Briefwisseling

Alle briefwisseling dient gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel. Brieven mogen ook gemaild worden naar info@hechtel-eksel.be

De inkomende briefwisseling (brief of mail) wordt ingeschreven op de dienst postregistratie (011 73 40 37). De brieven worden door deze dienst toegewezen aan de bevoegde gemeentediensten.

De algemeen directeur en de burgemeester nemen kennis van de ingekomen brieven en geven hun akkoord over de toewijzing van de brieven.