Begraafplaatsen

Opzoeken grafMaak een afspraak

Formulier bevestiging verwijderen graf Vraag concessie aan

Aanvraag naamplaatje

Opzoeken begravingen

Ieder jaar worden de lijsten van de overledenen op de verschillende begraafplaatsen in Hechtel-Eksel ter inzage gelegd. Vanaf nu kan je deze info ook online raadplegen. Dankzij onze digitale toepassing vind je naam, voornaam, geboorte- en sterfdatum terug, alsook de plaats waar het graf gelegen is. Daarnaast vind je ook een plan van de begraafplaats en een luchtfoto.

 Nieuwe reglementen begraafplaatsen

'Nieuw respect, oude waardering', met deze slogan wil het gemeentebestuur de reglementering op de begraafplaatsen van Hechtel-Eksel in een nieuw jasje steken. Heb je enig idee wat de bewaartermijn van de begravingen van je familieleden is? Wist je dat er een verschil bestaat tussen graven met een concessie en zonder concessie?

In de loop der jaren zijn er verschillende reglementeringen gebruikt om begravingen toe te staan, maar werden ze niet allemaal correct toegepast. Om onze begraafplaatsen te kunnen opwaarderen, zorgen we er in eerste instantie voor dat het nieuwe reglement voor iedereen geldt, en bovendien iedereen de kans krijgt om in de nodige rechtszekerheid te voorzien. In vele gevallen heeft het bestuur immers de wettelijke mogelijkheid om onmiddellijk een procedure van ontruiming te starten. Uiteraard is dit niet de bedoeling, daarom heeft het bestuur enkele keuzes gemaakt.

Op 25 november keurde de gemeenteraad een nieuwe reglementering op de drie begraafplaatsen goed. In deze reglementering zijn voor de begravingen vanaf 1 december 2019 duidelijke en eenvormige termijnen, alsook tarieven vastgelegd. Dit reglement voorziet de nodige garanties en rechtszekerheid voor de graven en creëert financiële ruimte om de ruimtelijke en esthetische aspecten van de begraafplaatsen te verbeteren. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen niet-geconcedeerde begraving en graven met concessies. Een concessie is een soort huurovereenkomst voor een perceel of nis.

Voor toekomstige begravingen

Soort begraving

Termijn

Tarief

Niet-geconcedeerde begraving
(niet-gekocht)

10 jaar, vanaf de datum van begraving

Gratis

Concessie
max. 4 personen

Telkens 30 jaar, vanaf de datum van begraving

€300 per persoon
€200 per urne

De manier van begraving wordt vastgelegd op het ogenblik van het eerste overlijden. Het gekozen systeem kan nadien niet meer gewijzigd worden. Dit wil zeggen dat, wanneer je hebt gekozen voor een niet-geconcedeerde begraving, het daarna niet meer mogelijk is om een concessie te nemen. Het bedrag van de concessie wordt op het ogenblik van de aanvraag volledig betaald.

Voor reeds uitgevoerde begravingen

Vanaf 9 december 2019 tot 9 december 2020 kan iedere belanghebbende voor een perceel, waarin reeds een begraving heeft plaatsgehad, kiezen voor een welbepaald systeem van begraving. Indien het technisch mogelijk is, kunnen eventueel bijkomende (toekomstige) begravingen worden voorgehouden tot max. 4 stoffelijke overschotten en/of urnen.

Ook voor deze begravingen is het belangrijk om de nodige rechtszekerheid te creëren, zodat het per perceel duidelijk is of er al dan niet een concessie op genomen is, welke termijn van bewaring gehanteerd moet worden en hoeveel personen/urnen er bijbegraven kunnen worden. Dit is een retroactieve rechtzetting. De aanvraag gebeurt online of bij de dienst burgerzaken op het gemeentehuis.

Welke keuzemogelijkheden heb je?

Begravingen zonder concessie

Je vraagt een concessie aan
tussen 9/12/2019
en 9/12/2020

Tot max. 4 personen[1]

Voor een termijn van 30 jaar, die aanvangt op 09/12/2020

€300 per persoon
€200 per urne

Je vraagt geen concessie
aan tussen 9/12/2019
en 9/12/2020

Verwijdering van het grafmonument

Begravingen met (verlopen) concessie

Je vraagt een nieuwe concessie aan
tussen 9/12/2019
en 9/12/2020

Tot max. 4 personen[2]

Voor een termijn van 30 jaar, die aanvangt op 09/12/2020

€300 per persoon
€200 per urne

Je vraagt geen nieuwe
concessie aan
tussen 9/12/2019
en 9/12/2020

Verwijdering van het grafmonument

Begravingen op de kinderbegraafplaats

Je vraagt een (nieuwe) concessie aan tussen 9/12/2019 en 9/12/2020

Voor een termijn van 30 jaar, die aanvangt op 09/12/2020

Gratis

Je vraagt geen concessie aan
tussen 9/12/2019 en 9/12/2020

Verwijdering van het grafmonument

Begravingen van oud-strijders

Je vraagt een concessie aan
tussen 9/12/2019
en 9/12/2020

In het erepark

Voor een termijn van 30 jaar, die aanvangt op 09/12/2020

Gratis

Je vraagt een concessie, omvorming of hernieuwing aan tussen 9/12/2019
en 9/12/2020

Begraving
bij familie

Voor een termijn van 30 jaar, die aanvangt op 09/12/2020

Voor oud-strijder: gratis

Voor familieleden:
€300 per persoon
€200 per urne

Je vraagt geen nieuwe concessie aan tussen 9/12/2019 en 9/12/2020

Verwijdering van het grafmonument

Verdere afspraken voor de toekomst
 
Met deze reglementering engageert het gemeentebestuur zich om:
  • te investeren in een verbetering van de ruimtelijke aspecten op de begraafplaats: o.a. door de oudere begraafplaatsen opnieuw in te richten, de vrijgekomen ruimte gestructureerd in te vullen, onderzoek te doen naar nieuwe vormen van begraving, een sterretjesweide in te richten, een monument voor oud-strijders te plaatsen, …
  • de esthetische problemen op de begraafplaatsen aan te pakken: door een procedure van verwaarlozing van grafmonumenten toe te passen, plantenbeheer aan te passen, hier en daar een bank te plaatsen, de gebouwen op de begraafplaats beter te onderhouden, …
  • de toekomstige afspraken, met betrekking tot de manier van begraving, eenvormig toe te passen (garantie) en de afspraken, gemaakt voor de reeds uitgevoerde begravingen, respectvol na te leven.

Heb je nog vragen, wil je meer weten over de nieuwe reglementering of wil je een concessie hernieuwen, dan kan je terecht bij de dienst burgerzaken. Maak online een afspraak, bel 011 89 11 10 of mail naar begraafplaatsen@hechtel-eksel.be

 [1] Indien technisch mogelijk.

[2] Indien technisch mogelijk.


Contactinformatie