Verwarmingstoelage

Heb je een laag inkomen en verwarm je met huisbrandolie (stookolie of mazout), verwarmingspetroleum of bulkpropaangas, dan kan je via de sociale dienst beroep doen op de verwarmingstoelage van het Sociaal Verwarmingsfonds. Een aanvraag indienen kan binnen 60 dagen na leveringsdatum van de brandstof.

Voorwaarden

Je behoort tot een van de volgende categorieën:

  • Categorie 1: personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming (RVV) of het OMNIO-statuut.

  • Categorie 2: personen met een laag inkomen, d.w.z. het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van alle personen die ingeschreven zijn op hetzelfde adres, lager of gelijk is aan €23 851,17 verhoogd met €4 413.54 per persoon ten laste. Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het huishouden van de gerechtigde met een nettojaarinkomen dat lager is dan €3 820 (de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen niet meegeteld)

  • Categorie 3: personen met schuldoverlast die genieten van een schuldbemiddeling én de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.​

Procedure

Heb je brandstof ingedaan en voldoe je aan de voorwaarden (zie hierboven), dan kan je  je aanvraag schriftelijk indienen.

Maak een afspraak

Ben je minder-mobiel?  Bel dan naar 011 73 40 37 om een huisbezoek aan te vragen.  

Wat moet je doen?

Vul het aanvraagformulier in, maak een kopie van je identiteitskaart en factuur of leveringsbon en bezorg dit per mail aan seniorendienst@hechtel-eksel.be of steek je aanvraag in de brievenbus van het OCMW.

Meebrengen

  • Factuur of leveringsbon
  • Identiteitskaart

Uitzonderingen

De verwarmingstoelage wordt niet toegekend voor:

  • Elektrische verwarming;
  • Aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet;
  • Propaangas in gasflessen;
  • Butaangas in gasflessen.

Contactinformatie

Contactpersonen