26.03.2019 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning deputatie - Hoefstraat-Lupinestraat

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Gemeentebestuur Hechtel-Eksel met als adres Don Boscostraat 5 te 3940 Hechtel-Eksel, heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over het aanleggen van een parking en herinrichting van de Lupinestraat.

De aanvraag heeft als adres Hoefstraat - Lupinestraat te 3940 Hechtel-Eksel.

De aanvraag ligt afdeling 01, sectie C, perceel 502S, 502P, 502B.

De deputatie heeft op 14/03/2019 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Bouwen en Wonen, gemeentehuis, Don Boscostraat 5 te Hechtel-Eksel.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijk persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift ofwel via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) ofwel per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan het Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel.

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op de eerste dag van de aanplakking van de beslissing. Deze dag is niet inbegrepen.

Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket of bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:

  • De vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
  • Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Hechtel-Eksel, Don Boscostraat 5 te 3940 Hechtel-Eksel.
  • De deputatie van de provincie Limburg, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

  • Uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
  • De volgende referentie: OMV_2018012362;
  • De redenen waarom u beroep aantekent;
  • Een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
  • Of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfond (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "OMV_2018012362" en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.