16.07.2019 Bekendmaking meldingsakte - Lommelsebaan z/n (kerkhof)

De gemeente Hechtel-Eksel, vertegenwoordigt door Jan Dalemans met als adres Don Boscostraat 5 te 3940 Hechtel-Eksel, heeft een melding gedaan voor: een exploitatie van een ingedeelde inrichting.
Kort omschreven gaat het over het winnen van grondwater op het Kerkhof te Lommelsebaan z/n.
De gemelde exploitatie wordt uitgevoerd op het perceel met kadastrale omschrijving Afdeling 72013, sectie A, perceel 147S4, ter plaatse Lommelsebaan z/n te 3940 Hechtel-Eksel.
Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 15/07/2019 aktegenomen van de melding.
De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Bouwen en Wonen, gemeentehuis, Don Boscostraat 5 te Hechtel-Eksel.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.
Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan: Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel
Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf de datum van de eerste dag van aanplakking. Deze dag is niet inbegrepen.
Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.
Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:
• het College van Burgemeester en Schepenen, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel
• de persoon die de melding heeft verricht (u vindt het adres van deze laatste in de aktename).
Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:
1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;
2. het College van Burgemeester en Schepenen en het hierboven vermelde adres als verweerder;
3. het voorwerp van het beroep;
4. een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
5. een inventaris van de overtuigingsstukken.
U bent een rolrecht verschuldigd van:
• 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
• 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.
Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.
De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.
(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)