Groendaken bedrijfsgebouwen

De gemeente verleent binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten een premie voor het aanleggen van een groendak op bedrijfsgebouwen.

Voorwaarden

Het groendak heeft een permanent karakter. De aanvrager engageert zich om het groendak minstens 10 jaar in goede staat te houden (bij verkoop garanderen via verkoopvoorwaarden). Mislukte aanplantingen of werken dienen hersteld te worden. Gebeurt dit niet, dan zullen de subsidies teruggevorderd worden. 

Indien de aanvrager geen eigenaar is van het gebouw waarvoor de premie wordt aangevraagd, verklaart de eigenaar, via medeondertekening van de aanvraag, zijn akkoord.

De aanvrager dient een controle van de aanleg van het groendak en de goede staat ervan toe te laten. De gemeente is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor de werken en hun uitvoering, noch voor de eventuele schade die eruit kan voortvloeien.

De vigerende stedenbouwkundige wetgeving dient nageleefd te worden. De premie kan enkel toegekend worden voor hoofdzakelijk vergunde gebouwen, zoals bedoeld in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Procedure

 • Enkel groendaken geplaatst vanaf 1 januari 2018 komen in aanmerking voor de gemeentelijke premie.
 • De aanvraag dient te gebeuren binnen 12 maanden na factuurdatum.
 • De aanvraag dient te gebeuren met het voorgeschreven aanvraagformulier.
 • Indien de aanvrager geen eigenaar is van het gebouw waarvoor de premie wordt. aangevraagd, verklaart de eigenaar, via medeondertekening van de aanvraag, zijn akkoord.

Voor de volledige procedure en de uitbetaling verwijzen we naar het subsidiereglement.

Meebrengen

 • Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier dient vergezeld te zijn van de volgende stukken:
  • Inplantingsplan bedrijfssite met aanduiding van de plaats van het dak
  • Dakenplan met aanduiding van het groendak
  • Factuur voor het aanleggen van het groendak (met vermelding van het type groendak en aantal m²) of van de kosten voor de aankoop van de materialen;
  • Foto's van de werken en het gerealiseerde groendak

Bedrag

De gemeentelijke premie bedraagt 15€/m² groendak. 

De gemeentelijke premie kan gecumuleerd worden met andere premies van om het even welke instelling of overheid. Het totale subsidiebedrag dat de aanvrager ontvangt van verschillende instanties, kan nooit het factuurbedrag overschrijden.

Het betreffende dak kan slechts 1 maal betoelaagd worden.