Openbare onderzoeken

Hier vindt men de lopende openbare onderzoeken terug.

24.01.2020 Comansweg 56

BEKENDMAKING

 

OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2020004218

Referentie gemeente:

OM2020/00005

Truyens Wim heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.

 

Kort beschreven gaat het over Plaatsen van een carport met een berging.

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Comansweg 56 te 3940 Hechtel-Eksel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72013, sectie C, perceel 968G.

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is: het College van Burgemeester en Schepenen.

 

De aanvraag ligt van 24/01/2020 tot en met 22/02/2020 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

 

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53 RO ).

Terug naar boven

Aankondiging raadpleging bevolking - RUP Centrum Hechtel en Toeristisch RUP Hechtel-Eksel

Aankondiging raadpleging van de bevolking

  • startnota gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Centrum Hechtel"
  • startnota gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Toeristisch RUP Hechtel-Eksel"

De gemeente Hechtel-Eksel werkt aan de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor het centrum van Hechtel. Het oude BPA "Centrum Zuid-West Hechtel" (2003) wordt herzien en vervangen door dit nieuwe RUP waarbij het plangebied verder wordt uitgebreid in het kader van de centrumontwikkeling van Hechtel. Door middel van ontwerpend onderzoek is een visie voor het centrum van Hechtel uitgewerkt.

De gemeente Hechtel-Eksel werkt in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos aan de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor verschillende sites op het grondgebied van Hechtel-Eksel, kaderend binnen een langetermijnvisie voor de uitbouw van de toeristisch-recreatieve structuur binnen de gemeente. Binnen het "Toeristisch RUP Hechtel-Eksel" werden er 8 sites geselecteerd: Pijnven, Verblijfsrecreatie Eindhovensebaan en omgeving, Vlasmeer, In den Brand, Achter de Berg, 't Musschennest, Jeugdcamping Hasseltsebaan en Eikelbos.

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft beide startnota's goedgekeurd op 21/10/2019. De startnota's bevatten o.m. de doelstellingen van het RUP, de reikwijdte, de detailleringsgraad en de mogelijke aanzienlijke effecten op de omgeving (plan-m.e.r.-screeningsnota). Naast de startnota's werden ook procesnota's opgesteld. Deze beschrijven de reeds doorlopen procedure en de vervolgstappen om tot een definitief RUP te komen en hebben een toelichtende waarde. De startnota's en procesnota's vormen de basis voor de eerste raadpleging van het publiek.

De gemeente Hechtel-Eksel organiseert een publieke raadpleging en een participatiemoment betreffende beide RUP's. 

De raadpleging loopt van 2 december 2019 tot en met 30 januari 2020.
De startnota's en procesnota's liggen tijdens deze periode ter inzage op het gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel en kunnen tijdens de openingsuren geraadpleegd worden op de dienst Bouwen en Wonen. De documenten kan je ook digitaal nalezen:

In het kader van de raadpleging van de bevolking organiseert de gemeente ook een participatiemoment. Het participatiemoment zal plaatsvinden onder de vorm van een infomarkt op donderdag 19 december 2019 van 18u tot 20u (doorlopend) in de raadzaal van het gemeentehuis. U kan hier terecht met al uw vragen, suggesties, aanvullingen en opmerkingen.

Reacties, suggesties of opmerkingen omtrent de startnota's dienen uiterlijk 30 januari 2020 schriftelijk bezorgd te worden:
• ofwel op de dienst Bouwen en Wonen (tegen ontvangstbewijs);
• ofwel per e-mail aan info@hechtel-eksel.be;
• ofwel per aangetekend schrijven gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

Persoonsgegevens zullen niet opgenomen worden in de scopingsnota's of in andere documenten die ter beschikking van het publiek gesteld zullen worden. De inhoud van de inspraakreactie zelf kan wel opgenomen worden in publieke documenten. 

Terug naar boven

Publieke raadpleging conceptnota Beleidsplan Ruimte Limburg

Welk Limburg wil jij?
Publieke raadpleging over de conceptnota van het Beleidsplan Ruimte Limburg (BRL)

 

Het provinciebestuur van Limburg werkt aan een nieuwe ruimtelijke toekomstvisie voor Limburg: het Beleidsplan Ruimte Limburg (BRL). De provincie heeft een conceptnota opgemaakt. De conceptnota geeft de ambitie voor de ruimtelijke ontwikkeling van Limburg kernachtig weer, schetst een gewenst perspectief voor de toekomst in 2040 en bevat een aantal ruimtelijke strategieën om dat wensbeeld te bereiken.
Tijdens de publieke raadpleging van 21 november 2019 tot en met 21 januari 2020 kan je de conceptnota inkijken op www.limburg.be/beleidsplanruimte, in het provinciehuis en in de 42 gemeentehuizen in Limburg. Tijdens deze periode kan iedereen schriftelijke reacties, opmerkingen of suggesties over de conceptnota indienen:
- Per e-mail aan BRL@limburg.be
- Per aangetekende brief aan de provincie Limburg, afdeling ruimtelijke planning, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
- Door afgifte tegen ontvangstbewijs in het Provinciehuis, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
Tijdens de infomarkt op 2 december 2019 kan je meer informatie en toelichting krijgen over de conceptnota. De infomarkt vindt plaats in de Boudewijnzaal van het Provinciehuis, Universiteitslaan 1 in Hasselt (toegang via Bosstraat) en is doorlopend publiek toegankelijk van 19 u. tot 21 u.
Alle actuele informatie over het BRL-proces en de toekomstige inspraak- en participatiemomenten is terug te vinden op www.limburg.be/beleidsplanruimte.

Terug naar boven

17.01.2020 Kapelstraat 10

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019156873

Referentie gemeente:

OM2019/00219

 

William Linmans en Sarah Boelaers hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

 

Kort beschreven gaat het over het bouwen van een woning en bijgebouw met carport, met volgende afwijkingen op de geldende verkavelingsvoorschriften:

  • De woning wordt ±11,00m uit de as van de weg ingeplant in plaats van 12,00m.
  • Men voorziet 2 bouwlagen onder de kroonlijst in plaats van 1.
  • De kroonlijst is 6,50 hoog ten opzichte van het voetpad in plaats van 5,80m.
  • Het bijgebouw heeft een oppervlakte van 61,38m² in plaats van 42m².

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Kapelstraat 10 te 3940 Hechtel-eksel, en met als kadastrale ligging afdeling 2, sectie C, perceel 164M.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 17/01/2020 tot en met 15/02/2020 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53)

Terug naar boven

10.01.20 Grondwaterwinning Begraafplaats Sint Bernardusstraat

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019158605

Referentie gemeente:

OM2020/00001

De gemeente Hechtel-Eksel heeft een aanvraag ingediend voor: de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

Kort beschreven gaat het over een het winnen van grondwater, diepte 45 m, debiet 5.000 m³/jaar (Sint-Bernardusstraat).

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Sint Bernardusstraat z/n te 3940 Hechtel-Eksel, en met als kadastrale ligging afdeling 02, sectie D, perceel 529B.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 10/01/2020 tot en met 08/02/2020 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 58 MIL).

 

Terug naar boven

03.01.2020 Lupinestraat 1

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019163051

Referentie gemeente:

OM2019/00227

 

Jacobs Jacques, heeft een aanvraag ingediend voor:

 stedenbouwkundige handelingen.

Kort beschreven gaat het over plaatsen van een overkapping voor de Wulp (P2).

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Lupinestraat 1 te 3940 Hechtel-Eksel, en met als kadastrale ligging afdeling 01, sectie C, perceel 505L.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is: het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 03/01/2020 tot en met 01/02/2020 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53 RO).

Terug naar boven

27.12.2019 Comansweg 29

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket: OMV_2019144304 Referentie gemeente: VERK2019/00022

Landmeter-expert Essers Edmond heeft een aanvraag ingediend voor het verkavelen van gronden.

Kort beschreven gaat het over het verkavelen van een perceel grond in 3 loten waarvan lot 1 bestemd voor een ééngezinswoning of tweewoonst. Lot 2 wordt uit de verkaveling gesloten gelet op de bestaande woning, Comansweg 29. Lot 3 wordt gratis overgedragen aan de gemeente Hechtel-Eksel voor opname bij het openbaar domein.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Comansweg 29 – Kattestraat 32 te 3940 HechtelEksel, en met als kadastrale ligging afdeling 01, sectie C, perceel 63D2.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 27/12/2019 tot en met 25/01/2020 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53 RO)

Terug naar boven

27.12.2019 Hofmeierstraat 12

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019153532

Referentie gemeente:

OM2019/00210

 

Lien Vanbrabant en Jeroen Ulenaers Jeroen hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

 

Kort beschreven gaat het over het bouwen van een woning met volgende afwijkingen op de verkavelingsvoorschriften.

  • Plat dak in plaats van hellend.
  • Kroonlijsthoogte 6,30m in plaats van 4,00m.
  • Inplanting 6,00m achter de rooilijn in plaats van ±8,00 (wel even diep als woning nr. 14.

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Hofmeiersstraat 12 te 3940 Hechtel-Eksel, en met als kadastrale ligging afdeling 02, sectie B, perceel 568V.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

 

De aanvraag ligt van 27/12/2019 tot en met 25/01/2020 ter inzage bij de dienst Bouwen en Wonen, op volgend adres: gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief op het volgende adres: Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be)

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis (tel. 011 73 01 53).

Terug naar boven