Leefloon

Wanneer je geen of een laag inkomen hebt, heb je mogelijks recht op een leefloon.
Er bestaan drie categorieën leeflonen:

 • Samenwonende: wanneer je met iemand samenwoont met wie je de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, ...) deelt. Dit moet niet noodzakelijk met je partner zijn.
 • Alleenstaande: wanneer je alleen woont, word je beschouwd als 'alleenstaande'.
 • Samenwonend met gezinslast: wanneer je minstens één minderjarig kind ten laste hebt.

Voorwaarden

 • Je werkelijke verblijfsplaats bevindt zich in België.
 • Je bent meerderjarig.
 • Je bent jonger dan 18 jaar en:
  • Je bent zwanger.
  • Je hebt minderjarige kinderen ten laste.
  • Je bent ontvoogd door het huwelijk.
 • Je behoort tot een van de volgende categorieën:
  • Je bezit de Belgische nationaliteit.
  • Je bent (een familielid van) een burger van de Europese Unie met een verblijfsvergunning van meer dan drie maanden (hier bestaan uitzonderingen op).
  • Je bent als vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister.
  • Je bent erkend als vluchteling.
  • Je hebt de subsidiaire bescherming.
 • Je beschikt over onvoldoende inkomsten, kan er geen aanspraak op maken en bent niet in staat ze te verwerven door persoonlijke inspanning of andere middelen.
 • Je bent werkbereid.
 • Je doet het nodige voor je rechten op een sociale uitkering, bv. werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, pensioen, ...

Procedure

STAP 1
Je neemt telefonisch contact op met het OCMW en maakt een afspraak met een maatschappelijk werker van de sociale dienst.

STAP 2
De maatschappelijk werker onderzoekt of je recht hebt op een (aanvullend) leefloon.

STAP 3
Als je je leefloon ontvangt, dan verwacht het OCMW ook iets van jou terug. Zo werkt het OCMW samen met jou een plan naar een job of opleiding uit, zodat je financieel onafhankelijk kan worden.

Meebrengen

Voor de aanvraag van een leefloon, neem je volgende zaken mee naar je afspraak:

 • Identiteitskaart;
 • Bewijzen van bestaansmiddelen, waaronder:
  • Bewijzen van actuele inkomsten van alle gezinsleden;
  • Overzicht van je spaargelden en die van de mensen waarmee je samenwoont;
  • Rekeningafschriften van de laatste 3 maanden;
 • Eventueel bewijzen van medische ongeschiktheid.

Afhankelijk van je situatie kan de maatschappelijk werker nog bijkomende documenten opvragen.

Regelgeving

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.


Contactinformatie