Ruimtelijk structuurplan

Een ruimtelijk structuurplan geeft een globale visie weer voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling op lange termijn. Via het structuurplan wordt ook gezocht naar oplossingen voor kansen of knelpunten op korte termijn.

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan beschrijft de structuurbepalende elementen op lokaal niveau. Het omvat ook een taakstelling met betrekking tot de uitvoering om tot de gewenste ruimtelijke ontwikkeling te komen. Het geeft niet van perceel tot perceel aan wat kan en niet kan, maar wel wat het gemeentebestuur van plan is met de ruimte waarover het beschikt. 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Hechtel-Eksel werd goedgekeurd door de deputatie op 1/03/2007. Het bestaat uit drie delen: een informatief deel, een richtinggevend deel en een bindend deel.

De kaarten en teksten van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan kan u rechts op deze pagina, onder documenten raadplegen.