Premie voor terreinwerken ikv biodiversiteit

De gemeente Hechtel-Eksel kan binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten een premie verlenen aan erkende milieu- en natuurverenigingen voor het uitvoeren van terreinwerken die een bijdrage leveren aan de biodiversiteit.

Voorwaarden

De premie kan aangevraagd worden door erkende milieu- en natuurverenigingen met een rechtspersoonlijkheid of aangesloten bij een koepel met een rechtspersoonlijkheid die een werking hebben op het grondgebied van Hechtel-Eksel.

Om in aanmerking te komen voor een premie moet het project aan volgende inhoudelijke voorwaarden voldoen:

  • het behoud, het herstel of de ontwikkeling van de biodiversiteit in Hechtel-Eksel nastreven
  • op het grondgebied van Hechtel-Eksel uitgevoerd worden
  • duurzaam zijn
  • terreinrealisaties betreffen die het behoud of de verbetering van de Limburgse soorten en/of hun leefgebieden tot doel hebben
  • uitgevoerd worden binnen het jaar na datum van de goedkeuring van de premie aanvraag 

Kosten voor studies, evenementen, activiteiten, publicaties, personeelskost e.d. komen niet in aanmerking.

De premieaanvraag moet voor het kalenderjaar 2021 uiterlijk 30 september van het lopende jaar ingediend worden. Voor de volgende kalenderjaren moet de premieaanvraag uiterlijk 30 juni van het lopende jaar ingediend worden.

Procedure

  • De aanvraag dient te gebeuren op het voorgeschreven aanvraagformulier of via het E-loket van de gemeente. Het aanvraagformulier dient vergezeld te zijn van de nodige bijlagen.

Dien hier je aanvraag online in

  • Na uitvoering van de realisatie van het project dient de aanvrager binnen 1 maand een uitbetalingsaanvraag in vergezeld van de nodige bewijsstukken van de effectief gemaakte kosten. De uitbetaling van het saldo van de premie gebeurt binnen de 2 maanden na indienen van de uitbetalingaanvraag.

Dien hier je uitbetalingsaanvraag online in.

Bedrag

De gemeentelijke premie bedraagt maximaal 50% van de totaal bewezen kosten met een maximum van 8500 euro (totaal jaarlijks krediet op het budget). Indien het gezamenlijk premiebedrag van de aanvragen meer bedraagt dan het beschikbaar krediet op de gemeentebegroting, dan zal het begrotingskrediet evenredig verdeeld worden in functie van het aangevraagde premiebedrag.

Een eerste schrijf van 50% van het toegekende bedrag wordt betaald bij toekenning. Het saldo wordt betaald nadat de voorwaarden tot betaling van het saldo zijn vervuld.