Mededeling aan de bevolking

Hier lees je de bekendmakingen aan de bevolking van Hechtel-Eksel.

Lorenz Maes - Bekendmaking aktename melding

Lorenz Maes met als adres Torenstraat 1 te 3940 Hechtel-Eksel, heeft een melding gedaan voor:
de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3.

Kort omschreven gaat het over een bronbemaling voor bouwkundige werken.

De gemelde exploitatie wordt uitgevoerd op volgend adres: Verloren Eind 31 te 3940 Hechtel-Eksel.

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 13 april 2018 akte genomen van de melding.

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Milieu, gemeentehuis, Don Boscostraat 5 te Hechtel-Eksel. U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018034343. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan: Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel
Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf de datum van de eerste dag van aanplakking. Deze dag is niet inbegrepen.
Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.
Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:
• het College van Burgemeester en Schepenen, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel
• de persoon die de melding heeft verricht (u vindt het adres van deze laatste in de aktename).
Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:
1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;
2. het College van Burgemeester en Schepenen en het hierboven vermelde adres als verweerder;
3. het voorwerp van het beroep;
4. een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
5. een inventaris van de overtuigingsstukken.
U bent een rolrecht verschuldigd van:
• 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
• 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.
Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.
De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.
(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

Terug naar boven

Rudi Renckens - Bekendmaking aktename melding

Rudi Renckens met als adres Stationsstraat 62 te Hechtel-Eksel, heeft een melding gedaan voor:

stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over het plaatsen van een veranda.

De gemelde handelingen worden uitgevoerd op volgend adres: Stationsstraat 62.

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 6 april 2018 aktegenomen van de melding.

De meldingsakte ligt van ter inzage bij de gemeentelijke dienst Bouwen en Wonen, gemeentehuis, Don Boscostraat 5 te Hechtel-Eksel.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan: Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf de datum van de eerste dag van aanplakking. Deze dag is niet inbegrepen.

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.

Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:

 • het College van Burgemeester en Schepenen, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel

 • de persoon die de melding heeft verricht (u vindt het adres van deze laatste in de aktename).

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:

 1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;

 2. het College van Burgemeester en Schepenen en het hierboven vermelde adres als verweerder;

 3. het voorwerp van het beroep;

 4. een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;

 5. een inventaris van de overtuigingsstukken.

U bent een rolrecht verschuldigd van:

 • 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;

 • 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

 

 

Terug naar boven

Wall Systems - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING
 
Wall Systems met als adres Brugstraat 22 te Heusden-Zolder, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.
 
Kort omschreven gaat het over de uitbreiding van twee half-open woningen en de bouw van twee vrijstaande bijgebouwen.
 
De aanvraag heeft als adres Kamperbaan 97 bus 1 en bus 2 te 3940 Hechtel-Eksel.
 
Het College van Burgemeester en Schepenen heeft op 30 mei 2018 de omgevingsvergunning verleend onder voorwaarden.
 
De beslissing ligt van 9/04/2018 tot en met 9/05/2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Bouwen en Wonen, gemeentehuis, Don Boscostraat 5 te Hechtel-Eksel.  
 
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijk persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.
 
Bezorg hiertoe een beroepschrift via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be), per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Limburg, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt.  Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren. Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op de eerste dag van de aanplakking van de beslissing. Deze dag is niet inbegrepen. Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:

- De vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.

- Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Hechtel-Eksel, Don Boscostraat 5 te 3940 Hechtel-Eksel. Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

1. Uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;

2. De volgende referentie: OMV_2018005131;

3. De redenen waarom u beroep aantekent;

4. Een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.

5. Of u gehoord wenst te worden.
 
Stort een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer IBAN: BE18 0910 1811 3565 (BIC: GKCCBEBB) van de provincie Limburg met als referentie "OM2018/00005-Hechtel-Eksel-"naam beroeper"-beroep" en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.
 
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Terug naar boven

Swennen Theresia - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

 

Swennen Thérèsia met als adres Kamperbaan 104, heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over het vellen van 2 bomen.

De aanvraag heeft als adres Kamperbaan 104.

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft op 23/03/2018 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 6/04/2018 tot en met 5/05/2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Bouwen en Wonen, gemeentehuis, Don Boscostraat 5 te Hechtel-Eksel.


U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijk persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be), per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Limburg, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt.

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op de eerste dag van de aanplakking van de beslissing. Deze dag is niet inbegrepen.

Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:

 • De vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.

 • Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Hechtel-Eksel, Don Boscostraat 5 te 3940 Hechtel-Eksel.

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

 1. Uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;

 2. De volgende referentie: OMV_2018019164;

 3. De redenen waarom u beroep aantekent;

 4. Een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.

 5. Of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer IBAN: BE18 0910 1811 3565 (BIC: GKCCBEBB) van de provincie Limburg met als referentie "OMV_2018019164-Hechtel-Eksel-"naam beroeper"-beroep" en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Terug naar boven

Gemeentebestuur Hechtel-Eksel - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

GEMEENTEBESTUUR HECHTEL-EKSEL met als adres Don Boscostraat 5 te 39410 Hechtel-Eksel, heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over het rooien van 39 bomen.

De aanvraag ligt in de Henri Essersstraat en Peter Nagelmaekersstraat.

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft op 9 maart 2018 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 28/03/2018 tot en met 26/04/2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Bouwen en Wonen, gemeentehuis, Don Boscostraat 5 te Hechtel-Eksel.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijk persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift:

 • Digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

 • Per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Limburg, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt.

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op.

Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op de eerste dag van de aanplakking van de beslissing. Deze dag is niet inbegrepen.

Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:

 • De vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.

 • Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Hechtel-Eksel.

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

 1. Uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;

 2. De volgende referentie: OMV_2018002636;

 3. De redenen waarom u beroep aantekent;

 4. Een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.

 5. Of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer IBAN: BE18 0910 1811 3565 (BIC: GKCCBEBB) van de provincie Limburg met als referentie "OMV_2018002336-Hechtel-Eksel-"naam beroeper"-beroep" en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

 

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Terug naar boven

Wijziging van de Atlas van Buurtwegen en van rooilijnplan van voetweg nr. 25 te Eksel

Bericht van onderzoek de commodo et incommodo

Voorlopige vaststelling van de wijziging van de Atlas van de Buurtwegen en van rooilijnplan van voetweg nr. 25 te Eksel

Gemeente Hechtel-Eksel

Het publiek wordt ervan in kennis gesteld dat er wordt overgegaan tot een onderzoek de commodo et incommodo in verband met de wijziging van de Atlas van de Buurtwegen en van het rooilijnplan van voetweg nr. 25 te Eksel.

Het onderzoek heeft plaats van 6 april 2018 tot en met 5 mei 2018.
De bundel ligt gedurende voormelde termijn ter inzage van het publiek in het gemeentehuis, Don Boscostraat 5 te 3940 Hechtel-Eksel (dienst Bouwen en Wonen). U kan de bundel komen inkijken tijdens de openingsuren op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u.
Eventuele opmerkingen en bezwaren moeten uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek, zijnde 5 mei 2018, verstuurd worden naar de gemeente, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel, met een aangetekende brief of afgegeven worden tegen ontvangstbewijs.

Hechtel-Eksel, 30 maart 2018

Terug naar boven

Bekendmaking uittreksel van de inventaris geregistreerde bedrijfsruimten

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat de bekendmaking van het College van burgemeester en schepenen, gedagtekend op 15 september 2017, met als onderwerp "Bekendmaking uittreksel van de in de inventaris geregistreerde bedrijfsruimten (leegstand en verwaarlozing bedrijfsruimten)", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 25e september 2017.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst bouwen en wonen. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan het besluit en de inventaris ook online nalezen.

Terug naar boven

Opheffing Politiebesluit van de gouverneur betreffende drinkwaterschaarste

De gouverneur van de Provincie Limburg nam op 22 juni 2017 een politiebesluit betreffende drinkwaterschaarste. Dit besluit werd opgehoffen op 30 juni 2017. U kan het besluit hier nalezen.

Terug naar boven

Bekendmaking verkoop perceel landbouwgrond

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Hechtel-Eksel maakt bekend  dat het ingevolge de beslissing van de gemeenteraad van 25 oktober 2016 overgaat tot de onderhandse verkoop van een perceel landbouwgrond, gelegen te Hechtel-Eksel, Heidebloemstraat, ten kadaster gekend onder Hechtel-Eksel, 1e afdeling, sectie B, nr. 378, groot 26a 20ca.

Het perceel landbouwgrond zal worden toegekend aan de indiener van het hoogste bod.

De minimum verkoopprijs bedraagt tienduizend achthonderdvijfenzeventig (10.875,00) Euro.

Indien U interesse betoont tot aankoop van het perceel landbouwgrond, verzoeken wij U ons onder gesloten omslag uw prijs aan te bieden voor 9 juni 2017.

Het volledig dossier betreffende deze onderhandse verkoop ligt voor eenieder ter inzage in het gemeentehuis, dienst Bouwen en Wonen, alle werkdagen tijdens de openingsuren.

Terug naar boven

Contact

 • Communicatie
 • Don Boscostraat 5
 • 3940 Hechtel-Eksel
 • T011 73 01 57
 • F011 73 01 54
 • E