Interview: het mobiliteitsplan uitgelegd

Met het vernieuwde mobiliteitsplan gaat het lokaal bestuur voor straten op mensenmaat. Wat betekent dit precies voor onze inwoners? Een interview met burgemeester Jan Dalemans, schepen van mobiliteit Theo Martens en schepen van openbare werken William Linmans.

 Het mobiliteitsplan bevat een breed scala aan maatregelen en acties die gericht zijn op het verbeteren van de mobiliteit en de verkeersveiligheid in onze gemeente. “Denk aan de organisatie van het wegennet, het openbaar vervoer, fietsinfrastructuur, voetgangersvoorzieningen en de manier waarop verschillende vervoerswijzen op elkaar worden afgestemd”, legt schepen van mobiliteit Theo Martens uit. “De nadruk ligt op een duurzame mobiliteit met verkeersveilige en leefbare dorpskernen.”

Wat houdt het mobiliteitsplan precies in?

Schepen Martens: Het plan bestaat uit een strategische visie én een concreet actieplan voor de komende jaren. We trekken volop de kaart van de bewoners en doen dit met niet evidente, maar moedige keuzes. We willen een inhaalbeweging maken om de gezelligheid en de veiligheid van onze dorpskernen te behouden en te verbeteren.

"We mikken op veiliger verkeer en duurzamere verplaatsingen"


Wat zijn de belangrijkste doelstellingen van het mobiliteitsplan?

Burgemeester Dalemans: “Er zijn meerdere belangrijke doelstellingen. Allereerst streven we ernaar om de leefbaarheid in de dorpskernen te vergroten door in te zetten op straten op mensenmaat waar veilige verplaatsingen voor iedereen centraal staan.”

“Daarnaast willen we duurzame verplaatsingen stimuleren en streven we naar een aanzienlijke daling van het auto- en vrachtverkeer in de kerngebieden. Dit zal bijdragen aan een gezondere en veiligere leefomgeving voor zowel jong als oud. Bovendien zal de uitbouw van fietsnetwerken de mobiliteit met de fiets aantrekkelijker maken, wat de gezondheid en het welzijn van onze inwoners ten goede zal komen.”

“Hiervoor hanteren we principes zoals het creëren van autoluwe schoolomgevingen, sluipverkeer drastisch verminderen, vrachtverkeer via geselecteerde routes te sturen en het inrichten van mobiliteitskamers tussen de hoofdwegen van Hechtel-Eksel, waar auto’s ondergeschikt zijn aan andere weggebruikers.”

Zullen de schoolomgevingen verkeersveiliger worden?

Schepen Martens: “We streven naar autoluwe schoolomgevingen, met minder autoverkeer rond de scholen. Hierbij stimuleren we duurzame verplaatsingen zoals wandelen, fietsen of het openbaar vervoer te nemen. Met het High-Five project hebben we begin dit schooljaar al een aanzet gegeven voor de lagere scholen! We zullen ook infrastructuur aanpassen om de veiligheid van voetgangers en fietsers te waarborgen.”

"Inwoners werden vanaf dag één betrokken"


Wat is de inbreng van de inwoners geweest bij de opmaak van het mobiliteitsplan?

Burgemeester Dalemans: “Het participatietraject heeft een essentiële rol gespeeld bij het opstellen van het mobiliteitsplan. Dit is een traject geweest van meer dan één jaar met een inloopmoment en een workshop. Door vanaf de verkenningsfase de inwoners actief te betrekken, hebben we waardevolle inzichten en suggesties ontvangen die de prioriteiten van het plan hebben beïnvloed. Om de betrokkenheid van de inwoners te blijven waarborgen, zullen we gebruik blijven maken van de recent opgerichte participatieplatformen. Op deze manier kunnen inwoners actief deelnemen aan de concrete uitwerking van de verschillende mobiliteitskamers en zo bijdragen aan de verdere ontwikkeling van ons mobiliteitsbeleid.”

‘Mobiliteitskamers’? Wat wordt hiermee bedoeld?

Schepen Martens: “We hebben Hechtel- Eksel verdeelt in lokale zones. Elke lokale zone vormt de basis voor een mobiliteitskamer. Dit zijn gebieden op maat van voetgangers en fietsers waar de auto te gast is. Het zijn verkeersluwe ruimtes waar sluipverkeer geweerd wordt. Elke mobiliteitskamer vraagt maatwerk en kent een eigen dynamiek. De participatieplatformen van de gemeente zullen een belangrijke rol spelen bij de uitwerking van elke kamer.”

Horen de maatregelen van de doortocht in Eksel, met name de ingrepen in de Groenstraat en in de Hoofdstraat, bij het mobiliteitsplan?

Schepen Linmans “Neen, dit klopt niet! Dit zijn twee aparte dossiers die weinig met elkaar te maken hebben. De maatregelen in Eksel-centrum kaderen binnen verkeersveiligheid en leggen vooral de focus op de snelheidsverlagende maatregelen.”

“Een eerste actiepunt kwam er al op 1 september met de tijdelijke proefopstelling aan de Groenstraat om een veiligere schoolomgeving te creëren. De gemeenteraad gaf ook in juli positief advies op het parkeerverbod en het weghalen van plantvakken in de Hoofdstraat. Zo krijgen fietsers, voetgangers en bewoners meer ruimte, comfort en dus ook meer veiligheid. De vrijgekomen ruimte voor fietsers zetten we letterlijk in de verf met fietssuggestiestroken. Deze vergroten de zichtbaarheid van zwakke weggebruikers en geven hen de nodige veilige ruimte.”

“Momenteel zijn de voorbereidingen voor het weghalen van de plantvakken volop bezig. Wanneer deze verdwijnen, zullen de fietssuggestiestroken geplaatst worden. Tegen eind dit jaar zal er een trajectcontrole actief zijn. Onze inwoners zullen tijdig op de hoogte worden gebracht over de voortgang van de werken en de start van de trajectcontrole.”

Campagne ‘Hechtel-Eksel loopt op wieltjes’

 

Burgemeester Dalemans: “De steun van onze inwoners bij ons mobiliteitsplan en de aankomende verkeersmaatregelen is heel belangrijk. Met de campagne brengen we mobiliteit tot leven en bij de mensen. De komende maanden staan enkele cruciale mobiliteitsthema’s centraal, waaronder de aanpassingen aan de doortocht in Eksel en het nieuwe busnetwerk van De Lijn dat ingaat op 1 januari 2024. Om deze inspanningen te ondersteunen, zullen we boeiende initiatieven en leuke acties lanceren. Op www.hechtel-eksel.be/hechtel-eksel-looptopwieltjes bundelen we alle zaken in eenoverzicht. Op deze webpaginakan je ook het mobiliteitsplanraadplegen.”

Neem een kijkje op www.hechtel-eksel.be/hechtel-eksel-looptopwieltjes