09.09.2019 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Hoevestraat 4

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

 

Helga Croymans heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

 

Kort omschreven gaat het over het afbreken van een bestaande veranda en vervangen door een tuinkamer.

 

De aanvraag heeft als adres Hoevestraat 4 te 3940 Hechtel-Eksel, kadastrale omschrijving Afdeling 72006, sectie E, perceel 528X

 

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 02/09/2019 de omgevingsvergunning verleend.

 

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Bouwen en Wonen, gemeentehuis, Don Boscostraat 5 te Hechtel-Eksel.

 

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijk persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be), per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Limburg, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt.

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op de eerste dag van de aanplakking van de beslissing. Deze dag is niet inbegrepen.

Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:

• De vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.

• Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Hechtel-Eksel, Don Boscostraat 5 te 3940 Hechtel-Eksel.

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

• Uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;

• De volgende referentie: OMV_2019069094;

• De redenen waarom u beroep aantekent;

• Een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.

• Of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer IBAN: BE18 0910 1811 3565 (BIC: GKCCBEBB) van de provincie Limburg met als referentie "OMV_2019069094-Hechtel-Eksel-"naam beroeper"-beroep" en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

 

Te Hechtel-Eksel, …………………………………………….(datum aanplakking)