Omgevingsvergunning exploitatie

Je hebt een omgevingsvergunning nodig als je een inrichting wil exploiteren of wijzigen die hinderlijk kan zijn voor mens en leefmilieu. De Vlaamse Regering heeft inrichtingen en activiteiten die risico’s en hinder met zich meebrengen ingedeeld in klasses (check hier de indelingslijst van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA's).

Indeling op basis van hinderlijkheid

Metaalbewerkend bedrijf, schrijnwerkerij, veeteeltbedrijf, zwembad of tankstation, ... allemaal hebben ze een omgevingsvergunning nodig. De mogelijke hinder op het leefmilieu van deze bedrijven of inrichtingen is zeer verschillend. Om een onderscheid te maken in de mate van hinderlijkheid, zijn de bedrijven ingedeeld in drie klassen:

  • Klasse 1: Deze bedrijven veroorzaken de grootste hinder voor het leefmilieu en moeten een omgevingsvergunningsaanvraag indienen bij het provinciebestuur, tenzij de activiteit voorkomt op de Vlaamse gesloten lijst.
  • Klasse 2: Deze bedrijven veroorzaken minder hinder en moeten een omgevingsvergunningsaanvraag indienen bij de gemeente, tenzij de activiteit voorkomt op de Vlaamse gesloten lijst of de provinciale gesloten lijst.
  • Klasse 3: Deze minst hinderlijke bedrijven moeten hun activiteit(en) enkel melden bij de gemeente, tenzij de activiteit voorkomt op de Vlaamse gesloten lijst of de provinciale gesloten lijst.

Voor een beperkt aantal KMO’s is de VLAREM-wegwijzer een hulpmiddel dat indicatief nagaat of een activiteit meldings- of vergunningsplichtig is aan de hand van de VLAREM-rubrieken en geeft aan welke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van toepassing zijn.

Voorwaarden

 Een omgevingsvergunning is vereist voor:

  •  Nieuwe exploitaties van klasse 1 en 2 (voor klasse 3 volstaat een melding). 
  • Veranderen van de exploitatie van een IIOA van klasse 1 of 2.  

Procedure

De manier waarop je aanvraag wordt afgehandeld is afhankelijk van de aard van de werken die je gaat uitvoeren. In ieder geval is de minimumtermijn waarbinnen het College van Burgemeester en Schepenen een beslissing moet nemen 60 dagen.

 Wanneer een openbaar onderzoek nodig is wordt de minimumtermijn 105 dagen.

Bij het indienen van een aanvraag tot omgevingsvergunning heeft het gemeentebestuur bovendien 30 dagen om na te kijken of het dossier volledig en ontvankelijk is. Waardoor de minimale termijn 90 dagen en de maximale termijn 135 dagen wordt.

Wanneer je omgevingsvergunning verleend wordt dient u de bekendmaking voor een periode van 30 dagen uit te hangen. Wanneer er geen bezwaren worden ingediend tijdens deze termijn kan u beginnen aan de uitvoering van de vergunning op de 36e dag na de aanplakking van de bekendmaking.

Meebrengen

Aanvragen voor een omgevingsvergunning voor een inrichting van klasse 1 of klasse 2 kunnen enkel digitaal ingediend worden via www.omgevingsloketvlaanderen.be. Op deze wehsite vind je ook de aanvraagformulieren en bijhorende addenda evenals een toelichting. Deze documenten kunnen je helpen je digitale aanvraag voor te bereiden. 

Nadat de goedkeuringsprocedure doorlopen is, ontvang je de beslissing ook via het omgevingsloket. Je zal hiervoor via het omgevingsloket een mail ontvangen. Je kan er ook op elk moment nagaan in welke fase de procedure zit.

Bedrag

Het bedrag voor een omgevingsvergunning is afhankelijk van de te volgen procedure. De afgesproken bedragen vind je terug in het gemeentelijk belastingsreglement.

Uitzonderingen

Voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse of voor de verandering ervan is een meldingsakte vereist. Derde klasse-inrichtingen of activiteiten hebben de minste risico’s of hinder. Je kan de indeling van de activiteiten raadplegen in de de indelingslijst, gevoegd als bijlage 1 bij Vlarem II. Ook de VLAREM-wegwijzer kan hierbij een hulpmiddel zijn.

Heeft je dossier betrekking op zowel stedenbouwkundige handelingen als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit? En zijn beide aspecten onlosmakelijk met elkaar verbonden?Dan dien je één gemengde aanvraag in.

Regelgeving

Omgevingsvergunningsdecreet.

Decreet algemene bepalingen milieubeleid.

Vlarem II, inclusief de indelingslijst in bijlage 1 van Vlarem II.

Vlarem III. 


Contactinformatie