Conformiteitsattest

Een conformiteitsattest toont aan dat de woning die je verhuurt minstens voldoet aan de Vlaamse woonkwaliteitsnormen, de opgelegde veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen volgens de Vlaamse Codex Wonen. Het attest is verplicht bij de opheffing van een besluit tot ongeschiktheid of onbewoonbaarheid van de woning.

Het conformiteitsattest heeft vele voordelen voor de verhuurder:

 • Indien de verhuurder een conformiteitsattest aanvraagt bij aanvang van het desbetreffende huurcontract, niet ouder dan 3 maanden is de verhuurder zeker dat zijn huurwoning voldoet aan de kwaliteitseisen. Bij betwisting tijdens de huurperiode heeft de verhuurder een garantie dat zijn woning op dat moment conform was.
 • De huurwoning voldoet aan de minimale kwaliteitseisen van de Vlaamse Codex Wonen.
 • De huurwoning vertoont geen veiligheids- of gezondheidsrisico’s.
 • De conformiteit van de huurwoning wordt vastgesteld door een onafhankelijke partij die hiervan een officieel document aflevert.
 • Het attest is een kwaliteitslabel voor de huurwoning.
 • Het conformiteitsattest vermeld het aantal personen (bezettingsnorm) die in de woning mogen wonen.

Om na te gaan of een woning conform, veilig en gezond is, voert een woningcontroleur van het lokaal bestuur of van Wonen Vlaanderen een conformiteitsonderzoek uit. Hij of zij controleert de woning en maakt een technisch verslag.

Vanaf 1 juli 2022 verplicht het lokaal bestuur van Hechtel-Eksel het conformiteitsattest voor nieuwe verhuren van woningen/ appartementen/ studio's ouder dan 50 jaar. Deze maatregel zal vanaf 1 juli 2022 stap voor stap, straat per straat, worden uitgerold. U vindt het reglement en de fasering in bijlage.

Conformiteitsattesten zijn in principe 10 jaar geldig, ook als de woning intussen van eigenaar verandert.

Vanaf 1juli 2022 heeft het conformiteitsattest in sommige gevallen ook een beperkte geldigheidsduur:

 • 5  jaar geldig indien de woning 4  tot 6 gebreken van categorie I vertoont;
 • 5 jaar geldig indien de woning gebreken vertoont die betrekking hebben op vochtschade.

Het conformiteitsattest vervalt sowieso als:

 • aan de woning grondige renovatiewerken worden gedaan;
 • de woning ongeschikt of  onbewoonbaar wordt verklaard;
 • de wooninspectie een proces-verbaal voor de woning opmaakt.

Procedure

Een aanvraag voor een confomiteitsattest kan je online indienenof via het aanvraagformulier (zie bijgevoegde documenten) met volgende bijlagen:

 • Energieprestatiecertificaat van de woning.
 • Grondplan van de woning.
 • Recente keuringsattesten die aantonen dat alle aanwezige installaties conform en veilig zijn. Als het om ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde wooneenheden gaat, moeten ze dateren van na de ongeschikt- en/of onbewoonbaarheid.
 • Voor elektriciteit gelden enkel keuringsattesten afgeleverd door een erkende keurder.
 • Voor gas- en stookolie-installaties of kolenkachels gelden attesten afgeleverd door een erkende keurder, loodgieter of installateur.

Meebrengen

Je kan je aanvraag samen met de bijlagen afgeven bij het woonloket (tegen ontvangstbewijs) of aangetekend versturen. Het aanvraagformulier vind je in de bijgevoegde documenten.

Bedrag

Een aanvraag tot conformiteitsattest kost € 90. De kostprijs van het conformiteitsattest voor woningen en appartementen is vastgelegd in het gemeentelijk belastingreglement op administratieve stukken dd. 29 november 2021.

* Bij kamerwonen kan de prijs afwijken van het standaardbedrag.