 juni 2021 ingediend te worden. Op deze manier kunnen de subsidies uitbetaald worden in de 2de helft van augustus 2021.

Opgelet:

-        Verenigingen die dit formulier niet tijdig indienen, ontvangen geen subsidies.

-        Is je vereniging intussen gestopt? Gelieve dit zeker door te geven (an.plessers@hechtel-eksel.be).

Aansluitingsformulier cultuur- en buurtverenigingen

Om lid te kunnen worden van de Cultuurraad dient de cultuur- of buurtvereniging eenmaal een aansluitingsformulier in te vullen. Het Dagelijks Bestuur van de Cultuurraad zal vervolgens oordelen of de vereniging voldoet aan de voorwaarden, opgelijst in het subsidiereglement cultuur- en buurtverenigingen.

Inlichtingenformulier buurtverenigingen

Opgelet: dit jaar dienen de erkende buurt- en cultuurverenigingen geen inlichtingenformulier, maar het erkenningsformulier in te dienen (zie boven).

Jaarlijks vóór 15 september (jaar n) geven de erkende buurtverenigingen via het inlichtingenformulier voor buurtverenigingen een overzicht van de activiteiten van het afgelopen werkjaar dat loopt van 1 september (n-1) tot en met 31 augustus (n). Op basis van deze gegevens wordt het jaarlijks uit te keren subsidiebedrag berekend.

Inlichtingenformulier cultuurverenigingen

Opgelet: dit jaar dienen de erkende buurt- en cultuurverenigingen geen inlichtingenformulier, maar het erkenningsformulier in te dienen (zie boven).

Jaarlijks vóór 15 september (jaar n) geven de erkende cultuurverenigingen via het inlichtingenformulier voor cultuurverenigingen een overzicht van de activiteiten van het afgelopen werkjaar dat loopt van 1 september (n-1) tot en met 31 augustus (n). Op basis van deze gegevens wordt het jaarlijks uit te keren subsidiebedrag berekend.

Extra subsidies

Subsidies voor uitrustingskosten

Muziekverenigingen die hoge onkosten hebben omwille van de instrumenten kunnen jaarlijks aanspraak maken op een totaal krediet van €5000. De toegekende subsidie bedraagt maximaal 50% van de ingediende uitrustingskosten. De voorwaarden voor het bekomen van deze subsidie zijn terug te vinden in het subsidiereglement cultuur- en buurtverenigingen, rechts op deze webpagina te vinden.

Projectsubsidies voor buurtverenigingen

Per jaar kunnen 2 buurtverenigingen aanspraak maken op een projectsubsidie van €500 voor een eenmalige grootschalige en/of bijzondere activiteit. De subsidieaanvraag wordt jaarlijks voor 15 september ingediend voor een activiteit die plaatsvindt in het daar op volgende jaar. De cultuurraad advieseert het College van Burgemeester en Schepenen gunstig of ongunstig. Het College beslist over de toekenning.

Cultuurcheque

De cultuurcheque is een aanmoediging om buitengewone of vernieuwende initiatieven op te zetten, opengesteld voor de gehele bevolking. Het reglement is rechts op deze webpagina terug te vinden.

Boekencheque

Met de boekencheque willen we een stimulans bieden bij het schrijven over onze gemeente. De tussenkomst per ingediend project wordt bepaald op 50%, met een maximum van €500 als tussenkomst in de onkosten. Het reglement is rechts op deze webpagina terug te vinden.

Wijzigingen doorgeven

Heeft je vereniging een nieuwe voorzitter, een gewijzigd bankrekeningnummer of een ander naam? Laat het ons dan zeker weten via mail!

Meer informatie? Hulp nodig?

Maak een afspraak