Mededeling aan de bevolking

Hier lees je de bekendmakingen aan de bevolking van Hechtel-Eksel.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: Pastorijstraat 32, Eksel

BEKENDMAKING

BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Jan Beckers met als adres Pastorijstraat 32 te 3940 Hechtel-Eksel, heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over vellen 10 kerstdennen.

De aanvraag heeft als adres Pastorijstraat 32 te 3940 Hechtel-Eksel.

De aanvraag ligt afdeling 02, sectie C, perceel 9Z.

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 29/06/2018 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Bouwen en Wonen, gemeentehuis, Don Boscostraat 5 te Hechtel-Eksel.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijk persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be), per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Limburg, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt.

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op de eerste dag van de aanplakking van de beslissing. Deze dag is niet inbegrepen.

Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:

 • De vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
 • Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Hechtel-Eksel, Don Boscostraat 5 te 3940 Hechtel-Eksel.

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

 • Uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
 • De volgende referentie: OMV_2018060115;
 • De redenen waarom u beroep aantekent;
 • Een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
 • Of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer IBAN: BE18 0910 1811 3565 (BIC: GKCCBEBB) van de provincie Limburg met als referentie "OM2018/00047-Hechtel-Eksel-"naam beroeper"-beroep" en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

 

Terug naar boven

Besluit Gouverneur: Verbod op Kampvuren

Gelet op deze extreme droogte en na overleg met ANB en brandweer, besliste arrondissementscommissaris Michel Carlier, gouverneur wnd.,  bij politiebesluit dat er vanaf 3 juli 2018 een absoluut verbod op kampvuren in Limburg geldt.  Dit besluit blijft van kracht zolang code rood gehanteerd wordt en tot tegenbericht. U kan het besluit hier nalezen.

Terug naar boven

Wijziging van de Atlas van de Buurtwegen en van voetweg nr. 22 te Eksel (Oostelijk deel)

Bericht van onderzoek de commodo et incommodo

 

Voorlopige vaststelling van de wijziging van de Atlas van de Buurtwegen en van rooilijnplan van voetweg nr. 22 te Eksel (oostelijk deel)

Gemeente Hechtel-Eksel

Het publiek wordt ervan in kennis gesteld dat er wordt overgegaan tot een onderzoek de commodo et incommodo in verband met de wijziging van de Atlas van de Buurtwegen en van het rooilijnplan van voetweg nr. 22 te Eksel.

Het onderzoek heeft plaats van 13 juli 2018 tot en met 11 augustus 2018.

De bundel ligt gedurende voormelde termijn ter inzage van het publiek in het gemeentehuis, Don Boscostraat 5 te 3940 Hechtel-Eksel (dienst Bouwen en Wonen). U kan de bundel komen inkijken tijdens de openingsuren op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u.

Eventuele opmerkingen en bezwaren moeten uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek, zijnde 11 augustus 2018, verstuurd worden naar de gemeente, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel, met een aangetekende brief of afgegeven worden tegen ontvangstbewijs.

 

Hechtel-Eksel, 6 juli 2018

Terug naar boven

Wijziging van de Atlas van de Buurtwegen en van voetweg nr. 22 te Eksel (Westelijk deel)

Bericht van onderzoek de commodo et incommodo

 

Voorlopige vaststelling van de wijziging van de Atlas van de Buurtwegen en van rooilijnplan van voetweg nr. 22 te Eksel (westelijk deel)

 

Gemeente Hechtel-Eksel

 

Het publiek wordt ervan in kennis gesteld dat er wordt overgegaan tot een onderzoek de commodo et incommodo in verband met de wijziging van de Atlas van de Buurtwegen en van het rooilijnplan van voetweg nr. 22 te Eksel (westelijk deel).

 

Het onderzoek heeft plaats van 13 juli 2018 tot en met 11 augustus 2018.

De bundel ligt gedurende voormelde termijn ter inzage van het publiek in het gemeentehuis, Don Boscostraat 5 te 3940 Hechtel-Eksel (dienst Bouwen en Wonen). U kan de bundel komen inkijken tijdens de openingsuren op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13u30 tot 19u en woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u.

Eventuele opmerkingen en bezwaren moeten uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek, zijnde 11 augustus 2018, verstuurd worden naar de gemeente, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel, met een aangetekende brief of afgegeven worden tegen ontvangstbewijs.

 

Hechtel-Eksel, 6 juli 2018

Terug naar boven

Construct-C : bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

CONSTRUCT-C met als adres Kerkveld 59 te 3990 Peer, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over het slopen van de bestaande gebouwen en het bouwen van 4 appartementen met carports en tuinbergingen.

De aanvraag heeft als adres Dorpsstraat 14 bus 1, 14 bus 2, 14 bus 3 en 14 bus 4 te 3940 Hechtel-Eksel.
De aanvraag ligt afdeling 1, sectie D, perceel 664A2.

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 22/06/2018 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Bouwen en Wonen, gemeentehuis, Don Boscostraat 5 te Hechtel-Eksel.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijk persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.
Bezorg hiertoe een beroepschrift via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be), per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Limburg, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.
Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op de eerste dag van de aanplakking van de beslissing. Deze dag is niet inbegrepen.
Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:
• De vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
• Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Hechtel-Eksel, Don Boscostraat 5 te 3940 Hechtel-Eksel.
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
• Uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
• De volgende referentie: OMV_2018047976;
• De redenen waarom u beroep aantekent;
• Een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
• Of u gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer IBAN: BE18 0910 1811 3565 (BIC: GKCCBEBB) van de provincie Limburg met als referentie "OM2018/00038-Hechtel-Eksel-"naam beroeper"-beroep" en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Terug naar boven

Goossens Wout : bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

BEKENDMAKING
BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Dhr. Goossens Wout met als adres Hasseltsebaan 96 te 3940 Hechtel-Eksel, heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een halfopen woning.

De aanvraag heeft als adres Comansweg 4 te 3940 Hechtel-Eksel.
De aanvraag ligt afdeling 01, sectie C, perceel 1011B.

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 15/06/2018 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Bouwen en Wonen, gemeentehuis, Don Boscostraat 5 te Hechtel-Eksel.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijk persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.
Bezorg hiertoe een beroepschrift via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be), per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Limburg, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.
Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op de eerste dag van de aanplakking van de beslissing. Deze dag is niet inbegrepen.
Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:
- De vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
- Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Hechtel-Eksel, Don Boscostraat 5 te 3940 Hechtel-Eksel.
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
1. Uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
2. De volgende referentie: OMV_2018043300;
3. De redenen waarom u beroep aantekent;
4. Een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
5. Of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer IBAN: BE18 0910 1811 3565 (BIC: GKCCBEBB) van de provincie Limburg met als referentie "OM2018/00043-Hechtel-Eksel-"naam beroeper"-beroep" en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Terug naar boven

Nouwen Kenji : bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Dhr. Nouwen Kenji met als adres Carnotstraat 119 te 2060 Antwerpen, heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over de functiewijziging en verbouwing van een landgebouw tot ééngezinswoning (zonevreemd).

De aanvraag heeft als adres Bergstraat te 3940 Hechtel-Eksel.
De aanvraag ligt afdeling 2, sectie C, perceel 472F.

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 22 juni 2018 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Bouwen en Wonen, gemeentehuis, Don Boscostraat 5 te Hechtel-Eksel.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijk persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.
Bezorg hiertoe een beroepschrift via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be), per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Limburg, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.
Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op de eerste dag van de aanplakking van de beslissing. Deze dag is niet inbegrepen.
Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:
• De vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
• Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Hechtel-Eksel, Don Boscostraat 5 te 3940 Hechtel-Eksel.
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
• Uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
• De volgende referentie: OMV_2018018863;
• De redenen waarom u beroep aantekent;
• Een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
• Of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer IBAN: BE18 0910 1811 3565 (BIC: GKCCBEBB) van de provincie Limburg met als referentie "OM2018/00012-Hechtel-Eksel-"naam beroeper"-beroep" en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Terug naar boven

Peerderbaan +19 - Bekendmaking van een conformiteitsattest van een beperkt bodemsaneringsproject

Artikel 95, § 2 – Vlarebo – Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming
                    
De Burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
door OVAM een conformiteitsattest werd afgeleverd voor volgend beperkt bodemsaneringsproject:
- Dossiernummer OVAM:8319
- Titel: Beperkt bodemsaneringsproject, Colim cvba, Peerderbaan +19, 3940 Hechtel-Eksel
- Opgesteld door: Sertius cvba
- In opdracht van: Colim cvba
- Datum: 24 mei 2018
- Ontvangstdatum: 1 juni 2018

Informatie over de locatie:
- Straat en huisnummer: Peerderbaan +19
- Potsnummer en gemeente: 3940 Hechtel-Eksel
- Kadastrale gegevens van de te saneren gronden:
o Hechtel-Eksel,  AFD 1, Sectie A, nr. 201Y
o Hechtel-Eksel,  AFD 1, Sectie A, nr. 205E2
o Hechtel-Eksel,  AFD 1, Sectie A, nr. 206D

Het conformiteitsattest met als referte C-20142 ligt gedurende een periode van 29 juni 2018 tot en met 29 juli 2018 ter inzage van het publiek bij de dienst Milieu van de gemeente Hechtel-Eksel, Don Boscostraat 5 te 3940 Hechtel-Eksel. U kan het dossier komen inkijken tijdens de openingsuren, namelijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagnamiddag van 13.30u tot 19u en woensdagnamiddag  van 13.30u tot 17u.

Het digitale rapport van het beperkt bodemsaneringsproject kan gedownload worden via de link: https://services.ovam.be/webloket-bodem/bsd/publicViews/bsps.seam

Gedurende hogervermelde periode kan er - op grond van artikel 61 van het Bodemdecreet overeenkomstig artikel 146 tot en met 152 van het Bodemdecreet bij de Vlaamse Regering – tegen dit besluit beroep aangetekend worden. Dit kan bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs of afgegeven worden tegen ontvangstbewijs:

Vlaamse Overheid
Departement Omgeving
Afdeling Beleidsontwikkeling en juridische ondersteuning
Koning Albert II-laan 20 bus 8
B-1000 Brussel

Terug naar boven

Borgveld 15 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Peter Desair met als adres Kleinmolenstraat 30 te 3900 Overpelt, heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over verbouwen van een industrieel pand, bijbouwen van kantoren, een woning, bouwen van een afdak voor houtopslag en krullensilo, regularisatie afdak voor ventilatie en stofafzuiging.

De aanvraag heeft als adres Borgveld 15 te 3940 Hechtel-Eksel.

De aanvraag ligt afdeling 02, sectie D, perceel 211V.

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 22/06/2018 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Bouwen en Wonen, gemeentehuis, Don Boscostraat 5 te Hechtel-Eksel.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijk persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be), per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Limburg, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt.

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op de eerste dag van de aanplakking van de beslissing. Deze dag is niet inbegrepen. 

Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:

 • De vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.

 • Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Hechtel-Eksel, Don Boscostraat 5 te 3940 Hechtel-Eksel.

   

  Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

 • Uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;

 • De volgende referentie: OMV_2018040593;

 • De redenen waarom u beroep aantekent;

 • Een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.

 • Of u gehoord wenst te worden.

   

  Stort een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer IBAN: BE18 0910 1811 3565 (BIC: GKCCBEBB) van de provincie Limburg met als referentie "OM2018/00025-Hechtel-Eksel-"naam beroeper"-beroep" en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

  De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Terug naar boven

Hoksentstraat 11 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

 

Bernardus Nieuwesteeg met als adres Hoksentstraat 11 te 3940 Hechtel-Eksel, heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een schuur.

De aanvraag heeft als adres Hoksentstraat 11 te 3940 Hechtel-Eksel.

De aanvraag ligt afdeling 02, sectie B, perceel 545F.

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 15/06/2018 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Bouwen en Wonen, gemeentehuis, Don Boscostraat 5 te Hechtel-Eksel.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijk persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be), per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Limburg, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt.

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op de eerste dag van de aanplakking van de beslissing. Deze dag is niet inbegrepen.

Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:

 • De vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.

 • Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Hechtel-Eksel, Don Boscostraat 5 te 3940 Hechtel-Eksel.

   

  Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

 1. Uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;

 2. De volgende referentie: OMV_2018031635;

 3. De redenen waarom u beroep aantekent;

 4. Een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.

 5. Of u gehoord wenst te worden.

   

  Stort een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer IBAN: BE18 0910 1811 3565 (BIC: GKCCBEBB) van de provincie Limburg met als referentie "OM2018/00021-Hechtel-Eksel-"naam beroeper"-beroep" en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

  De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Terug naar boven

Contact

 • Communicatie
 • Don Boscostraat 5
 • 3940 Hechtel-Eksel
 • T011 73 01 57
 • F011 73 01 54
 • E