Mededeling aan de bevolking

Hier lees je de bekendmakingen aan de bevolking van Hechtel-Eksel.

Eierfarm Van Eijk - Bekendmaking beslissing in beroep milieuvergunningsaanvraag

BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING IN BEROEP OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG 

Voor exploitatie van een inrichting klasse 1: hernieuwing en uitbreiding legkippenbedrijf -
Eierfarm Van Eijk

 

De Burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw d.d. 15/01/2018 het volgende beslist werd:

Het ontvankelijk bevonden beroep aangetekend tegen het besluit nr. 750.71/A/2017.115 van de deputatie van de provincie Limburg van 19/07/2017 waarbij de vergunning wordt geweigerd aan de bvba Eierfarm Van Eijk, Dennenstraat 9, 3940 Hechtel-Eksel, voor het vroegtijdig hernieuwen en veranderen van een legkippenbedrijf gelegen te Heidebloemstraat 12, 3940 Hechtel-Eksel, op de kadastrale percelen 0126N, 0127M en 0127N, omvattende:

- volgende rubrieken uit de indelingslijst van Vlarem: 6.5.1, 9.3.1.c.2°, 9.3.1.d,12.1.1.b, 12.2.1, 15.1.1., 17.3.2.1.1.b°, 28.2.c.1°, 31.1.2.b, 45.4.e.1°, 53.8.2°

wordt gegrond verklaard.

Het bestreden besluit wordt opgeheven. De vergunning wordt verleend.

De beslissing met bijlage ligt van 1 februari 2018 tot en met 3 maart 2018 ter inzage van het publiek bij de milieudienst van het gemeentebestuur van Hechtel-Eksel.

Tegen deze beslissing is beroep tot nietigverklaring mogelijk bij de Raad van State binnen de 60 kalenderdagen vanaf de bekendmaking van deze beslissing.

 

Terug naar boven

Bekendmaking uittreksel van de inventaris geregistreerde bedrijfsruimten

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat de bekendmaking van het College van burgemeester en schepenen, gedagtekend op 15 september 2017, met als onderwerp "Bekendmaking uittreksel van de in de inventaris geregistreerde bedrijfsruimten (leegstand en verwaarlozing bedrijfsruimten)", afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 25e september 2017.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst bouwen en wonen. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan het besluit en de inventaris ook online nalezen.

Terug naar boven

Opheffing Politiebesluit van de gouverneur betreffende drinkwaterschaarste

De gouverneur van de Provincie Limburg nam op 22 juni 2017 een politiebesluit betreffende drinkwaterschaarste. Dit besluit werd opgehoffen op 30 juni 2017. U kan het besluit hier nalezen.

Terug naar boven

Bekendmaking verkoop perceel landbouwgrond

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Hechtel-Eksel maakt bekend  dat het ingevolge de beslissing van de gemeenteraad van 25 oktober 2016 overgaat tot de onderhandse verkoop van een perceel landbouwgrond, gelegen te Hechtel-Eksel, Heidebloemstraat, ten kadaster gekend onder Hechtel-Eksel, 1e afdeling, sectie B, nr. 378, groot 26a 20ca.

Het perceel landbouwgrond zal worden toegekend aan de indiener van het hoogste bod.

De minimum verkoopprijs bedraagt tienduizend achthonderdvijfenzeventig (10.875,00) Euro.

Indien U interesse betoont tot aankoop van het perceel landbouwgrond, verzoeken wij U ons onder gesloten omslag uw prijs aan te bieden voor 9 juni 2017.

Het volledig dossier betreffende deze onderhandse verkoop ligt voor eenieder ter inzage in het gemeentehuis, dienst Bouwen en Wonen, alle werkdagen tijdens de openingsuren.

Terug naar boven

2016_Leegstand en verwaarlozing bedrijfsruimten

De burgemeester van Hechtel-Eksel bevestigt hierbij dat de bekendmaking van het college van burgemeester en schepenen, gedagtekend op 16 september 2016, met als onderwerp "Bekendmaking uittreksel uit de inventaris van de registreerde bedrijfsruimten (leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten)" afgekondigd werd, overeenkomstig de wetgeving ter zake art. 186 van het gemeentedecreet te Hechtel-Eksel, de 20 september 2016.

De tekst van bovenvermeld reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst onthaal. U kan de tekst komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u. U kan de tekst ook hier nalezen.

Terug naar boven

KMW Kempische Metaalwerken - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

 

KMW KEMPISCHE METAALWERKEN met als adres Hasseltsebaan 194 te 3940 Hechtel-Eksel, heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over afbraak van bestaande productiehal en het bouwen van een KMO-zone.

De aanvraag heeft als adres Hasseltsebaan 194 te Hechtel-Eksel .

De aanvraag ligt ook deels op het grondgebied van Houthalen-Helchteren.

De deputatie heeft op 1/03/2018 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 9/03/2018 tot en met 8/04/2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Bouwen en Wonen, gemeentehuis, Don Boscostraat 5 te Hechtel-Eksel.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijk persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be), per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel.

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op de eerste dag van de aanplakking van de beslissing. Deze dag is niet inbegrepen.

Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:

 • De vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.

 • Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Hechtel-Eksel, Don Boscostraat 5 te 3940 Hechtel-Eksel.

 • De deputatie van de provincie Limburg, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt.

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

 1. Uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;

 2. De volgende referentie: OMG_2017001339;

 3. De redenen waarom u beroep aantekent;

 4. Een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.

 5. Of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning OMG_2017001339" en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Terug naar boven

Contact

 • Communicatie
 • Don Boscostraat 5
 • 3940 Hechtel-Eksel
 • T011 73 01 57
 • F011 73 01 54
 • E