Noord-Zuid: voorkeur tracé met tunnels en elektrische trambus

7
okt
2021

Na een uitgebreid onderzoek en een intense dialoog met een grote groep belanghebbenden is het voorkeursalternatief voor de Noord-Zuid gekend. Na al die jaren is er nu eindelijk zicht op een oplossing. Het is het alternatief Ay met tunnels onder de Grote Baan en een sneltram dat de voorkeur geniet.

In eerste instantie buigen de adviesinstanties zich over dit voorstel. De Vlaamse Regering stelt dan een ontwerp voorkeursbesluit voorlopig vast. Daarna kan de bevolking zich tijdens het openbaar onderzoek gedurende 60 zestig dagen uitspreken. Nadat alle opmerkingen en bezwaren verwerkt zijn, volgt de definitieve beslissing door de Vlaamse regering.

Alternatief Ay met twee tunnels onder dorpskernen

Het voorkeursalternatief Ay zorgt in de eerste plaats voor een vlotte en veilige verbinding voor het doorgaande noord-zuidverkeer. Je zal zonder één onderbreking van Noord-Limburg naar de E314 en omgekeerd kunnen rijden. Ook de positieve impact op de economische activiteiten in de hele regio zal groot zijn, zeker met de realisatie van de grenscorridor N69 naar Eindhoven. 

In het alternatief Ay volgt de regionale wegverbinding N74 het tracé van de Grote Baan. Twee tunnels halen het doorgaande noord-zuidverkeer uit de kernen van Houthalen en Helchteren. Halverwege de tunnel onder Houthalen, kan je ter hoogte van de Herebaan-Oost of -West de tunnel in- of uitrijden. De tunnel in Helchteren start ter hoogte van de Reitstraat/Vennestraat en eindigt ter hoogte van kasteelbrouwerij Ter Dolen. Verkeer komende van de Kazernelaan (N719) uit het oosten zal gestimuleerd worden om via de Europarklaan en de Herebaan-Oost naar de tunnel in Houthalen te rijden. Hetzelfde geldt voor het verkeer komende van de Lillosteenweg (N719) uit het westen. Dat verkeer kan via de Herebaan-West de tunnel in. Ter hoogte van de Mangelbeek is er geen uitwisseling voorzien van het lokale verkeer naar de N74 of omgekeerd.

De unieke troeven van de natuur in het gebied zullen beschermd en verbeterd worden via ecopassages ter hoogte van de Mangelbeekvallei en Molenheide. En door het feit dat de dorpskernen van Houthalen en Helchteren verkeersluw worden, zullen de luchtkwaliteit en de leefbaarheid er aanzienlijk verbeteren.

Elektrische trambus naast het traject

In het alternatief Ay is ook een snelle elektrische trambus met eigen bedding tussenhet nieuwe mobiliteitsknooppunt 'Noord-Limburg' ter hoogte van het Mariaziekenhuis in Pelt en het station van Hasselt voorzien. De verbinding zal grotendeels parallel liggen aan de N74. De halte-infrastructuur en het rijcomfort zal aan dezelfde kwaliteitsnormen voldoen als die van een sneltram.

Voorontwerp voorkeursbesluit Noord-Zuid naar adviesinstanties

Op basis van de onderzoeksresultaten en het overleg werd het voorkeursalternatief Ay naar voor geschoven. De beschrijving van het alternatief en de argumentatie voor de keuze staan in het voorontwerp voorkeursbesluit Noord Zuid Limburg dat vandaag werd meegedeeld door de Vlaamse regering en op www.noordzuidlimburg.be terug te vinden is. Het voorontwerp gaat in oktober naar de verschillende adviesinstanties die in een periode van dertig dagen advies geven worden over het geïntegreerd onderzoek en het voorontwerp.

In december zal, na de beslissing door de Vlaamse regering, een openbaar onderzoek starten dat zestig dagen duurt. Tijdens die periode krijgt iedereen de kans om te reageren. Er worden dan ook op verschillende plaatsen langs het traject van de Noord-Zuid infomarkten georganiseerd om iedereen te informeren. Het definitieve voorkeursbesluit van de Vlaamse Regering volgt daarna.