Omgevingsvergunning

Sinds 1 januari 2018 ging de omgevingsvergunning van start. Deze combineert de vroegere bouwvergunning, verkavelingsvergunning en milieuvergunning.

De omgevingsvergunning omvat de volgende vijf luiken:

  • Stedenbouwkundige handelingen (vroegere stedenbouwkundige vergunning)
  • Verkavelen van gronden of bijstellen van een verkaveling (vroegere verkavelingsvergunning)
  • Exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (vroegere milieuvergunning)
  • Kleinhandelsactiviteiten (vroegere sociaal-economische vergunning)
  • Wijzigen van kleine landschapselementen of vegetatiewijzigingen (vroegere natuurvergunning)

Op deze pagina van de Vlaamse Overheid vind je al heel wat informatie terug.

Voorwaarden

Vaak heb je voor stedenbouwkundige handelingen zoals het bouwen van een woning, carport, tuinhuis of het vellen van een boom een omgevingsvergunning nodig. Op het Omgevingsloket kan je nagaan of je een vergunning nodig hebt en kan je online je aanvraag indienen via de snelinvoer. Voor sommige werken volstaat een melding of geldt een vrijstelling.

Om zeker te zijn omtrent de geldende stedenbouwkundige voorschriften (zoals verkavelingsvoorschriften of de voorschriften van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan of Bijzonder Plan van Aanleg) neem je best even contact op met de dienst Bouwen en Wonen.

Procedure

De manier waarop je aanvraag wordt afgehandeld is afhankelijk van de aard van de werken die je gaat uitvoeren. In ieder geval is de minimumtermijn waarbinnen het College van Burgemeester en Schepenen een beslissing moet nemen 60 dagen.

Wanneer een openbaar onderzoek nodig is wordt de minimumtermijn 105 dagen.

Bij het indienen van een aanvraag tot omgevingsvergunning heeft het gemeentebestuur bovendien 30 dagen om na te kijken of het dossier volledig en ontvankelijk is. Waardoor de minimale termijn 90 dagen en de maximale termijn 135 dagen wordt.

Wanneer je omgevingsvergunning verleend wordt dient u de bekendmaking voor een periode van 30 dagen uit te hangen. Wanneer er geen bezwaren worden ingediend tijdens deze termijn kan u beginnen aan de uitvoering van de vergunning op de 36e dag na de aanplakking van de bekendmaking.

Meebrengen

Welke dossierstukken als bijlage bij de aanvraag moeten zitten is afhankelijk van het project waarvoor een omgevingsvergunning wordt aangevraagd. Je architect of landmeter kan je hiermee verder helpen.

Voor kleinere werken op en rond de woning is het mogelijk dat je niet verplicht bent te werken met een architect of landmeter. Op deze website vind je de normenboeken terug waarin beschreven wordt wat de minimale bijlagen moeten zijn en hoe de dossierstukken er uit moeten zien.

Bedrag

Het bedrag voor een omgevingsvergunning is afhankelijk van de te volgen procedure. De afgesproken bedragen vind je terug in het gemeentelijk belastingsreglement.

Uitzonderingen

Voor sommige werken op en rond de woning geldt een meldingsplicht of zijn vrijgesteld van een vergunning. Op deze website vind je meer info terug. Neem steeds even contact op met de dienst Bouwen en Wonen om zeker te zijn van een eventuele meldingsplicht of vrijstelling.

Regelgeving

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Omgevingsvergunningsdecreet.

Codextrein.


Contactinformatie