Adoptieakte

Online aanvragen

De adoptieakte wordt opgesteld door de ambtenaar van de burgerlijke stand op basis van een vonnis of arrest.

De akte van adoptie vermeldt:

 • De naam, voornamen, geboorteplaats en -datum van de adoptanten alsook van de geadopteerde;
 • De nieuwe naam en, in voorkomend geval, de nieuwe voornaam van de geadopteerde na de adoptie;
 • De soort van adoptie: gewone of volle adoptie;
 • In voorkomend geval, de datum van de erkenning van de buitenlandse adoptie door de federale centrale autoriteit.

Voorwaarden

Voor akten van adoptie wordt het recht op een uittreksel beperkt tot:

 • De personen op wie de akte betrekking heeft (adoptieouders en geadopteerde);
 • De echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende;
 • De wettelijke vertegenwoordiger (ouders, voogd, bewindvoerder);
 • Bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken);
 • Erfgenamen;
 • Bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat met verwijzing naar de wettelijke basis van het gerechtelijke wetboek waarop de procedure is gebaseerd.

Als de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een uittreksel.

Procedure

 • Als de akte is opgemaakt na 31 maart 2019 kan deze online aangevraagd worden via ‘Mijn burgerprofiel. Je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID) waarmee je het uittreksel uit de adoptieakte kan downloaden en afdrukken.
 • Je kan het attest ook afhalen aan het snelloket tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Meebrengen

Identiteitskaart of verblijfskaart

Bedrag

Het aanvragen van een uittreksel uit de adoptieakte is gratis.


Contactinformatie