Landbouwschade door droogte of noodweer?

Wanneer door overmacht zoals onweer, hagelslag, overstroming, vorst of een langdurige periode van droogte of slecht weer, aan de land- en tuinbouwteelten schade wordt aangericht die de bedrijfsinkomsten in aanzienlijke mate kan verminderen, kunnen land- en tuinbouwers de hulp inroepen van de gemeentelijke commissie die de schade aan teelten vaststelt.

Met bijgevoegd aanvraagformulier kunnen land- en tuinbouwers de samenroeping vragen van deze commissie. Bezorg dit zo snel mogelijk aan de milieudienst samen met de verzamelaanvraag waarop de getroffen percelen staan aangeduid. 

Waarom is het belangrijk om schade aan teelten te laten vaststellen? 

  • Aftrek van de uitzonderlijke beroepsverliezen overeenkomstig de regels van de forfaitaire grondslagen van aanslag en vermindering van de onroerende voorheffing;
  • Eventueel een voorstel tot tussenkomst van het Rampenfonds wanneer de overheid de extreme weersomstandigheden erkent als ramp;
  • Het proces-verbaal van vaststelling van schade aan teelten kan eventueel gebruikt worden voor de toekenning van een uitstel van betaling voor (V)LIF-dossiers of voor controle van bijzondere opbrengstverliezen bij producenten die genieten van premies in het kader van de Europese richtlijn; 
  • Afmelden van percelen bij de Mestbank waar teeltschade geleden is i.k.v nitraatresidu-bepalingen

Voor wie?

Land- en tuinbouwers met schade aan teelten

Voorwaarden

Let op! In volgende gevallen heeft het bijeenroepen van de schadecommissie geen zin:

  • verlies door economische of speculatieve redenen
    (bv. een teelt die omwille van prijsvorming niet tijdig wordt geoogst, waardoor oogsten niet meer mogelijk is)
  • schade door verkeerde cultuurtechnieken of onvoldoende zorg
  • indien de schade kleiner is dan 20% van de oppervlakte van een bepaalde teelt op een bedrijf, ongeacht het aantal percelen van die teelt op een bedrijf

Contactinformatie