Openbare onderzoeken

Hier vindt men de lopende openbare onderzoeken terug.

29.11.2019 De Vreedestraat 10

BEKENDMAKING

 

OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019129432

Referentie gemeente:

OM2019/00177

 

 

Gerits Glen, heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.

 

Kort beschreven gaat het over het plaatsen van een hekwerk en berging met zonnepanelen.

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging De Vreedestraat 10 te 3940 Hechtel-Eksel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72006, sectie E, perceel 445W.

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is: het College van Burgemeester en Schepenen.

 

Reden openbaar onderzoek: afwijking op de voorschriften van de verkaveling 36/V/75, dd. 28/02/1968:

  • totale oppervlakte van 38m² van de bijgebouwen i.p.v. een maximum van 30m² aan bijgebouwen;
  • een afstand van 1,40m van het bijgebouw tot de rechter perceelsgrens en tot tegen de linker perceelsgrens i.p.v. een minimale afstand van de perceelsgrens gelijk aan de hoogte van het achtergebouw;

De aanvraag ligt van 29/11/2019 tot en met 28/12/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53 RO – tel. 011).

 

Terug naar boven

29.11.2019 Wautersweg 38

BEKENDMAKING

 

OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019144631

Referentie gemeente:

OM2019/00202

 

 

Jaskulsky David, heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.

 

Kort beschreven gaat het over het bouwen van een tuinhuis.

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Wautersweg 38 te 3940 Hechtel-Eksel, en met als kadastrale ligging Afdeling 1, sectie C, perceel 94S.

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is: het College van Burgemeester en Schepenen.

 

Reden openbaar onderzoek: afwijking op de voorschriften van de verkaveling7059/V/77/20, dd. 13/06/1978:

  • totale oppervlakte van 68,33m² van de bijgebouwen i.p.v. een maximum van 40m² aan bijgebouwen;
  • een afstand van 1m en 1,50m van het bijgebouw tot de rechter- en achterste perceelsgrens i.p.v. een minimale afstand van de perceelsgrens gelijk aan de hoogte van het achtergebouw;

 De aanvraag ligt van 29/11/2019 tot en met 28/12/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53 RO – tel. 011).

Terug naar boven

Aankondiging raadpleging bevolking - RUP Centrum Hechtel en Toeristisch RUP Hechtel-Eksel

Aankondiging raadpleging van de bevolking

  • startnota gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Centrum Hechtel"
  • startnota gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Toeristisch RUP Hechtel-Eksel"

De gemeente Hechtel-Eksel werkt aan de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor het centrum van Hechtel. Het oude BPA "Centrum Zuid-West Hechtel" (2003) wordt herzien en vervangen door dit nieuwe RUP waarbij het plangebied verder wordt uitgebreid in het kader van de centrumontwikkeling van Hechtel. Door middel van ontwerpend onderzoek is een visie voor het centrum van Hechtel uitgewerkt.

De gemeente Hechtel-Eksel werkt in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos aan de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor verschillende sites op het grondgebied van Hechtel-Eksel, kaderend binnen een langetermijnvisie voor de uitbouw van de toeristisch-recreatieve structuur binnen de gemeente. Binnen het "Toeristisch RUP Hechtel-Eksel" werden er 8 sites geselecteerd: Pijnven, Verblijfsrecreatie Eindhovensebaan en omgeving, Vlasmeer, In den Brand, Achter de Berg, 't Musschennest, Jeugdcamping Hasseltsebaan en Eikelbos.

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft beide startnota's goedgekeurd op 21/10/2019. De startnota's bevatten o.m. de doelstellingen van het RUP, de reikwijdte, de detailleringsgraad en de mogelijke aanzienlijke effecten op de omgeving (plan-m.e.r.-screeningsnota). Naast de startnota's werden ook procesnota's opgesteld. Deze beschrijven de reeds doorlopen procedure en de vervolgstappen om tot een definitief RUP te komen en hebben een toelichtende waarde. De startnota's en procesnota's vormen de basis voor de eerste raadpleging van het publiek.

De gemeente Hechtel-Eksel organiseert een publieke raadpleging en een participatiemoment betreffende beide RUP's. 

De raadpleging loopt van 2 december 2019 tot en met 30 januari 2020.
De startnota's en procesnota's liggen tijdens deze periode ter inzage op het gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel en kunnen tijdens de openingsuren geraadpleegd worden op de dienst Bouwen en Wonen. De documenten kan je ook digitaal nalezen:

In het kader van de raadpleging van de bevolking organiseert de gemeente ook een participatiemoment. Het participatiemoment zal plaatsvinden onder de vorm van een infomarkt op donderdag 19 december 2019 van 18u tot 20u (doorlopend) in de raadzaal van het gemeentehuis. U kan hier terecht met al uw vragen, suggesties, aanvullingen en opmerkingen.

Reacties, suggesties of opmerkingen omtrent de startnota's dienen uiterlijk 30 januari 2020 schriftelijk bezorgd te worden:
• ofwel op de dienst Bouwen en Wonen (tegen ontvangstbewijs);
• ofwel per e-mail aan info@hechtel-eksel.be;
• ofwel per aangetekend schrijven gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

Persoonsgegevens zullen niet opgenomen worden in de scopingsnota's of in andere documenten die ter beschikking van het publiek gesteld zullen worden. De inhoud van de inspraakreactie zelf kan wel opgenomen worden in publieke documenten. 

Terug naar boven

Publieke raadpleging conceptnota Beleidsplan Ruimte Limburg

Welk Limburg wil jij?
Publieke raadpleging over de conceptnota van het Beleidsplan Ruimte Limburg (BRL)

 

Het provinciebestuur van Limburg werkt aan een nieuwe ruimtelijke toekomstvisie voor Limburg: het Beleidsplan Ruimte Limburg (BRL). De provincie heeft een conceptnota opgemaakt. De conceptnota geeft de ambitie voor de ruimtelijke ontwikkeling van Limburg kernachtig weer, schetst een gewenst perspectief voor de toekomst in 2040 en bevat een aantal ruimtelijke strategieën om dat wensbeeld te bereiken.
Tijdens de publieke raadpleging van 21 november 2019 tot en met 21 januari 2020 kan je de conceptnota inkijken op www.limburg.be/beleidsplanruimte, in het provinciehuis en in de 42 gemeentehuizen in Limburg. Tijdens deze periode kan iedereen schriftelijke reacties, opmerkingen of suggesties over de conceptnota indienen:
- Per e-mail aan BRL@limburg.be
- Per aangetekende brief aan de provincie Limburg, afdeling ruimtelijke planning, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
- Door afgifte tegen ontvangstbewijs in het Provinciehuis, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
Tijdens de infomarkt op 2 december 2019 kan je meer informatie en toelichting krijgen over de conceptnota. De infomarkt vindt plaats in de Boudewijnzaal van het Provinciehuis, Universiteitslaan 1 in Hasselt (toegang via Bosstraat) en is doorlopend publiek toegankelijk van 19 u. tot 21 u.
Alle actuele informatie over het BRL-proces en de toekomstige inspraak- en participatiemomenten is terug te vinden op www.limburg.be/beleidsplanruimte.

Terug naar boven

22.11.2019 Schutterijstraat 17

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019130105

Referentie gemeente:

VERK2019/00019

 

Landmeter-expert Linden Benny heeft een aanvraag ingediend voor het verkavelen van gronden.

 

Kort beschreven gaat het over het verkavelen van een perceel grond in 2 loten waarvan lot 2 bestemd voor een woning in open bebouwing. Lot 1 wordt uit de verkaveling gesloten gelet op de bestaande woning, Schutterijstraat 17.

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Schutterijstraat 17 te 3940 Hechtel-Eksel, en met als kadastrale ligging afdeling 02, sectie A, perceel 363Z2, 363F3, 377A5.

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

 

De aanvraag ligt van 22/11/2019 tot en met 21/12/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

 

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53 RO).

Terug naar boven

22.11.2019 Lommelsebaan 89A, Lommelsebaan 89B

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019130621

Referentie gemeente:

OM2019/00182

 

BEVA bvba, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

 

Kort beschreven gaat het over het bouwen van een tweewoonst en een vrijstaande tuinberging. De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Lommelsebaan 89A, Lommelsebaan 89B te 3940 Hechtel-Eksel, en met als kadastrale ligging afdeling 1, sectie D, perceel 92K.

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 22/11/2019 tot en met 21/12/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53).

Terug naar boven

22.11.2019 Merelstraat 23

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket: OMV_2019140210
Referentie gemeente: OM2019/00195


Vincent Vrijsen & Doumen Elke hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.

Kort beschreven gaat het over regularisatie van een ontbossing van 512m2 en het bouwen van een woning met vrijstaande garage met volgende afwijkingen op de verkavelingsvoorschriften :
- plat dak i.p.v. dakhelling begrepen tussen 25-50°
- kroonlijsthoogte 6,70 meter i.p.v. maximum 6,00 meter
- inplanting garage op 1,00 meter van de perceelsgrens i.p.v. minimum 2,00 meter

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging , en met als kadastrale ligging Afdeling 72013, sectie A, perceel 295F2.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is: het College van Burgemeester en Schepenen.

De aanvraag ligt van 22/11/2019 tot en met 21/12/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:
• analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel
• of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53 RO).

Terug naar boven

15.11.2019 Ortolaanstraat 14

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019138532

Referentie gemeente:

BVERK2019/00012

 

Dhr. Mussen Wesley heeft een aanvraag ingediend voor het bijstellen van een verkaveling.

 

Kort beschreven gaat het over het bijstellen van verkaveling 7059/V/05-0007/V/01 dd. 4 juni 2007 met betrekking tot de bebouwingsmogelijkheden van lot 9, met name:

- Oppervlakte bijgebouwen in de zone voor tuinen : maximaal 29,25 m² in plaats van maximaal 10 m².

- Inplanting bijgebouwen in de zone voor tuinen : op minimaal 0,70 meter van de rechter zijdelingse perceelsgrens mits goedkeuring van de eigenaar van het naburige perceel in plaats van op minimaal 1 meter van de perceelsgrens of tot tegen de perceelsgrens mits goedkeuring van de eigenaar van het naburige perceel.

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Ortolaanstraat 14 te 3940 Hechtel-Eksel, en met als kadastrale ligging afdeling 01, sectie A, perceel 260C2.

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

 

De aanvraag ligt van 15/11/2019 tot en met 14/12/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

 

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53 RO).

Terug naar boven

15.11.2019 Hoefstraat 5 - 7

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019120236

Referentie gemeente:

VERK2019/00018

 

Dhr. en mevr. Kelchtermans Ivan – Christens Sigrid hebben een aanvraag ingediend voor het verkavelen van gronden.

 

Kort beschreven gaat het over het verkavelen van een perceel grond in 2 loten bestemd voor woningen in open bebouwing.

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Hoefstraat 5 – 7 te 3940 Hechtel-Eksel, en met als kadastrale ligging afdeling 01, sectie C, perceel 525N.

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

 

De aanvraag ligt van 15/11/2019 tot en met 14/12/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

 

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53 RO).

Terug naar boven

08.11.2019 Ortolaanstraat 20

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019132808

Referentie gemeente:

BVERK2019/00011

 

Dhr. en mevr. Vermassen Sascha – Evaert Petra hebben een aanvraag ingediend voor het bijstellen van een verkaveling.

 

Kort beschreven gaat het over het bijstellen van verkaveling 7059/V/05-0007/V/01 dd. 4 juni 2007 met betrekking tot de bebouwingsmogelijkheden van lot 3, met name:

- Bouwdiepte woning: deels 12,80 meter (linksachter over een breedte van 7,50 m) en deels 10 meter in plaats van maximaal 10 meter zoals voorzien op het bestemmingsplan;

- Oppervlakte bijgebouwen (berging + tuinhuis): 36 m² in plaats van maximaal 10 m².

- Inplanting dubbele carport: 3 meter achter de rooilijn in plaats van minimaal 5 meter achter de rooilijn

- Inplanting bijgebouwen: tot op 0,5 meter van de rechter zijdelingse perceelsgrens in plaats van tot op ten minste 1 meter van de zijdelingse perceelsgrens of tot tegen de perceelsgrens met goedkeuring van de eigenaar van het naburige perceel.

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Ortolaanstraat 20 te 3940 Hechtel-Eksel, en met als kadastrale ligging: afdeling 1, sectie A, perceel 260L.

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

 

De aanvraag ligt van 08/11/2019 tot en met 07/12/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

 

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53 RO).

 

Terug naar boven

08.11.2019 Tussenstraat 15 en 17

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019131094

Referentie gemeente:

BVERK2019/00010

 

Landmeter-expert Benny Linden heeft een aanvraag ingediend voor het verkavelen van gronden.

 

Kort beschreven gaat het over de bijstelling van verkaveling 7059/V/84/16, en latere wijzigingen, met betrekking tot de perceelsconfiguratie van de loten 1 en 2 met als doel het creëren van een bijkomend lot bestemd voor een woning in open bebouwing gelegen langs de Dorperloopstraat.

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Tussenstraat 15, Tussenstraat 17 te 3940 Hechtel-Eksel, en met als kadastrale ligging afdeling 1, sectie C, perceel 442E.

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

 

De aanvraag ligt van 08/11/2019 tot en met 07/12/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

 

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53 RO).

Terug naar boven

08.11.2019 Lijsterstraat 6

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019124967

Referentie gemeente:

OM2019/00176

 

 

Helsen Bram, heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.

 

Kort beschreven gaat het over het verbouwen van een woning.

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Lijsterstraat 6 te 3940 Hechtel-Eksel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72013, sectie B, perceel 166/02_, 166R, 166S.

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is: het College van Burgemeester en Schepenen.

 

De aanvraag ligt van 08/11/2019 tot en met 07/12/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

 

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53 RO).

Terug naar boven

31.10.2019 Henri Essersstraat 14

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019129820

Referentie gemeente:

OM2019/00179

 

Noels Joris en Lucinda Verschakelen hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

Kort beschreven gaat het over het bouwen van een woning met volgende afwijkingen op de geldende bouwvoorschriften. 1° De voorgevel heeft een breedte van 14,00m in plaats van 10,00m. 2° De haag in de voortuin heeft een hoogte van 1,80m in plaats van 1,50m.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Henri Essersstraat 14 te 3940 Hechtel-Eksel, en met als kadastrale ligging afdeling 02, sectie A, perceel 377E4.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 31/10/2019 tot en met 29/11/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53).

Terug naar boven

25.10.2019 Vennestraat 11

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019080330

Referentie gemeente:

OM2019/00120

 

Evens Patrick heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

 

Kort beschreven gaat het over het verbouwen en uitbreiden van een woning en het plaatsen van een carport.

Lot 1, met een oppervlakte van 1a 26ca, wordt gratis overgedragen aan de gemeente Hechtel-Eksel voor opname bij het openbaar domein.

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Vennestraat 11 te 3940 Hechtel-Eksel, en met als kadastrale ligging afdeling 02, sectie D, perceel 463L.

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

 

De aanvraag ligt van 25/10/2019 tot en met 23/11/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).

 

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53 RO).

Terug naar boven

25.10.2019 Eindhovensebaan 82

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019103069

Referentie gemeente:

BVERK2019/00008

 

Landmeter-expert Boogers Henri heeft een aanvraag ingediend voor het verkavelen van gronden.

 

Kort beschreven gaat het over het bijstellen van verkaveling V2002/01 met betrekking tot de perceelsconfiguratie en bebouwingsmogelijkheden van de loten 2 en 3 van de oorspronkelijke verkaveling.

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Eindhovensebaan 82 te 3940 Hechtel-Eksel, en met als kadastrale ligging afdeling 02, sectie A, perceel 13M, 13N en 16G.

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

 

De aanvraag ligt van 25/10/2019 tot en met 23/11/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).

 

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53 RO).

Terug naar boven

25.10.2019 Eindhovensebaan zn. 2 A 13N, 16F, 16G, 19D, 8A

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019122329

Referentie gemeente:

VERK2019/00016

 

Landmeter-expert Boogers Henricus heeft een aanvraag ingediend voor het verkavelen van gronden.

 

Kort beschreven gaat het over het ontbossen en verkavelen van percelen grond in 5 loten, waarvan 4 loten bestemd voor een woning in open bebouwing. Lot 5 wordt uit de verkaveling gesloten gelet op de ligging deels in agrarisch en deels in bosgebied.

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Eindhovensebaan, en met als kadastrale ligging afdeling 02, sectie A, perceel 13N, 16F, 16G, 19D, 8A.

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

 

De aanvraag ligt van 25/10/2019 tot en met 23/11/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

 

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53 RO).

Terug naar boven

25.10.2019 Hanegreefstraat 10

BEKENDMAKING

 

OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019118654

Referentie gemeente:

OM2019/00175

 

 

Van Ham Greet, heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.

 

Kort beschreven gaat het over het bouwen van een woning en tuinberging met carport met volgende afwijkingen op de verkavelingsvoorschriften :

  • Kroonlijsthoogte 6,55 meter t.o.v. de as van de weg i.p.v. max. 6,00 meter

  • Het niet plaatsen van een tuinmuur in het verlengde van de voorgevel

  • Het plaatsen van een dichte constructie, inz. tuinhuis in de zijdelingse zijtuinstrook i.p.v. een verplichte open constructie.

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Hanegreefstraat 10 te 3940 Hechtel-Eksel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72006, sectie A, perceel 357B2.

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is: het College van Burgemeester en Schepenen.

 

De aanvraag ligt van 25/10/2019 tot en met 23/11/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

 

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53 RO).

Terug naar boven

25.10.2019 - Vlierbessenstraat 15

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket: OMV_2019059966
Referentie gemeente: OM2019/00164


Bruggen Natacha heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen met volgende afwijking op de verkavelingsvoorschriften : oppervlakte bijgebouwen 41,77m2 i.p.v. maximum 30,00m2

Kort beschreven gaat het over Henrard-Bruggen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Vlierbessenstraat 15 te 3940 Hechtel-Eksel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72013, sectie C, perceel 266D2.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is: het College van Burgemeester en Schepenen.

De aanvraag ligt van 25/10/2019 tot en met 23/11/2019 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:
• analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel
• of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53 RO)

Terug naar boven