Mobiliteitsplan

Wat is een mobiliteitsplan en waarvoor dient het?

Het mobiliteitsplan is een integrale visie op het mobiliteitsbeleid. Het schetst waar Hechtel-Eksel naartoe wil op vlak van mobiliteit en wat ze daarvoor de komende jaren wil gaan doen.

Een mobiliteitsplan heeft geen juridisch statuut maar vormt het kader waarbinnen alle mobiliteits- en verkeersmaatregelen moeten passen. Voor een mobiliteitsplan wordt geen openbaar onderzoek georganiseerd.

Voorbeeld: de herinrichting van een weg wordt best mede bepaald door de inpassing ervan in het hele netwerk van wegen, fietsroutes en buslijnen.

Het mobiliteitsplan wordt opgemaakt met vele andere actoren:

 • De beleidsactoren keuren het document mee goed. Het mobiliteitsplan bevat daarom ook de afspraken tussen de verschillende beleidsactoren die het mobiliteitsbeleid in Hechtel-Eksel vormgeven. Gemeente, buurgemeenten, politie, De Lijn, provincie, Vlaamse Overheid
 • Via participatie worden inwoners betrokken. Nadien is het ook het kader waarmee de gemeente haar beleid kan duiden en communiceren naar de bevolking

 

Het mobiliteitsplan van de gemeente Hechtel-Eksel bestaat uit drie delen:

 • Een verkenningsnota
 • Een uitwerkingsnota
 • Een beleidsplan.

Je kan het beleidsplan met bijhorende kaarten rechts op deze pagina onder documenten downloaden.

Het beleidsplan 'Verbreden-Verdiepen mobiliteitsplan Hechtel-Eksel' omvat het mobiliteitsplan Hechtel-Eksel (beleidsplan d.d. 22/10/2002) aangevuld met de door de sneltoets d.d. 19/10/2007 te verbreden en te verdiepen thema's. Dit document vervangt het huidige mobiliteitsplan Hechtel-Eksel (beleidsplan d.d. 22/10/2002). De verkenningsnota werd conform verklaard door de PAC op 26 mei 2009. In de uitwerkingsnota, conform verklaard door de PAC op 23/03/2010, werden de noodzakelijke onderzoeken verricht, waaraan een aanzet tot maatregelen werd gekoppeld.

Deze liggen aan de basis van het bijgestuurd beleidsplan dat door de PAC op 25 januari 2011 conform verklaard werd.

De voornaamste thema's die naar voor geschoven worden zijn:

 • Het gemeentegrensoverschrijdend project Bosland.
 • Wegencategorisering.
 • De ontwikkeling van een trage wegen netwerk.
 • Openbaar vervoer en basismobiliteit
 • Inperken zwaar doorgaand vrachtverkeer en parkeerproblematiek vrachtwagens in woongebied
 • Handhaving. (de implementatie van het snelheidsplan)