Omgevingsvergunning wijzigen kleine landschapselementen of vegetatiewijzigingen

In Vlaanderen staan natuur en landschap onder grote druk. Vandaar dat in bepaalde gebieden wijzigingen aan vegetaties of kleine landschapselementen verboden zijn of dat er een natuurvergunning nodig is. Het gaat dan om een omgevingsvergunning voor het wijzigen van kleine landschapselementen of een omgevingsvergunning voor het wijzigen van vegetaties. 

 Kleine landschapselementen (KLE) zijn bijvoorbeeld:

 • houtkanten, struwelen, hagen, perceelsrandbegroeiingen
 • sloten, poelen, veedrinkputten, waterlopen, bronnen
 • bermen, holle wegen, graften, dijken
 • bomen, hoogstamboomgaarden

Vegetaties zijn natuurlijke en half-natuurlijke begroeiingen zoals:

 • vennen, heiden, moerassen, schorren, slikken, duinvegetaties
 • graslanden
 • loofbossen, houtachtige beplantingen.

Voorwaarden

Een omgevingsvergunning is vereist voor: 

 • het wijzigen van historisch permanente graslanden, met inbegrip van het daaraan verbonden microreliëf en poelen, indien deze gelegen zijn in:
  • valleigebieden, brongebieden, natuurontwikkelingsgebieden, agrarische gebieden met ecologisch belang of agrarische gebieden met bijzondere waarde en de met deze gebieden vergelijkbare gebieden, of
  • de perimeter van het beschermingsgebied IJzervallei (BE 2500831) of
  • in de perimeters afgebakend in uitvoering van de Habitatrichtlijn, in zoverre het desbetreffende type historisch permanent grasland binnen deze perimeters als habitat is aangemeld. 
 • alle vegetatiewijzigingen in volgende gebieden/zones:
  • in de volgende gewestplanbestemmingen: groengebied, parkgebied, buffergebied, bosgebied, valleigebied, brongebied, agrarisch gebied met ecologisch belang of bijzondere waarde en natuurontwikkelingsgebied
  • in de beschermde duingebieden
  • in de Speciale Beschermingszones – Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn
  • in de Ramsargebieden.

Procedure

Alle omgevingsvergunningsaanvragen die louter en alleen betrekking hebben op de wijziging van kleine landschapselementen en het wijzigen van vegetatie worden afgehandeld volgens de vereenvoudigde procedure. In deze gevallen is dus geen openbaar onderzoek nodig. De termijn waarbinnen het College van Burgemeester en Schepenen een beslissing dient te nemen is in dat geval 60 dagen.  

Bij het indienen van een aanvraag tot omgevingsvergunning heeft het gemeentebestuur bovendien 30 dagen om na te kijken of het dossier volledig en ontvankelijk is. Waardoor de maximale termijn 90 dagen wordt.

Wanneer je omgevingsvergunning verleend wordt dien je de bekendmaking voor een periode van 30 dagen uit te hangen. Wanneer er geen bezwaren worden ingediend tijdens deze termijn kan je beginnen aan de uitvoering van de vergunning op de 36e dag na de aanplakking van de bekendmaking.

Meebrengen

Aanvragen voor een omgevingsvergunning  kunnen digitaal ingediend worden via www.omgevingsloketvlaanderen.be. In enkele gevallen is indienen op papier toegestaan. Dit is o.a. het geval voor omgevingsvergunningsaanvragen voor louter vegetatiewijzigingen. 

Op deze website vind je ook de aanvraagformulieren en bijhorende addenda evenals een toelichting. Deze documenten kunnen je ook helpen je digitale aanvraag voor te bereiden. 

Nadat de goedkeuringsprocedure doorlopen is, ontvang je de beslissing ook via het omgevingsloket. Je zal hiervoor via het omgevingsloket een mail ontvangen. Je kan er ook op elk moment nagaan in welke fase de procedure zit.

Bedrag

Het bedrag voor een omgevingsvergunning is afhankelijk van de te volgen procedure. De afgesproken bedragen vind je terug in het gemeentelijk belastingsreglement.

Uitzonderingen

De vergunningsplicht geldt niet:

 • op huiskavels (zoals gedefinieerd in Natuurdecreet, artikel 2, 35°) van een vergunde woning of bedrijfsgebouw (van een landbouw- of veeteeltinrichting) gelegen binnen een straal van 100 meter rond het gebouw (dit wordt 50 meter als het om een groene bestemming gaat)
 • als u al over een omgevingsvergunning beschikt waarbij advies van de Agentschap Natuur en Bos werd gevraagd (bijvoorbeeld voor het kappen van een boom)
 • als de werken kaderen in een goedgekeurd beheersplan
 • als het om normale onderhoudswerken gaat. In de 'Code voor goede natuurpraktijk i.f.v. wijzigingen van vegetatie en van kleine landschapselementen' wordt omschreven wat onder 'normaal onderhoud' verstaan moet worden. Zie daarvoor Bijlage 1 van de Omzendbrief LNW/98/01.

Regelgeving

Omgevingsvergunningsdecreet.

Natuurdecreet

Vegetatiebesluit


Contactinformatie