Verkoop gemeentelijke bouwkavels in de verkaveling 'De Locht'

Het lokaal bestuur Hechtel-Eksel verkoopt 16 bouwplaatsen gelegen in de verkaveling 'De Locht', gelegen tussen de Hoevestraat en de De Vreedestraat.

Langs de De Vreedestraat bevinden zich 5 loten voor open bebouwing, met mogelijkheid van carport in de zijtuinstrook. Langs de Octavie Ceyssensstraat, een nieuwe insteekweg vanaf de Hoevestraat, bevinden zich 11 bouwloten, 3 voor open bebouwing met mogelijkheid van carport in de zijtuinstrook en 8 loten voor half open bebouwing.

Om actief in te spelen op de veranderende woningmarkt werkte het lokaal bestuur een toewijzingsreglement uit voor de gemeentelijke bouwkavels in de nieuwe verkaveling ‘De Locht’. Op deze manier wil het bestuur een ruimere doelgroep en jonge gezinnen de kans geven om een gemeentelijke bouwkavel aan te kopen.

Er werd daarom gekozen voor een toewijzingsreglement met een puntensysteem. Het puntensysteem kent daarbij punten toe aan kandidaat-kopers die aan bepaalde criteria voldoen. Het principe is vrij eenvoudig: hoe meer punten men scoort, hoe hoger je in de ranglijst komt om een gemeentelijke bouwkavel te kiezen die men wil aankopen.

Op deze manier wil het lokaal bestuur zijn (toekomstige) inwoners ondersteunen bij de verwerving van een eigen woning, met speciale aandacht voor betaalbaar wonen.

Alle info vind je verder op deze pagina en rechts bij 'documenten'. Deze info en documenten zijn ook beschikbaar aan het onthaal van het gemeentehuis en zonder afspraak raadpleegbaar. 

 

Voorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:

 • Meerderjarige natuurlijke persoon. Twee meerderjarige natuurlijke personen kunnen zich gezamenlijk kandidaat stellen voor de aankoop van één bouwkavel.
 • Voorheen geen sociale bouwkavel of woning hebben gekocht van een gemeentebestuur of een sociale huisvestingsmaatschappij of de woonmaatschappij.
 • Geen andere woning of bouwgrond in volle eigendom voor 100%, vruchtgebruik of recht van opstal hebben.

Verkoopsvoorwaarden:

 • Als koper ben je gebonden aan een bouw- en woonverplichting. Dit wil zeggen dat je de woning dient te bouwen en te bewonen binnen de 5 jaar vanaf de aankoop van de gemeentelijke bouwkavel.
 • Het onbebouwde perceel mag in geen enkel geval verkocht worden.
 • Het bebouwde perceel mag niet verkocht worden in de eerste 10 jaar na ingebruikname.
 • Binnen de eerste 10 jaar na ingebruikname is de gehele of gedeeltelijke verhuring van de woning niet toegestaan.

Procedure

Je kan je inschrijven vanaf 14 februari t.e.m 10 mei 2024 via:

Het inschrijvingsformulier,

 • dat ofwel aangetekend verzonden dient te worden aan het College van burgemeester en schepenen, Don Boscostraat 5 - 3940 Hechtel-Eksel.
 • ofwel tegen ontvangstbewijs, dient ingeleverd te worden aan de balie op het gemeentehuis. Het inschrijvingsformulier kan je rechts bovenaan bij documenten downloaden of afhalen aan de balie van het gemeentehuis.

 • Je kan je ook online inschrijven via het webformulier.

Let erop dat je bij je inschrijvingsformulier alle gevraagde stukken toevoegt.

Meebrengen

Bewijsstukken:

 • Kopie identiteitskaart
 • Attest van gezinssamenstelling (indien u geen inwoner van Hechtel-Eksel bent)
 • Attest RIZIV 66% invaliditeit of attest FOD sociale zekerheid erkening handicap (indien van toepassing)
 • Hirstoriek adressen van u en/ of de medekanditaat (indien u geen inwoner van Hechtel-Eksel bent)
 • Attest van niet-eigendom (aan te vragen via MyMinfin.be of via het registratiekantoor)
 • Attest werkgever van Hechtel-Eksel (indien van toepassing)

Bedrag

Kostprijs

LOT

AARD

OPPERVLAKTE

VERKOOPPRIJS

1

OB

7,16 a

€ 119.000

2

OB

5,12 a

€ 111.000

3

OB

5,10 a

€ 107.000

4

HOB

3,36 a

€  77.000

5

HOB

3,30 a

€  77.000

6

OB

4,54 a

€  99.000

7

OB

4,50 a

€ 104.000

8

OB

4,50 a

€ 104.000

9

OB

4,50 a

€ 104.000

10

OB

4,48 a

€ 104.000

11

HOB

3,51 a

€  81.000

12

HOB

3,50 a

€  81.000

13

HOB

3,50 a

€  81.000

14

HOB

3,49 a

€  81.000

15

HOB

3,50 a

€  81.000

16

HOB

4,44 a

€  84.000

* De verkoopprijs is exclusief bijkomende verkoopkosten.

Regelgeving

Het toewijzingsreglement vind je rechts bovenaan bij "documenten".

Via volgend puntensysteem wordt een gemeentelijke bouwkavel toegewezen:

CRITERIA                                                                                           PUNTEN

Je woont of woonde minimaal 10 jaar in Hechtel-Eksel

5

Je bent max. of gelijk aan 40 jaar oud

5

Je hebt een inwonende gehandicapte persoon (min. 66% invaliditeit of erkenning van VAPH)

4

Je woont in een woon-of verblijfsconstructie gelegen in Hechtel-Eksel die volgens art. 5.4.1. van de VCRO niet bestemd is voor permanente bewoning

3

Je woont zelf niet in Hechtel-Eksel, maar één of beide ouders wonen wel min. 10 jaar in Hechtel-Eksel

2

Je werkt min. 5 jaar ten minste halftijds in Hechtel-Eksel

1