Mededeling aan de bevolking

Hier lees je de bekendmakingen aan de bevolking van Hechtel-Eksel.

Bekendmaking uittreksel van de inventaris geregistreerde bedrijfsruimten

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat de bekendmaking van het College van burgemeester en schepenen, gedagtekend op 15 september 2017, met als onderwerp "Bekendmaking uittreksel van de in de inventaris geregistreerde bedrijfsruimten (leegstand en verwaarlozing bedrijfsruimten)", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 25e september 2017.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst bouwen en wonen. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan het besluit en de inventaris ook online nalezen.

Terug naar boven

Opheffing Politiebesluit van de gouverneur betreffende drinkwaterschaarste

De gouverneur van de Provincie Limburg nam op 22 juni 2017 een politiebesluit betreffende drinkwaterschaarste. Dit besluit werd opgehoffen op 30 juni 2017. U kan het besluit hier nalezen.

Terug naar boven

Bekendmaking verkoop perceel landbouwgrond

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Hechtel-Eksel maakt bekend  dat het ingevolge de beslissing van de gemeenteraad van 25 oktober 2016 overgaat tot de onderhandse verkoop van een perceel landbouwgrond, gelegen te Hechtel-Eksel, Heidebloemstraat, ten kadaster gekend onder Hechtel-Eksel, 1e afdeling, sectie B, nr. 378, groot 26a 20ca.

Het perceel landbouwgrond zal worden toegekend aan de indiener van het hoogste bod.

De minimum verkoopprijs bedraagt tienduizend achthonderdvijfenzeventig (10.875,00) Euro.

Indien U interesse betoont tot aankoop van het perceel landbouwgrond, verzoeken wij U ons onder gesloten omslag uw prijs aan te bieden voor 9 juni 2017.

Het volledig dossier betreffende deze onderhandse verkoop ligt voor eenieder ter inzage in het gemeentehuis, dienst Bouwen en Wonen, alle werkdagen tijdens de openingsuren.

Terug naar boven

2016_Leegstand en verwaarlozing bedrijfsruimten

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat de bekendmaking van het college van burgemeester en schepenen, gedagtekend op 16 september 2016, met als onderwerp "Bekendmaking uittreksel uit de inventaris van de registreerde bedrijfsruimten (leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten)" afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 20 september 2016.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

Terug naar boven

Toerisme Limburg - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

 

Toerisme Limburg vzw heeft een aanvraag ingediend voor:

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over de uitbreiding van het bestaande fietsroutenetwerk t.h.v. knooppunt 272 (Lommelse Gracht – Signaaldreef) met de fietsbeleving "Fietsen door de Bomen"

De aanvraag ligt aan de Lommelse Gracht – Signaaldreef (afdeling 02, sectie E, perceelnummer 1S2, 30K, 30L).

De deputatie heeft op 7/12/2017 de omgevingsvergunning verleend onder voorwaarden.

De beslissing ligt van 15/12/2017 tot en met 13/01/2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres:

 Gemeentehuis, Don Boscostraat 5 te 3940 Hechtel-Eksel.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijk persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPARTEMENT OMGEVING

Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP)

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet, zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op de datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing (zie onderaan). Deze dag is niet inbegrepen.

Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:

 • de vergunningsaanvrager (het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing);

 • het College van Burgemeester en Schepenen (Don Boscostraat 5 te 3940 Hechtel-Eksel);

 • de deputatie van de provincie Limburg (Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt).

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

 • uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;

 • de volgende referentie: OMV_2017005895;

 • de redenen waarom u beroep aantekent;

 • een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;

 • of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning OMV_2017005895" en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 214 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Terug naar boven

Contact

 • Communicatie
 • Don Boscostraat 5
 • 3940 Hechtel-Eksel
 • T011 73 01 57
 • F011 73 01 54
 • E