Bevoegdheden

Wat zijn de bevoegdheden van de gemeenteraad / OCMW-raad?

De gemeente- en OCMW-raadsleden zijn volksvertegenwoordigers, rechtstreeks verkozen door de Hechtel-Ekselaren. Alles wat Hechtel-Eksels grondgebied aanbelangt, komt op de gemeenteraadsagenda. Sinds januari 2019 zijn alle gemeenteraadsleden ook OCMW-raadslid. De 23 raadsleden tekenen bijgevolg het algemene beleid uit voor zowel gemeente Hechtel-Eksel als voor OCMW Hechtel-Eksel. Het gaat hierbij onder meer om:

  • Goedkeuring meerjarenplan en rekening

  • Vaststelling gemeentelijke belastingen

  • Goedkeuring reglementen en verordeningen

  • Inrichting adviesstructuren

  • Bespreking van problemen en overgaan tot de nodige maatregelen (subsidiereglementen, ...)

  • Vaststellen van lastvoorwaarden en wijze van gunning bij overheidsopdrachten

  • Beheer over inrichtingen en eigendommen van gemeente/OCMW (afsluiten van huur- en concessieovereenkomsten, ...)

De gemeenteraad en OCMW-raad bekommeren zich dus niet om de dagelijkse gang van zaken. Dat is de taak van het college van burgemeester en schepenen / vast bureau.

Wanneer vergadert de gemeenteraad / OCMW-raad?

De raad vergadert meestal elke laatste maandag van de maand met uitzondering van juli, augustus en september om 19u30 in de raadzaal van het gemeentehuis.