Overlijdensakte

Online aanvragen

Een overlijdensakte bevat alle gegevens omtrent een overlijden van een persoon in België.

De akte vermeldt:

  • De naam en voornamen;
  • De geboortedatum en geboorteplaats van de overledene;
  • De plaats, de datum en het uur van het overlijden.

Voorwaarden

Voor overlijdensakten wordt het recht op een uittreksel beperkt tot:

  • De overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende;
  • De wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd);
  • Bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken);
  • De erfgenamen;
  • Bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat met verwijzing naar de wettelijke basis van het gerechtelijke wetboek waarop de procedure is gebaseerd.

Als de akte meer dan 50 jaar oud is, heeft iedereen recht op een uittreksel.

Procedure

De overlijdensakte wordt opgesteld in de gemeente waar de persoon is overleden. De gemeente in kwestie stuurt de akte daarna door naar de gemeente waar de overledene woonde.

  • De overlijdensakte kan online aangevraagd worden via ‘Mijn burgerprofiel. Je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID) waarmee je het uittreksel uit de overlijdensakte kan downloaden en afdrukken.
  • Je kan het uittreksel ook afhalen aan het snelloket tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Een overlijdensakte kan alleen afgeleverd worden indien de persoon in België overleden is.

Meebrengen

Identiteitskaart of verblijfskaart

Bedrag

Het aanvragen van een uittreksel uit de overlijdensakte is gratis.


Contactinformatie