12.07.2019 Bekendmaking beslissing - Peerderbaan 16 (beroep bij deputatie)

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (beroep bij deputatie)
TECRO EN KREA met als adres Blarenberglaan 4 bus 001 te 2800 Mechelen, heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.
Kort omschreven gaat het over het bouwen van een handelsruimte en aanleggen van bijhorende parking, vellen van bomen.
De aanvraag heeft als adres Peerderbaan 16 te 3940 Hechtel-Eksel, met kadastrale omschrijving afdeling 01, sectie A, perceel 218/02V, 218/02W, 218/02X.
Het College van Burgemeester en Schepenen heeft op 14/01/2019 de omgevingsvergunning verleend. Tegen deze beslissing van het College werd beroep ingediend bij de deputatie.
De deputatie heeft op 27/06/2019 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Bouwen en Wonen, gemeentehuis, Don Boscostraat 5 te Hechtel-Eksel.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijk persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.
Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per of door neerlegging ter griffie aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen: p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81, 1030 Brussel.
Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf (de datum van de eerste dag van aanplakking). Deze dag is niet inbegrepen.
Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.
Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:
• De deputatie van de provincie Limburg, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt
• De vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
Vermeld in het verzoekschrift de volgende gegevens:
1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel, de gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;
2. de deputatie van de provincie en het hierboven vermelde adres als verweerder;
3. het voorwerp van het beroep;
4. een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
5. een inventaris van de overtuigingsstukken.
U bent een rolrecht verschuldigd van:
• 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
• 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.
Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.
De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van
4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)