Klachtenbehandeling

Wat is een klacht?

Onder klacht verstaan we een manifeste uiting van ontevredenheid over de wijze waarop het gemeentebestuur in een bepaalde aangelegenheid heeft gehandeld, door een al of niet verrichte prestatie of beslissing, een optreden of bejegening.

Wie kan klacht indienen?

De klachtindiener kan een burger, rechtspersoon, groep, vereniging of andere overheid zijn die optreedt als klant van het gemeentebestuur.

Waarvoor kan ik klacht indienen?

Voor handelingen die uitgevoerd worden door het gemeentebestuur. Het zijn handelingen van de bestuursorganen van de gemeente of van personeelsleden van het gemeentebestuur, die hun ambt uitoefenen of die taken uitvoeren van derden in opdracht van het gemeentebestuur.

Voorwaarden voor het indienen van een klacht

 

 • De klacht moet betrekking hebben op handelingen van het gemeentebestuur.
 • De klacht mag geen betrekking hebben op de opportuniteit van een beleidsbeslissing of –intentie van een bestuursorgaan of op de inhoud van een voorgenomen beslissing van het gemeentebestuur.
 • De feiten waarop de klacht betrekking heeft moeten duidelijk zijn omschreven. In geval van onduidelijkheid of vaagheid, wordt de klacht pas als ontvangen beschouwd indien de klachtindiener de nodige verduidelijking heeft gegeven binnen een termijn van 5 werkdagen na het verzoek hiertoe van de klachtenbeheerder.
 • De klacht moet betrekking hebben op feiten die zich niet langer dan een jaar geleden hebben voorgedaan.
 • De klacht mag geen betrekking hebben op feiten waarover eerder al een klacht werd ingediend die werd behandeld volgens dit reglement.
 • De klacht mag niet kennelijk onredelijk zijn
 • De klacht mag niet tot doel hebben de herziening, intrekking of opheffing van een beslissing van het gemeentebestuur.
 • De klacht mag niet slaan op feiten of beslissingen waarover een gerechtelijke procedure of een procedure voor de Raad van State loopt of werd ingevoerd.

Wat gebeurt er met mijn klacht?

Het gemeentebestuur behandelt iedere klacht op een objectieve manier en doet dit tijdig, behoorlijk en kosteloos. Een klacht kan schriftelijk, per elektronische post of via een daartoe bestemd klachtenformulier worden ingediend bij de klachtenbeheerder.

Wanneer wordt mijn klacht behandeld?

Binnen de 7 werkdagen vanaf de ontvangst van de klacht wordt aan de klachtindiener meegedeeld dat zijn klacht wordt behandeld, of dat zijn klacht onontvankelijk verklaard wordt. Binnen een termijn van 25 werkdagen vanaf de ontvangst van de klacht wordt er een antwoord gegeven. Indien de klacht gegrond is, wordt er een oplossing voorgesteld.

Contact

 • Secretariaat
 • Don Boscostraat 5
 • 3940 Hechtel-Eksel
 • T011 73 01 73
 • E