CONCESSIEVOORWAARDEN VOOR HET AANBIEDEN VAN VISUELE COMMUNICATIE VIA VIDEOBORDEN

De gemeente Hechtel-Eksel verleent, onder de vorm van een concessieovereenkomst, de mogelijkheid tot het exploiteren van een domeinconcessie van het in concessie gegeven deel van het openbaar domein waarop elektronische informatieborden worden geplaatst met het oog op de publieke en private uitbating van deze elektronische informatieborden.

De toewijzing van de concessie tot uitbating zal gebeuren na een bekendmaking van de concessievoorwaarden en een oproep tot kandidaten. De algemene en bijzondere voorwaarden zoals vermeld in de bijgevoegde concessieovereenkomst zijn een essentieel onderdeel van de concessie. Als gunningscriteria gelden de beoordeling van zichtbaarheid van de boodschappen (20%), de kwaliteit van de schermen (50%) alsook de gebruiksvriendelijkheid van het Content Management System (30%). Door het indienen van een offerte verklaart de kandidaat zich akkoord met alle onderdelen van de concessieovereenkomst.

De inschrijving tot het bekomen van een concessie dient uiterlijk op 31 maart 2020 per e-mail verzonden te worden aan info@hechtel-eksel.be. 

Concessievooraarden voor het aanbieden van visuele communicatie via videoborden