Masterplan Agter De Berg

Het gemeentebestuur van Hechtel-Eksel heeft een masterplan opgemaakt voor de verdere ontwikkeling van het gebied 'Agter De Berg', dat een aantal sportinfrastructuren, recreatieve en toeristische infrastructuren herbergt. Met dit masterplan wil het bestuur van een plek creëren waar de verenigingen en organisaties van Hechtel-Eksel samen gebruik van kunnen maken, wat de uitstraling van deze site op De Hoef ten goede zal komen. De herinrichting wordt opgevat als een toekomstplan, dat door de jaren heen zal groeien. Masterplan Agter De Berg

 Reeds enkele jaren is het gemeentebestuur van Hechtel-Eksel bezig met de opmaak van het masterplan 'Agter De Berg'. Dit gebied gelegen ten zuidwesten van het Hechtelse centrum, is ook wel bekend onder de naam 'Duinenstadion' met als blikvangers de atletiekpiste en de voetbalvelden. Maar ook het Jeugd- en Vakantiecentrum is hier gelegen, evenals de gemeentelijke speeltuin, de hondenschool, het verkeerspleintje, het Rode Kruis, …

 Met de uitwerking van het masterplan werd bijgevolg de volledige site herbekeken, zowel op vlak van indeling, groenstructuur, mobiliteit, netwerk als programmatie. Zo is er voor geopteerd om het gebied via één centrale toegang te ontsluiten, namelijk via de Lupinestraat. Deze straat leidt tot aan de centrale parking waar auto's kunnen parkeren. Vanaf daar worden er geen voertuigen meer toegelaten. De Hoefstraat wordt in noordelijke en zuidelijke richting afgesloten als toegang tot het gebied voor gemotoriseerd verkeer.

 Centraal ten opzichte van de verschillende sportinfrastructuren wordt een multifunctioneel gebouw ingeplant. Dit gebouw zal op termijn functioneren als hoofdgebouw in het gebied, vanwaar de infrastructuur beheerd zal worden (verhuur, toezicht, afstemming, …). Om het gebouw de nodige uitstraling te geven, zal de aandacht gaan naar toegankelijkheid, multifunctioneel gebruik door de verschillende verenigingen, maar ook naar architectuur en materiaalgebruik. Zo zal het hoofdgebouw volledig passen binnen de identiteit van het gebied, ook op vlak van duurzaamheid.

 De centrale ontmoetingsruimte grenst dus aan de infrastructuren van de voetbal en atletiek. Door de toegangspoorten van beide infrastructuren te verplaatsen, krijgen ze een gezicht naar het centrale plein en de parking. De huidige parking van de voetbal kan dan op termijn ingericht worden als overflowparking en buitenruimte bij de Chiro. Door de atletiek een nieuwe toegang te geven, komt de weg van de Lupinestraat tot aan de Finse piste vrij. Deze wordt aangelegd met het zelfde materiaal als de Finse piste, waardoor deze route vanaf de centrale ontmoetingsplaats kan vertrekken.

 De Chiro krijgt haar plaats in het noordelijk deel van het gebied. Gebouwen die daar voorzien worden, zullen worden geïntegreerd in het omliggende landschap. Hier zal ook de padenstructuur van de Hoefstraat omgelegd worden. Het pad schuift op naar westelijke richting, zodat het oostelijk duinengebied als speelzone of natuureducatieve zone gebruikt kan worden. Aan de overkant van het gebied wordt de binnenspeeltuin ingepland. Hieraan wordt de buitenspeeltuin gekoppeld, zodat het buitenterras een verbinding vormt tussen beide ruimtes. Het skatepark blijft in eerste instantie behouden op de huidige locatie, maar indien het nodig blijkt, kan deze verplaatst worden naar de achterkant van de buitenspeeltuin of meer in de richting van de terreinen van de Chiro.

 Zoals aangegeven bedraagt dit masterplan een alomvattende visie en zal de herontwikkeling van dit gebied in z'n geheel bijgevolg niet voor morgen zijn. De inrichting zal stapsgewijs gebeuren, waarbij eveneens rekening gehouden moet worden met externe factoren en actoren. Hierbij zijn financiële middelen van groot belang, maar ook de werking van de clubs (zowel groeien als krimpen), de staat van de infrastructuur, subsidieregelingen, … en andere opportuniteiten kunnen er voor zorgen dat de fasering verandert.

 In een eerste fase staat de aanleg van de parking gepland en de inrichting van de Lupinestraat als centrale toegangsweg. In een volgende fase zal de site van de Chiro aangepakt worden. Momenteel is de samenwerking met de Chiro opgestart en worden de financiële mogelijkheden bekeken. In deze fase is ook het verleggen van het fietspad in de Hoefstraat opgenomen. Fase 3 en fase 4 lopen tot 2020 en 2030 en voorzien in het optrekken van een multifunctioneel gebouw, de aanleg van buiteninrichting, uitbreiding van de parking, de heroriëntering van de voetbalinfrastructuur, … .

 Het ontwerp moet dus gezien worden als een groeiplan. Dit groeiplan vormt het kader voor een lange termijn (her)ontwikkeling van het gebied Agter de Berg. Hierbij worden verschillende fases onderscheiden, met een mogelijk ontwikkelingsscenario tot midden 2040. Toch kan men reeds snel, zelfs door redelijke beperkte ingrepen, komen tot een aangenaam ingericht gebied 'Agter de Berg'.