Cultuur- en buurtverenigingen

Aansluitingsformulier cultuur- en buurtverenigingen

Om lid te kunnen worden van de Cultuurraad dient de cultuur- of buurtvereniging eenmaal een aansluitingsformulier in te vullen. Het Dagelijks Bestuur van de Cultuurraad zal vervolgens oordelen of de vereniging voldoet aan de voorwaarden, opgelijst in het subsidiereglement cultuur- en buurtverenigingen.

Inlichtingenformulier buurtverenigingen

Jaarlijks vóór 15 september (jaar n) geven de erkende buurtverenigingen via het inlichtingenformulier voor buurtverenigingen een overzicht van de activiteiten van het afgelopen werkjaar dat loopt van 1 september (n-1) tot en met 31 augustus (n). Op basis van deze gegevens wordt het jaarlijks uit te keren subsidiebedrag berekend.

Inlichtingenformulier cultuurverenigingen

Jaarlijks vóór 15 september (jaar n) geven de erkende cultuurverenigingen via het inlichtingenformulier voor cultuurverenigingen een overzicht van de activiteiten van het afgelopen werkjaar dat loopt van 1 september (n-1) tot en met 31 augustus (n). Op basis van deze gegevens wordt het jaarlijks uit te keren subsidiebedrag berekend.

Extra subsidies

Subsidies voor uitrustingskosten

Muziekverenigingen die hoge onkosten hebben omwille van de instrumenten kunnen jaarlijks aanspraak maken op een totaal krediet van €5000. De toegekende subsidie bedraagt maximaal 50% van de ingediende uitrustingskosten. De voorwaarden voor het bekomen van deze subsidie zijn terug te vinden in het subsidiereglement cultuur- en buurtverenigingen, rechts op deze webpagina te vinden.

Projectsubsidies voor buurtverenigingen

Per jaar kunnen 2 buurtverenigingen aanspraak maken op een projectsubsidie van €500 voor een eenmalige grootschalige en/of bijzondere activiteit. De subsidieaanvraag wordt jaarlijks voor 15 september ingediend voor een activiteit die plaatsvindt in het daar op volgende jaar. De cultuurraad advieseert het College van Burgemeester en Schepenen gunstig of ongunstig. Het College beslist over de toekenning.

Cultuurcheque

De cultuurcheque is een aanmoediging om buitengewone of vernieuwende initiatieven op te zetten, opengesteld voor de gehele bevolking. Het reglement is rechts op deze webpagina terug te vinden.

Boekencheque

Met de boekencheque willen we een stimulans bieden bij het schrijven over onze gemeente. De tussenkomst per ingediend project wordt bepaald op 50%, met een maximum van €500 als tussenkomst in de onkosten. Het reglement is rechts op deze webpagina terug te vinden.

Wijzigingen doorgeven

Heeft je vereniging een nieuwe voorzitter, een gewijzigd bankrekeningnummer of een ander naam? Laat het ons dan zeker weten via mail!

Meer informatie? Hulp nodig?

Maak een afspraak