Premie hernieuwbare energieproductie

Het lokaal bestuur verleent een premie voor de installatie van een warmtepomp, warmtepompboiler of zonneboiler.

Voorwaarden

 • De installatie moet gebeuren in een bestaande hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte woning, wooneenheid of gebouw gelegen op het grondgebied van Hechtel-Eksel die aangesloten is op het elektriciteitsnet van Fluvius vóór 1 januari 2014 of waarvoor een omgevingsvergunning verleend werd voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar voor de datum van de eindfactuur waarbij het gebouw voldoet aan de EPB-eisen en de EPB-aangifte tijdig is ingediend.
 • Er moet een reeds door Mijn Verbouwpremie goedgekeurde premieaanvraag bestaan.
 • Indien de aanvrager geen eigenaar is van het onroerend goed waarop de aanvraag van toepassing is, moet de eigenaar het aanvraagformulier mee ondertekenen.
 • De gemeentelijke premieaanvraag gebeurt ten laatste 2 jaar na datum van de laatste factuur (= eindfactuur).
 • Voor aanvragen t.e.m. 31 december 2022 wordt de geldigheid van de facturen verlengd tot 2 jaar en 3 maanden (27 maanden).

Voor subsidiëring komen in aanmerking:

 • Particuliere eigenaars:
  • Het gebouw waar de installatie geplaatst wordt, moet een woonfunctie hebben.
 • Lokale sport-, cultuur-, jeugd-, natuur- en milieuverenigingen, door de gemeente erkend:
  • Het gebouw waarvoor de premie wordt aangevraagd moet een actieve functie hebben, nl. een verblijfsfunctie in het kader van activiteiten van de vereniging. Bergruimtes of opslagruimtes komen niet in aanmerking.

Procedure

Je dient een aanvraag in op het voorgeschreven aanvraagformulier of via het webformulier, ten laatste twee jaar na de factuurdatum en na bericht tot uitbetaling van de premie vanuit Mijn Verbouwpremie.

 Dien je aanvraag online in

Lees zeker het volledige subsidiereglement voordat je een aanvraag indient:

 • Premiereglement voor werken uitgevoerd en bericht tot uitbetaling ontvangen van Fluvius t.e.m. 30/06/2022.
 • Premiereglement voor werken uitgevoerd en bericht tot uitbetaling ontvangen van Mijn verbouwpremie vanaf 01/07/2022

Meebrengen

 • Het ingevulde aanvraagformulier;
 • Facturen van de leverancier voor de installatie met vermelding van adres plaatsing, leverings- en plaatsingsdatum, merk, type,….;
 • Kopie van bericht tot uitbetaling van de premie warmtepomp, warmtepompboiler of zonneboiler door Mijn verbouwpremie met dossiernummer;
 • Kopie van het attest van Mijn Verbouwpremie ingevuld door de aannemer met technische informatie over de installatie

Bedrag

De gemeentelijke premie voor de aanschaf van een warmtepomp, warmtepompboiler of zonneboiler bedraagt 25% van de kostprijs (BTW incl.) van de installatie met een maximum van:

 • € 500 voor een geothermische warmtepomp;
 • € 400 voor een lucht-water warmtepomp;
 • € 250 voor een hybride lucht-water warmtepomp;
 • € 200 voor een lucht-lucht warmtepomp;
 • € 125 voor een warmtepompboiler;
 • € 250 voor een zonneboiler.

Het premiebedrag kan slechts eenmaal per woning/wooneenheid/gebouw worden toegekend. De premies voor een warmtepomp, warmtepompboiler en zonneboiler zijn onderling niet cumuleerbaar.