18.09.2019 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning (beroep bij Deputatie) - Lochterveld

Gert Kwanten tuinaanleg NV heeft een aanvraag ingediend voor de exploitatie van een ingedeelde
inrichting.
De aanvraag heeft als kadastrale omschrijving Afdeling 72006, sectie D, perceel 262.
Kort omschreven gaat het over een grondwaterwinning (regularisatie) te lochterveld, Eindhovensebaan
met een diepte van 30 m.
Het College van Burgemeester en Schepenen heeft op 25/03/2019 de omgevingsvergunning
gedeeltelijk verleend. Tegen deze beslissing van het College werd beroep ingediend bij de deputatie.
De deputatie heeft op 18/09/2019 de omgevingsvergunning gedeeltelijk verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Bouwen en Wonen, gemeentehuis, Don
Boscostraat 5 te Hechtel-Eksel.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met
rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de
afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.
Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:
Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81, 1030 Brussel
Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf (de datum van de eerste dag
van aanplakking). Deze dag is niet inbegrepen.
Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.
Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:
- de deputatie van de provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
- de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing
Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:
1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel, de gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer
en een e-mailadres;
2. de deputatie van de provincie en het hierboven vermelde adres als verweerder;
3. het voorwerp van het beroep;
4. een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
5. een inventaris van de overtuigingsstukken.
U bent een rolrecht verschuldigd van:
* 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
* 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.
Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door
de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.
De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van
4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25
april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de
rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

Contact

  • Milieu
  • Don Boscostraat 5
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 73 01 58
  • E