RUP Centrum Hechtel (openbaar onderzoek)

De gemeenteraad heeft in zitting van 25 oktober 2021 het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) “Centrum Hechtel” voorlopig vastgesteld.

Het huidige BPA Centrum Zuid-West Hechtel en het RUP Aen de Schans worden hiermee herzien en vervangen door dit nieuwe RUP waarbij het plangebied verder wordt uitgebreid in het kader van de centrumontwikkeling van Hechtel. Door middel van ontwerpend onderzoek is een visie voor de uitbouw van het centrum van Hechtel uitgewerkt inzake verdichting, verweving van functies, trage verbindingen, ruimte voor groen en water, …. Het RUP wil faciliteren. Met dit RUP wordt de planologische context vastgelegd voor het centrum van Hechtel. Het vormt het kader voor de latere vergunningverlening van concrete projecten.

Het openbaar onderzoek loopt van 1 december 2021 tot en met 29 januari 2022.

Gedurende deze periode ligt het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ter inzage in het gemeentehuis, dienst bouwen en wonen. U kan hiervoor een afspraak maken op www.hechtel-eksel.be/afspraak of via het algemeen nummer 011 73 01 37. De documenten kunnen ook geraadpleegd worden, rechts op deze webpagina onder 'documenten'.

Eventuele reacties, opmerkingen en bezwaren dienen uiterlijk 29 januari 2022 schriftelijk bezorgd te worden aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening van Hechtel-Eksel, p.a. Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel (of afgegeven worden tegen ontvangstbewijs op de dienst bouwen en wonen) of digitaal via gecoro@hechtel-eksel.be.