Meerjarenplan 2014-2019

Lees hier ons Plan019Ambitieus meerjarenplan voor ondernemende, groenste gemeente

De gemeenteraad van Hechtel-Eksel keurde dinsdag 17 december haar meerjarenplan 2014 – 2019 goed. In dit ambitieuze plan heeft het bestuur de balans gevonden tussen 'voor 14 miljoen euro investeren' en 'de belastingen niet verhogen'.

Het gemeentebestuur van Hechtel-Eksel heeft er een lang en zorgvuldig traject opzitten voor de opstelling van het meerjarenplan 2014 – 2019. Samen met het managementteam werd allereerst de missie voor de komende zes jaar bepaald : "Wij willen samen met en voor alle inwoners werken aan Hechtel-Eksel als groenste gemeente, ondernemend en duurzaam, waar iedereen welkom is en zich thuis voelt". Deze missie dient al basis voor het beleid dat gevoerd zal worden. 

Aan de hand van een omgevingsanalyse werden de noden en behoeften in kaart gebracht. Via een uitgebreid participatietraject konden stakeholders en verschillende doelgroepen hun inbreng in het meerjarenplan doen. Adviesraden werden bevraagd, inwoners debatteerden over verschillende topics, gemeenteraadscommissie 'Plan 0.19' werd in het leven geroepen, zelfs de ondernemers gingen rond de tafel zitten om hun het bestuur op weg te helpen met het meerjarenplan.

 

Het plan is opgedeeld in zes beleidsdoelstellingen (eigenlijk zeven, als je 'gelijkblijvend beleid' meetelt), waar het volledige beleid werd ondergebracht. De eerste beleidsdoelstelling (niet in orde van belangrijkheid) gaat over het 'optimaliseren, vernieuwen en verduurzamen van het beheer van het gemeentelijk patrimonium op lange termijn'. Omdat het bestuur onder andere wil inzetten op cultuur en kinderopvang, ligt in deze doelstelling de klemtoon op enkele gemeentelijke gebouwen, die uit de grond gestampt zullen worden of onder handen genomen zullen worden.

 In Hechtel voorziet men € 1,3 miljoen voor de bouw van 'Het Huis van het Kind'. Op de site van de pastorij zal een nieuw gebouw neergezet worden, waar de buitenschoolse opvang ondergebracht wordt. Bovendien is hier ook plaats voorzien voor preventieve gezinsondersteuning, zoals 'Kind en Preventie' en Opvoedingswinkel. In Eksel wordt er opvang voorzien op twee locaties, aan de Viejool en de Gemeentelijke Basisschool. Zo zullen zowel de units in Hechtel als in Eksel verdwijnen en plaats maken voor een duurzame en kwalitatieve oplossing.

Hetzelfde bedrag (€1,3 miljoen) besteedt het bestuur aan de uitbreiding van de bibliotheek in Eksel. Ook het gemeenschapscentrum wordt onder handen genomen. Ontmoetingscentrum De Schans is dringend aan renovatie toe, hiervoor werd €850.000 uitgetrokken. In culturele zaal De Geer wordt een keuken geplaatst.

 Met de tweede doelstelling werkt het bestuur 'aan een klantgerichte en efficiënte gemeente'. Investeringen van bijna €500.000 gespreid over de komende zes jaar, moeten er voor zorgen dat de digitale ondersteuning van de diensten en hiermee ook de digitale dienstverlening, uitgebreid wordt. Ook de dienstverlening vanuit de technische buitendienst wordt geoptimaliseerd met de aankoop van machines voor het onderhoud van fietspaden, propere wegen en onkruidbestrijding. Ook hiervoor wordt €500.000 uitgetrokken.

 Het derde speerpunt richt zich tot het 'profileren en vermarkten van Hechtel-Eksel als groenste gemeente'. Over zes jaar gespreid investeert het bestuur €890.000 in de toeristische uitstraling. Hechtel-Eksel zal hierdoor niet alleen toeristisch, maar ook op vlak van erfgoed steviger op de kaart gezet worden. Als groenste gemeente wil Hechtel-Eksel nog meer inspanningen leveren om ecologische en duurzame investeringen uit te werken. Gedurende zes jaar lang zal ieder jaar €100.000 geïnvesteerd worden, onder andere in het plaatsen van zonnepanelen.

 'Het sociaal weefsel en de maatschappelijke participatie versterken', met deze doelstelling richt het bestuur zich tot de Hechtel-Ekselse verenigingen en ontwikkelt ze een vrijetijdsaanbod voor de verschillende doelgroepen. Dit jaar werd reeds een eerste stap gezet in de uitwerking van het masterplan 'Agter de Berg'. Deze site op de Hoef bundelt toeristische, recreatieve en sportieve projecten en initiatieven, waaronder het nieuwe gebouw voor Chiro, overdekte petanquebanen en de gemeentelijke buitenspeeltuin. In Eksel zal aan de sporthal een Finse piste aangelegd worden.

 Een volgende doelstelling richt zich op 'het vitaal houden van Hechtel-Eksel als plattelandsgemeente door voorzieningen te ontwikkelen op maat van de inwoners'. Aan de hand van kernversterkende initiatieven wordt geïnvesteerd in de lokale economie en wordt ondersteuning geboden aan de ondernemers in Hechtel-Eksel, onder andere door de verderzetting van de nauwe samenwerking met De Ondernemers Hechtel-Eksel. Dankzij de aanwerving van een ambtenaar lokale economie beschikt de gemeente nu ook over een aanspreekpunt voor de lokale ondernemers.

 Eveneens zet het bestuur in op de goede werking van het OCMW. Ze wilt in deze economisch moeilijke tijden iedereen in Hechtel-Eksel blijven ondersteunen en de kansen bieden om te functioneren in de maatschappij. Daarom werd het budget van het OCMW niet onderworpen aan besparingen. Ook op vlak van personeel voert het bestuur een positief beleid. Er zijn geen afdankingen op til, er staan zelfs aanwervingen gepland. Zelfs met deze aanwervingen blijft het bestuur onder de 'magische' grens van 40%  van het exploitatiebudget. Hiermee zet ze het gezonde personeelsbeleid van de afgelopen legislaturen verder.

 Dit ambitieuze plan wordt eveneens gekenmerkt door een hoge en realistische realisatiegraad. Dit wil zeggen dat er rekening is gehouden met de beschikbare middelen, zowel financieel als op vlak van personeel, om een zo haalbaar mogelijk plan uit te rollen. Er zal om en bij de 14 miljoen euro geïnvesteerd worden, gespreid over de komende zes jaar. Toch heeft het bestuur er een punt van gemaakt om noch de personenbelasting , noch de onroerende voorheffing te verhogen. Met de heffing van 1100 opcentiemen is Hechtel-Eksel de derde goedkoopste gemeente van Limburg op dit vlak. De schuld per inwoners stijgt maar zeer langzaam en blijft ook ver onder het Limburgs gemiddelde. 

Contact

  • Communicatie
  • Don Boscostraat 5
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 73 01 57
  • F011 73 01 54
  • E