Vrijliggende fietspaden en verkeersveilige middengeleiders voor N747 tussen Eksel en Kaulille

De stad Peer zal als aanbestedende bouwheer vrijliggende enkelrichtingsfietspaden aanleggen aan weerskanten van de gewestweg N747 tussen de oude spoorlijn in Eksel en de Zavelstraat in Kaulille. Op het ganse traject, en vooral ter hoogte van belangrijke zijstraten, komen er verkeersremmende middengeleiders. De herinrichting moet de fietsveiligheid aanzienlijk verhogen. Het project gebeurt in nauwe samenwerking met ons lokaal bestuur en dat van Pelt en Bocholt, en het Agentschap Wegen en Verkeer als subsidiërende partner. Fluvius legt een nieuwe gescheiden riolering aan. In het voorjaar 2022 werd de omgevingsvergunning aangevraagd.

De vernieuwing van de N747 tussen Eksel en Kaulille streeft enkele duidelijke doelstellingen na:

  1. Het verhogen van de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid voor fietsers, door de aanleg van veilige fietspaden en oversteekpunten langs en op de N747, als een belangrijk onderdeel binnen het functioneel en toeristisch fietsroutenetwerk.
  2. Het verhogen van de verkeersveiligheid voor gemotoriseerd verkeer door een kwalitatieve herinrichting van de rijweg en de kruispunten, via middengeleiders gekoppeld aan plaatselijke asverschuivingen van de rijweg.
  3. Een duurzaam waterbeheer door de aanleg van een gescheiden riolering die regen- en afvalwater opvangt en afvoert, met een maximale infiltratie en afwatering naar natuurlijke waterlopen.
  4. Het behoud van de ruimtelijke karakteristieken van de weg, met een minimale impact op de bomenrijen met eiken, en respect voor het waardevol natuurkarakter van de Dommelvallei.

Stand van zaken: omgevingsvergunning aangevraagd

De projectpartners hebben eind februari 2022 de aanvraag voor een
omgevingsvergunning bij Ruimte Vlaanderen ingediend. Eind maart werd het vergunningsdossier volledig en ontvankelijk verklaard en aansluitend start het openbaar onderzoek.

Openbaar onderzoek

Tijdens het openbaar onderzoek naar aanleiding van de vergunningsaanvraag kan iedereen gedurende 30 dagen de plannen inkijken en opmerkingen of bezwaren indienen. Het inkijken van de plannen kan online via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) of na afspraak op het stadhuis of gemeentehuis. Een bezwaarschrift indienen kan schriftelijk, gericht aan het college van burgemeester en schepenen van Stad Peer.

Meer info