Sociale huisvestingsmaatschappij: Wonen in Limburg (WIL)

Sociale huisvestingsmaatschappijen verhuren studio's, woningen en appartementen in het Vlaamse Gewest, aan personen met een bescheiden inkomen.

De keuzemogelijkheden zijn afhankelijk van je gezinssamenstelling en/of fysieke toestand.

In Hechtel-Eksel worden de sociale woningen verhuurd door Wonen in Limburg.

Voorwaarden

 • Je bent 18 jaar of ouder.
 • Je netto gezinsinkomen (geïndexeerd) van 3 jaar geleden bedraagt niet meer dan een vastgestelde grens. Deze wordt regelmatig geïndexeerd.
 • Je mag geen woning of bouwgrond in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben, in het binnen- of buitenland, op het ogenblik van de inschrijving.
 • Jij en je gezinsleden (ouder dan 18 jaar) spreken Nederlands of willen dit leren.
 • Kom je uit een land buiten de Europese Unie en woon je nog geen 12 maanden in België, dan moet je verplicht een inburgeringstraject volgen.
 • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Procedure

Maak een afspraak met een maatschappelijk werker van de sociale dienst of neem contact met  Wonen in Limburg. 

Maak een afspraak

De inschrijving voor een sociale woning gaat via een centraal inschrijvingsregister (CIR). Dit is een online register. 

Na je inschrijving kom je op een wachtlijst. Afhankelijk van je situatie en het aantal beschikbare woningen kan de wachttijd sterk variëren.

De toewijzing van een woning gebeurt steeds op basis van de datum van inschrijving, maar in sommige gevallen gelden bepaalde voorrangsregels.

Meebrengen

 • Identiteitskaart
 • Aanslagbiljet van de personenbelasting van drie jaar geleden
 • Documenten van je leefloon of uitkering (bv. ziekenfonds, RVA, OCMW)
 • Een attest van samenstelling van gezin
 • Als jij of een gezinslid een handicap hebt: een attest van de FOD sociale zekerheid of de instelling die de invaliditeitsuitkering betaalt.
 • Eventueel een attest over onteigening, ongeschiktheidsverklaring of onbewoonbaarverklaring van je huidige woning.
 • Nieuwe huurders moeten één jaar nadat zij huurder zijn geworden over een basistaalvaardigheid Nederlands beschikken (niveau A1 van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen). Bij de inschrijving van de kandidaat gaat Kempisch Tehuis na of de kandidaat-huurder voldoet aan de basistaalvaardigheid Nederlands. Dit kan op verschillende manieren: diploma, getuigschrift, studiebewijs, verklaring Huis van Nederlands, sneltest afnemen,… Heeft de kandidaat (nog) geen basistaalvaardigheid Nederlands? Dan kan de kandidaat zich toch inschrijven voor een sociale woning. Hij moet dat ten laatste hebben als hij één jaar sociale huurder is.

Regelgeving

Titel VII van de Vlaamse Wooncode en het Besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 tot de reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode.

Vlaamse Codex wonen, boek 6, sociale huur


Contactinformatie