Voorlopig rijbewijs

Het aanvragen van een voorlopig rijbewijs M12, M18 en M36 kan ONLINE.

Het aanvragen van een voorlopig rijbewijs kan op AFSPRAAK.

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument dat je de toelating geeft om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

Er zijn 4 verschillende modellen:

 • Voorlopig rijbewijs model 18: je leert rijden zonder begeleider en is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.
 • Voorlopig rijbewijs model 36: je leert rijden mét 1 of 2 begeleiders. Dit rijbewijs is 36 maanden geldig.
 • Voorlopig rijbewijs model 12
 • Voorlopig rijbewijs model 3: een voorlopig rijbewijs voor alle categorieën behalve categorie B.

Voorwaarden

 • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister gedurende ten minste 185 dagen in de loop van de laatste 12 maanden.
 • Je bent inwoner van Hechtel-Eksel.
 • Vanaf 15 jaar en negen maanden mag je je theoretisch examen afleggen. Vanaf de leeftijd van 16 jaar kan je dan je voorlopig rijbewijs komen aanvragen bij de dienst burgerzaken.
 • Je bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor je het voorlopig rijbewijs aanvraagt.

Voorlopig rijbewijs 18 maanden zonder begeleider:
Voor het aanvragen van een voorlopig rijbewijs ben je 18 jaar. Vanaf 1 maart 2024 is de minimale oefenperiode 5 maanden. Voor wie het praktijkexamen nog aflegt vóór 1 maart 2024, blijft de oefenperiode van 3 maanden van toepassing.
Je hebt 20 uren praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als deze rijschool je rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijg je hiervan een bekwaamheidsattest, waarna je de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken. Je mag maximaal 2 passagiers meenemen. Deze passagiers zijn toegelaten op voorwaarde dat ze:

 • in het bezit zijn van een Belgisch identiteitsdocument, afgeleverd in België;
 • sinds minstens 8 jaar in het bezit zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs geldig om een voertuig categorie B te besturen;
 • niet vervallen zijn (of zijn geweest tijdens de laatste 3 jaar) van het recht tot sturen. Je moet voldaan hebben aan de herstelexamens en -onderzoeken die eventueel door de rechter zijn opgelegd.

 

Voorlopig rijbewijs 36 maanden met begeleider:
Je kan het voorlopig rijbewijs met 1 of 2 begeleiders aanvragen vanaf 17 jaar. Je mag geen andere passagiers meenemen.
Vanaf 1 maart 2024 is de minimale oefenperiode 5 maanden. Voor wie het praktijkexamen nog aflegt vóór 1 maart 2024, blijft de oefenperiode van 3 maanden van toepassing.
De begeleider moet minstens 8 jaar in het bezit zijn van een Europees rijbewijs, woont in België en mag in de laatste 3 jaar geen verval gehad hebben.

Vanaf 1 maart 2024 moet er ook terug een vormingsmoment gevolgd worden van 3 uur bij een erkende rijschool of een erkende lesgever.

Het vormingsmoment is verplicht voor begeleiders van kandidaat-bestuurders met een voorlopig rijbewijs dat wordt afgeleverd op 1 maart 2024 of daarna. De afgiftedatum vind je bij rubriek 4a op het voorlopig rijbewijs.

 • Is de afgiftedatum 1 maart 2024 of later? Dan moet je het vormingsmoment volgen.
 • Is de afgiftedatum 29 februari 2024 of vroeger? Dan moet je het vormingsmoment niet volgen.

Bij een omwisseling, vervanging of duplicaat vanaf 1 maart 2024 telt de oorspronkelijke aanvraagdatum van het eerste voorlopig rijbewijs.

Het vormingsmoment moet minstens 5 maanden voor het praktijkexamen van je kandidaat-bestuurder gevolgd zijn.

Deze termijn van 5 maanden is niet verplicht voor begeleiders van kandidaat-bestuurders met een rijbewijs M12 en begeleiders van kandidaat-bestuurders die hun voorlopig rijbewijs M18 omwisselden naar een voorlopig rijbewijs M36.

Een kandidaat-bestuurder moet, omwille van omstandigheden, wisselen van begeleider:

 • Heeft de kandidaat-bestuurder 1 begeleider? Dan moet ook de nieuwe begeleider het vormingsmoment minstens 5 maanden voor het praktijkexamen gevolgd hebben.
 • Heeft de kandidaat-bestuurder 2 begeleiders? Dan mag de kandidaat-bestuurder het praktijkexamen afleggen als minstens 1 begeleider het vormingsmoment minstens 5 maanden voor het praktijkexamen gevolgd heeft.

Het vormingsmoment is 10 jaar geldig. Nadat je het vormingsmoment volgde, wordt je aanwezigheid geregistreerd in de databank van de Vlaamse overheid en krijg je een begeleidersattest van de rijschool of lesgever. Je kan je deelname ook raadplegen via ‘Mijn Burgerprofiel’.

Als je het vormingsmoment volgde tussen 1 oktober 2017 en 12 maart 2020, werd je deelname niet digitaal geregistreerd. Je moet het papieren begeleidersattest dat je toen ontving voorleggen op de dag van het praktijkexamen.

Het examencentrum controleert op de dag van het praktijkexamen of je het vormingsmoment tijdig gevolgd hebt en of je deelname nog geldig is.

 

Let op: Het verbod om meerdere keren per jaar begeleider te zijn, geldt niet voor zijn partner, kinderen, kleinkinderen, zussen, broers en pleegkinderen.

 • De persoon is al begeleider (geweest) voor een derde persoon en wil begeleider zijn voor zijn partner, voor een van zijn kinderen, kleinkinderen, zussen, broers en pleegkinderen of deze van zijn partner:
  Er is geen wachttijd. De begeleider kan onmiddellijk vermeld worden op het voorlopig rijbewijs.
 • De persoon is al begeleider (geweest) voor zijn partner, voor een van zijn kinderen, kleinkinderen, zussen, broers en pleegkinderen of deze van zijn partner en wil begeleider zijn voor een derde persoon:
  Er is een wachttijd. De begeleider moet een jaar wachten vanaf het moment dat hij niet meer vermeld is op het voorlopig rijbewijs van zijn partner, een van zijn kinderen, kleinkinderen, zussen, broers of pleegkinderen of deze van zijn partner.

 

Voorwaarden tijdens de oefenperiode:

 • Je mag niet met de auto rijden tussen 22 uur en 6 uur ’s ochtends op vrijdag, zaterdag, zondag en op de vooravond van wettelijke feestdagen en op wettelijke feestdagen zelf.
 • Het reglementaire L-teken moet achteraan op de auto zijn aangebracht.
 • Oefen je met een begeleider, dan moet er naast de gewone achteruitkijkspiegel in de auto ook een tweede achteruitkijkspiegel zijn.
 • Je mag met je voorlopig rijbewijs (M36, M18 en M12) enkel in België rijden. 

Procedure

Maak een afspraak

Het voorlopig rijbewijs moet persoonlijk aangevraagd worden. Is dit onmogelijk, dan mag een gezinslid dat doen. Het is dan wel noodzakelijk dat het aanvraagformulier van het examencentrum op de voorziene plaatsen getekend is. Bovendien moet het gezinslid in bezit zijn van de identiteitskaart van de betrokken persoon.

Het aanvragen van een voorlopig rijbewijs M12, M18 en M36 kan ook online via 'BelDrive'.

Vanaf nu kan je naast het voorlopig rijbewijs M18, ook het voorlopige rijbewijs M36 en M12 online aanvragen. Ook de omwisseling van een M36 naar een M18 of omgekeerd is mogelijk.

Wat heb je nodig?

 • Een verbinding via je eID of via itsme (personen jonger dan 18 jaar of personen die hun authenticatiecodes niet hebben geactiveerd, kunnen online geen voorlopig rijbewijs aanvragen)
 • Het attest van slagen voor het theorie-examen categorie B (afgegeven door het examencentrum voor het rijbewijs) waarop het resultaat van de leestest is vermeld
 • Het bekwaamheidsattest afgegeven door een rijschool (20 uur) in Vlaanderen of Brussel, of in Wallonië door het examencentrum voor het rijbewijs;

Best neem je een foto of scan je deze documenten voordat je de applicatie start.

Meld je aan bij de applicatie BelDrive en volg dan de instructies om online je voorlopig rijbewijs aan te vragen.

 • Voor de aanvraag van een M36 of een M12 zullen de begeleiders zich eerst moeten registreren, dit gebeurt eveneens via hun eID of itsme via dezelfde link.
 • In de applicatie moeten de begeleiders aangeven voor welke kandidaat ze begeleider willen zijn en moeten daar de naam, voornaam en het rijksregisternummer invullen van hun kandidaat.
 • Begeleiders van wie het rijbewijs niet is geregistreerd of het rijbewijs buiten omloop staat, zullen via BelDrive de melding krijgen dat ze zich eerst tot hun gemeente moeten wenden. In dat geval zal er dus geen online aanvraag mogelijk zijn.

Na de aanvraag online zullen de nodige controles uitgevoerd worden door de gemeente en bij validatie zal je rijbewijs aangevraagd worden.

Bij afhaling dien je de originele documenten af te geven aan je gemeente alsook het rijbewijs te betalen.

Let op! de aanvraag verplicht de gemeente of de FOD Mobiliteit & Vervoer niet om je (voorlopig) rijbewijs af te leveren indien je niet voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van dit document.

Om een extra begeleider toe te voegen of een wijziging van begeleiders op je voorlopig rijbewijs M36 of M12, haal je eerst zonder afspraakhet aanvraagformulier af aan het snelloket. Na het invullen van de gegevens van de begeleiders, maak je een afspraak bij de dienst burgerzaken.

Je haalt je voorlopig rijbewijs af aan het snelloket binnen de 3 maanden na aanvraag. Zo niet wordt het conform de wetgeving geannuleerd. Terugbetaling van het geannuleerde rijbewijs is niet mogelijk.

Je haalt je rijbewijs persoonlijk af met je identiteitskaart. Lukt dat niet, dan geef je iemand anders een volmacht. Vul het volmachtformulier in. De persoon die de volmacht krijgt neemt het volmachtformulier mee en zijn/haar identiteitskaart zodat de identiteit kan worden gecontroleerd.

Meebrengen

 • Identiteitskaart of verblijfskaart;
 • Je hebt in principe geen pasfoto nodig. De foto van je identiteitskaart of verblijfskaart kan uit het systeem worden overgenomen. Is deze foto verouderd of moet je op korte termijn je identiteitskaart vernieuwen? Dan mag je een nieuwe pasfoto meebrengen, die gebruikt zal worden voor je rijbewijs.
 • Het ingevulde aanvraagformulier van het examencentrum met handtekening van jezelf en 1 of 2 begeleiders indien je verkiest om met begeleider te oefenen (voorlopig rijbewijs model 36);
 • Identiteitskaart of rijbewijs van je begeleider(s);
 • Het bekwaamheidsattest van de rijschool indien je verkiest om na 20 uren rijles alleen te oefenen (voorlopig rijbewijs model 18);
 • Het aanvraagformulier voor het voorlopig rijbewijs model 3 kan je afhalen aan het snelloket bij de dienst burgerzaken;
 • Eventueel een attest van de politie na verlies of diefstal.

Bedrag

Het aanvragen van een voorlopig rijbewijs kost €25.

Uitzonderingen

Je voorlopig rijbewijs is vervallen?

 1. Wachttijd van 3 jaar: als je voorlopig rijbewijs vervalt, kan je pas 3 jaar na de vervaldag een nieuw voorlopig rijbewijs (model 18 of 36) aanvragen.
 2. Toch al graag praktijkexamen afleggen: je volgt minstens 6 jaar praktijkles bij een erkende rijschool en vraagt een stageattest aan het snelloket.
 3. Model 12 met begeleiders: dit model kan slechts éénmaal afgeleverd worden.
  De voorwaarden zijn:
 • Je bent geen houder van een geldig voorlopig rijbewijs.
 • Je bent houder geweest van een voorlopig rijbewijs (model 18 of 36) waarvan de geldigheidsduur niet meer dan 3 jaar verstreken is.
 • Je theoretisch examen is nog geldig. Als dat niet zo is, moet je eerst het theoretisch examen opnieuw afleggen.
 • Bij een erkende rijschool heb je 6 uur praktijkles gevolgd nadat de geldigheid van je vorig voorlopig rijbewijs verlopen was. Rijschoollessen zijn 3 jaar geldig.
 • Je kiest 1 of 2 begeleiders. Ze hebben al meer dan 8 jaar hun rijbewijs B, mogen de afgelopen 3 jaar geen rijverbod hebben gehad, wonen in België en hebben het vormingsmoment gevolgd van 3 uur bij een erkende rijschool of een erkende lesgever. 

  Het vormingsmoment is verplicht voor begeleiders van kandidaat-bestuurders met een voorlopig rijbewijs dat wordt afgeleverd op 1 maart 2024 of daarna. De afgiftedatum vind je bij rubriek 4a op het voorlopig rijbewijs.

  Het vormingsmoment is 10 jaar geldig. Nadat je het vormingsmoment volgde, wordt je aanwezigheid geregistreerd in de databank van de Vlaamse overheid en krijg je een begeleidersattest van de rijschool of lesgever. Je kan je deelname ook raadplegen via ‘Mijn Burgerprofiel’.

  Als je het vormingsmoment volgde tussen 1 oktober 2017 en 12 maart 2020, werd je deelname niet digitaal geregistreerd. Je moet het papieren begeleidersattest dat je toen ontving voorleggen op de dag van het praktijkexamen.

  Het examencentrum controleert op de dag van het praktijkexamen of je het vormingsmoment tijdig gevolgd hebt en of je deelname nog geldig is.


Contactinformatie