Melding omgevingsvergunning

Je hebt een omgevingsvergunning nodig als je een inrichting wil exploiteren of wijzigen die hinderlijk kan zijn voor mens en leefmilieu. De Vlaamse Regering heeft inrichtingen en activiteiten die risico’s en hinder met zich meebrengen ingedeeld in klasses (check hier de indelingslijst van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA's).

Indeling op basis van hinderlijkheid

Metaalbewerkend bedrijf, schrijnwerkerij, veeteeltbedrijf, zwembad of tankstation, ... allemaal hebben ze een omgevingsvergunning nodig. De mogelijke hinder op het leefmilieu van deze bedrijven of inrichtingen is zeer verschillend. Om een onderscheid te maken in de mate van hinderlijkheid, zijn de bedrijven ingedeeld in drie klassen:

  • Klasse 1: Deze bedrijven veroorzaken de grootste hinder voor het leefmilieu en moeten een omgevingsvergunningsaanvraag indienen bij het provinciebestuur, tenzij de activiteit voorkomt op de Vlaamse gesloten lijst.
  • Klasse 2: Deze bedrijven veroorzaken minder hinder en moeten een omgevingsvergunningsaanvraag indienen bij de gemeente, tenzij de activiteit voorkomt op de Vlaamse gesloten lijst of de provinciale gesloten lijst.
  • Klasse 3: Deze minst hinderlijke bedrijven moeten hun activiteit(en) enkel melden bij de gemeente, tenzij de activiteit voorkomt op de Vlaamse gesloten lijst of de provinciale gesloten lijst.

Voor een beperkt aantal KMO’s is de VLAREM-wegwijzer een hulpmiddel dat indicatief nagaat of een activiteit meldings- of vergunningsplichtig is aan de hand van de VLAREM-rubrieken en geeft aan welke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van toepassing zijn.

Voorwaarden

 Een melding omgevingsvergunning is vereist voor:

  • Nieuwe exploitaties van klasse 3  
  • Veranderen van de exploitatie van een IIOA van klasse 3.  

Procedure

De bevoegde overheid gaat na of de gemelde exploitatie meldingsplichtig is of niet verboden is.

Is dit het geval, dan neemt de bevoegde overheid akte van de melding. Is de exploitatie niet meldingsplichtig of verboden, dan wordt geen akte genomen en wordt aan de melding geen verder gevolg gegeven.

De beslissing over de aktename wordt genomen binnen een ordetermijn van 30 dagen.

De gemelde handelingen of activiteiten mogen maar uitgevoerd of geëxploiteerd worden de dag na de datum van de betekening van de meldingsakte. Met andere woorden, men moet de meldingsakte afwachten

Meebrengen

Meldingen voor een omgevingsvergunning voor een inrichting van klasse 3 kunnen digitaal ingediend worden via www.omgevingsloketvlaanderen.be. Op deze website vind je ook de aanvraagformulieren en bijhorende addenda evenals een toelichting. Deze documenten kunnen je helpen je digitale aanvraag voor te bereiden. 

Nadat de goedkeuringsprocedure doorlopen is, ontvang je de beslissing ook via het omgevingsloket. Je zal hiervoor via het omgevingsloket een mail ontvangen. Je kan er ook op elk moment nagaan in welke fase de procedure zit.

Meldingen voor een omgevingsvergunning voor een inrichting van klasse 3 kunnen ook nog papier ingediend worden. Digitaal indienen heeft echter de voorkeur. 

 

Bedrag

€15

De afgesproken bedragen vind je terug in het gemeentelijk belastingsreglement.

Uitzonderingen

Heeft je dossier betrekking op zowel stedenbouwkundige handelingen als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit? En zijn beide aspecten onlosmakelijk met elkaar verbonden?Dan dien je één gemengde aanvraag in.

Regelgeving

Omgevingsvergunningsdecreet.

Decreet algemene bepalingen milieubeleid.

Vlarem II, inclusief de indelingslijst in bijlage 1 van Vlarem II.

Vlarem III. 


Contactinformatie