Europees rijbewijs

Een Europees rijbewijs is een document in de vorm van een bankkaart, waarmee een bestuurder kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen.
Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het Europees rijbewijs is 10 jaar geldig.

Europees rijbewijs

Voorwaarden

Je bent inwoner van Hechtel-Eksel.

Procedure

Meebrengen

Aanvraag van het eerste rijbewijs

 • Je identiteitskaart of verblijfskaart;
 • Eventueel 1 recente pasfoto met lichte, egale achtergrond; (*)
 • Aanvraagformulier van het examencentrum;
 • Je voorlopig rijbewijs.

Omwisseling van een papieren rijbewijs naar een bankkaartmodel

 • Je identiteitskaart of verblijfskaart;
 • Eventueel 1 recente pasfoto met lichte, egale achtergrond; (*)
 • Je huidig rijbewijs.

Duplicaat van het rijbewijs

 • Je identiteitskaart of verblijfskaart;
 • Eventueel 1 recente pasfoto met lichte, egale achtergrond; (*)
 • Een formulier 'Aanvraag duplicaat rijbewijs' afgeleverd door de politie in geval van diefstal of verlies.

Vernieuwing met medisch attest voor het rijbewijs van groep 1

 • Je identiteitskaart of verblijfskaart;
 • Eventueel 1 recente pasfoto met lichte, egale achtergrond; (*)
 • Je huidig rijbewijs.
 • Een rijgeschiktheidsattest ingevuld door de dokter, oogarts of CARA. Dit attest is voor de categorieën AM A1, A2, A, B, B+E en G.

Vernieuwing met medisch attest of uitbreiding naar een hogere categorie

 • Je identiteitskaart of verblijfskaart;
 • Eventueel 1 recente pasfoto met lichte, egale achtergrond; (*)
 • Je huidig rijbewijs;
 • Een rijgeschiktheidsattest (medische schifting) voor categorie C en D of bezoldigd vervoer, afgeleverd door een erkende instantie;
 • Voor uitbreiding naar een hogere categorie: het aanvraagformulier van het examencentrum en eventueel het voorlopig rijbewijs.

Omwisseling van een buitenlands rijbewijs naar een Belgisch rijbewijs

 • Je identiteitskaart of verblijfskaart;
 • Eventueel 1 recente pasfoto met lichte, egale achtergrond; (*)
 • Je huidig buitenlands rijbewijs.

Bij niet-Europese rijbewijzen wordt er steeds gecontroleerd of het rijbewijs erkend is in België. Dit verschilt van land tot land. Indien omwisseling mogelijk is, wordt het rijbewijs nadien eerst opgestuurd naar Brussel voor een controle op echtheid.

(*) In principe heb je geen pasfoto's nodig. De foto van je identiteitskaart of verblijfskaart kan uit het systeem overgenomen worden. Is deze foto verouderd of moet je op korte termijn je identiteitskaart vernieuwen? Dan mag je een pasfoto meebrengen, die gebruikt zal worden voor je rijbewijs (en je nieuwe identiteitskaart).

Je haalt je rijbewijs af aan het snelloket binnen de 3 maanden na aanvraag. Zo niet wordt het conform de wetgeving geannuleerd. Terugbetaling van het geannuleerde rijbewijs is niet mogelijk.

Aangezien dit tijdens de coronacrisis niet mogelijk was, mogen de rijbewijzen die na 15 maart 2020 moesten afgehaald worden nu tot en 30 september 2021 afgehaald worden.

Bedrag

 • Een Europees rijbewijs kost €25.
 • Voor mensen die lijden aan een ziekte en die om deze reden hun rijbewijs regelmatig moeten laten vernieuwen is de vernieuwing gratis. De gemeente neemt deze kosten op zich.

Uitzonderingen

CORONAMAATREGELEN

De Europese rijbewijzen (en dus ook de Belgische) waarvan de geldigheid verstrijkt na 31 januari 2020 en vóór 1 september 2020 worden met 7 maanden verlengd. Deze verlenging geldt in de hele EU. Zij betreft zowel de einddatum van het rijbewijs als de geldigheid van de categorieën.  

De code 95 die vermeld is bij categorieën C en D wordt eveneens met 7 maanden verlengd als de geldigheid ervan verstrijkt na 31 januari 2020 en vóór 1 september 2020.

Dit betreft eveneens de nascholingen waarvan de vijfjarige geldigheidsduur verstrijkt na 31 januari en vóór 1 september 2020.

Voor de periode na 31 augustus 2020 wordt er gewachte op een nieuwe beslissing van Europa.

De volgende documenten waarvan de geldigheid verstrijkt na 15 maart 2020 worden verlengd tot en met 30 september 2021, enkel in België:

 • rijgeschiktheidsattesten (groep 1 of groep 2) bekomen met het oog op het verlengen van het rijbewijs;
 • attesten van de griffie om een rijbewijs te verkrijgen (om buiten het weekend te rijden of met een beperkt aantal voertuigcategorieën) tijdens een verval van het recht tot sturen;
 • attesten die worden afgegeven door centra voor psychologische en medische herstelonderzoeken.
 • de code T voor bezoldigd vervoer die verstrijkt na 15 maart en vóór 30 september 2021 wordt verlengd tot en met 30 september 2021. Het betreft ambulanciers, taxibestuurders, …

De politie is op de hoogte van al deze maatregelen en als je (voorlopig) rijbewijs, code 95, en/of een categorie op je rijbewijs erdoor verlengd wordt, volstaat je huidige document. Je hoeft dus niet naar uw gemeente om een nieuw document aan te vragen!


Contactinformatie