Ontwerp mobiliteitsplan Vlaanderen

 

De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits het ontwerp van het nieuwe Mobiliteitsplan Vlaanderen vastgesteld. Dat Mobiliteitsplan zet de bakens uit voor het toekomstige mobiliteitsbeleid op middellange (2030) en lange termijn (2050). Een duurzaam beleid met ambitieuze doelstellingen. Elke Vlaming kanvia het openbaar onderzoek zijn of haar mening geven en mee nadenken over een kwaliteitsvolle mobiliteit in Vlaanderen. Daarna kan er een definitief plan worden goedgekeurd. Waarom een nieuw Mobiliteitsplan?
Het nieuwe Mobiliteitsplan Vlaanderen past binnen het toekomstproject Vlaanderen in Actie en reikt trends en ontwikkelingen aan om in de toekomst de juiste beleidskeuzes te maken. Het is een langetermijnvisie voor de volgende decennia.
Ambitieuze strategische en operationele doelstellingen
Het Mobiliteitsplan Vlaanderen schuift strategische doelstellingen naar voren voor het toekomstige mobiliteitsbeleid. Die zijn tot stand gekomen na een brede bevraging van de Vlamingen.
De 5 doelstellingen zijn bereikbaarheid, toegankelijkheid, verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid en beperking van milieu- en natuurschade. Met daarbij telkens een aantal concrete doelstellingen. zoals :

 • het aantal dodelijke verkeersslachtoffers is gedaald tot maximaal 133 op weg naar geen enkel slachtoffer meer in het verkeer (Vision Zero). Het aantal zwaargewonden is gedaald tot maximaal 1000 slachtoffers;
 • op congestiegevoelige wegen ligt de gemiddelde snelheid op 90 km per uur.
 • in steden zijn de reistijden met de fiets, bus en tram fors verbeterd, zodat ze de concurrentie met de auto gemakkelijk aankunnen;
 • mobiliteit blijft betaalbaar voor inkomenszwakke groepen;
 • rond de hoofdwegen en in stedelijke gebieden zijn alle knelpunten voor luchtkwaliteit weggewerkt;
 • de broeikasgasemissies in de transportsector zijn gedaald met een zesde ten opzichte van 2005.

Om de ambities op het terrein waar te maken, definieert het Mobiliteitsplan Vlaanderen 4 operationele doelstellingen: een samenhangend en robuust vervoersnetwerk, een gebruiksvriendelijk, kwalitatief en comfortabel vervoersnetwerk, efficiënt en veilig, milieu-vriendelijk en energie-efficiënt. Die dienen om de grote lijnen uit het plan. Ook hier zijn er heel wat concrete doelstellingen tegen 2030 geformuleerd zoals:

 • het aantal autoverplaatsingen over afstanden tot 5 km is gehalveerd;
 • op het wegennet is het aantal verliesuren beperkt tot 5% van het totaal aantal gereden voertuiguren;
 • de snelheid op congestiegevoelige wegen bedraagt minimum 75% van de maximaal toegestane snelheid;
 • minstens 40 % van de woon-werkverplaatsingen gebeurt met collectieve vervoermiddelen, te voet of met de fiets;
 • het gezamenlijk aandeel van spoor en binnenvaart in het goederenverkeer neemt toe tot 30%;
 • Het Bovenlokaal Functioneel Fietsnetwerk langs gewestwegen is conform het vademecum gerealiseerd.
 • op de Park & Rides rond steden zoals Antwerpen, Brussel en Gent is een vlotte overstap mogelijk op het openbaar vervoer of de fiets;
 • de bussen en de treinen halen een stiptheidsniveau van 95% en de gemiddelde leeftijd van het voertuigenpark in het openbaar vervoer is sterk verlaagd;
 • de bezettings- en de beladingsgraden ven de verschillende vervoersmiddelen nemen toe;
 • efficiënte handhaving zodat het aandeel vastgestelde overtredingen ivm snelheid, gordeldracht en rijden onder invloed substantieel daalt;
 • voor personenwagens is het streefdoel te komen tot een aandeel van 53% diesel en 27% benzine (waarvan 47% diesel bij nieuwe aankoop) en 15% elektrische voertuigen;
 • er zijn geluidsreducerende maatregelen genomen op de 100 meest gehinderde locaties.

Keuzes en actielijnen
Om het Mobiliteitsplan Vlaanderen uit te werken zijn er 20 actiepunten over 4 actiedomeinen uitgestippeld. De acties slaan op leesbaarheid van de wegen, intelligente modale netwerken, duidelijke handhaving, vergroening en sociale veiligheid, collectief vervoer en wegwerken missing links, snelle interventies bij storingen en calamiteiten, toegankelijkheid en comfort, attitudewijziging, kennis van duurzame mobiliteit zoals :

 • Ontvlechten lokale en doorgaande verkeersstromen;
 • Meetcapaciteit op de belangrijke fietsassen;
 • Intelligente Transport Systemen worden voor alle vervoersmodi geïntegreerd, ontwikkeling van open datasystemen;
 • Een Vlaams Informatieplatform zorgt voor informatie over vervoersmogelijkheden en biedt antwoorden op concrete vervoersvragen;
 • Integratie van en met deelsystemen van openbaar vervoer, fiets en auto in integratie collectief en individueel vervoer;
 • Wegwerken missing links, multimodale ontsluiting zeehavens;
 • Stations zijn multimodale knooppunten met een waaier aan vervoersmogelijkheden;
 • Slimme mobiliteitsoplossingen zoals mobiliteitsbudget, pendelfonds en shuttledecreet;
 • Ruimtelijk en locatiebeleid;
 • Meer stadsdistributie via binnenvaart;
 • Gedifferentieerde kilometerheffing.

Om het actieplan te realiseren is breed overleg nodig met de lokale besturen en de federale overheid, bijvoorbeeld de invoering van het rijbewijs met punten, de fiscale reglementering rond verplaatsingen en de verkeersfiscaliteit.

Openbaar onderzoek : tijd voor discussie
Dit plan is opgemaakt door een planningscommissie en na een participatietraject. Nu kan elke Vlaming zijn of haar mening kwijt via het openbaar onderzoek. Dat loopt van 8 november 2013 tot en met 12 januari 2014.
De samenvattende brochure van het Mobiliteitsplan Vlaanderen is samen met de integrale teksten ervan te vinden op de website : www.mobiliteitsplanvlaanderen.be. Iedereen kan op die site zijn of haar mening kwijt.
Daarna worden alle opmerkingen en adviezen verzameld en door de Mobiliteitsraad Vlaanderen (MORA) overgemaakt aan het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering. Het Vlaams Parlement bespreekt vervolgens het Mobiliteitsplan Vlaanderen, waarna de Vlaamse regering een definitief Mobiliteitsplan zal goedkeuren, op basis van alle adviezen en amendementen.

Contact

 • Mobiliteit
 • Don Boscostraat 5
 • 3940 Hechtel-Eksel
 • T011 73 01 76
 • E

Openingsuren

Vandaag open

van 09u00 tot 12u00