Openbare onderzoeken

Ontwerp-uitvoeringsplan kunststoffen 2019-2024

Ontwerp-uitvoeringsplan kunststoffen 2019-2024

De OVAM stelt een nieuw Vlaams uitvoeringsplan voor kunststoffen voor. De belangrijkste uitgangspunten voor het nieuw voor te stellen uitvoeringsplan zijn:

  • minder en efficiënt gebruik van kunststoffen
  • het creëren van een duurzame recyclagemarkt voor kunststoffen
  • het stimuleren van kunststofrecyclaat als een volwaardige grondstof
  • het inzetten op kennis- en datavergaring
  • de voorbeeldrol van overheden via een circulair aankoopbeleid.

Samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen, bedrijven, federaties en consumentenorganisaties is cruciaal om stappen vooruit te zetten. Ook innovatie in technieken kan hierbij een grote rol spelen. Een sterke beleidsvisie, gedragen door alle actoren, is daarbij onmisbaar. Deze ontwerptekst doet een voorstel naar beleidsvisie en acties gedurende de komende 5 jaar om de eerste stappen te zetten in de richting van een meer circulaire kunststoffeneconomie.
Conform artikel 18§7 van het decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen organiseert onze gemeente het openbaar onderzoek van dit plan.
Het openbaar onderzoek loopt van 15 juli tot en met 1 oktober 2019.
Gedurende die tijd ligt het ontwerpplan ter inzage op de gemeentelijke milieudienst, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel. Het plan is eveneens te raadplegen op de website van de OVAM.

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen op dit ontwerpplan schriftelijk overmaken aan de OVAM. Dit kan via het volgende mailadres: ontwerpkunststoffenplan@ovam.be of op het adres van de OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

Terug naar boven

19.07.2019 Bergstraat z.n.

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019079398

Referentie gemeente:

OM2019/00118

 

Nouwen Kenji, Carnotstraat 119 te 2060 Antwerpen heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen.

 

Kort beschreven gaat het over de functiewijziging en verbouwing van een landgebouw tot ééngezinswoning (zonevreemd).

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Bergstraat, en met als kadastrale ligging afdeling 02, sectie C, perceel 472F.

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

 

De aanvraag ligt van 19/07/2019 tot en met 17/08/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

 

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53 RO).

Terug naar boven

19.07.2019 Vennestraat 11

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019080330

Referentie gemeente:

OM2019/00120

 

Evens Patrick, Europawijk 30 te 3941 Hechtel-Eksel heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

 

Kort beschreven gaat het over het verbouwen en uitbreiden van een zonevreemde woning en het plaatsen van een carport.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Vennestraat 11 te 3940 Hechtel-Eksel,

en met als kadastrale ligging afdeling 2, sectie D, perceel 463L.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 19/07/2019 tot en met 17/08/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53).

Terug naar boven

21.06.2019 Sijsjesstraat 7

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019042687

Referentie gemeente:

OM2019/00108

 

Dries Reumers en Hanne Hanne, Kerkpad 3 te 3990 Peer hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

 

Kort beschreven gaat het over het bouwen van een woning met bijgebouw en carport.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging ,

en met als kadastrale ligging afdeling 02, sectie A, perceel 355L.

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

 

De aanvraag ligt van 21/06/2019 tot en met 20/07/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53).

Terug naar boven