Natuurvergunning

De natuurvergunning is nodig voor het wijzigen van vegetatie of kleine landschapselementen in welbepaalde gebieden van het gewestplan.

De meest typerende vegetaties zijn: bossen, droge of vochtige graslanden, moerassen, rietvelden, duinbegroeiingen,.. enzovoort.

'Kleine landschapselementen' omvat de verzameling van: alleenstaande bomen, knotbomen, bomenrijen, houtkanten, hagen, holle wegen, hoogstamboomgaarden, bosjes, bermen, bronnen, poelen, grachten en hun oevers.

Voorwaarden

Je hebt een natuurvergunning nodig voor het wijzigingen van vegetatie of kleine landschaps-elementen (zoals houtachtige beplantingen, heggen, hagen, houtkanten, houtwallen, bomen, hoogstamboomgaarden, bermen van wegen en waterlopen) in:

 • groen-, park- en bosgebieden
 • agrarische gebieden met een ecologische waarde,
 • beschermde duingebieden
 • vogel- en habitatrichtlijngebieden.

Opgelet. Een natuurvergunning is ook verplicht voor de wijziging van kleine landschapselementen in agrarische gebieden, landschappelijk waardevolle agrarische gebieden en IVON-gebieden

Onze gemeente ligt voor een heel groot gedeelte in een Europees vogelrichtlijn- en habitatgebied. Daarnaast hebben wij ook vele landbouwgebieden. Daarom is het best dat je eerst contact opneemt met de dienst Milieu om na te gaan welke vergunning je nodig hebt bij het kappen van bomen, het graven van grachten, poelen,..enzovoort.

Terug naar boven

Procedure

Je kan een natuurvergunning aanvragen bij het gemeentebestuur. Wie niet akkoord gaat met de beslissing van het schepencollege over zijn natuurvergunningsaanvraag, kan beroep indienen bij de Bestendige Deputatie van de provincie. Dit beroep bevestigt, wijzigt of vernietigt dan de beslissing van de gemeente.

Terug naar boven

Wat meebrengen

 • het aanvraagformulier natuurvergunning
 • een situatietekening, opgesteld in drievoud, op een kopie van een stratenplan met vermelding van de plaatsnaam, de gangbare plaatsnaam en de kadastrale gegevens;
 • een beschrijving en typering van de bestaande vegetatie en/of van de kleine landschapselementen;
 • een beschrijving van de toestand die door de uitvoering van de werken zal worden geschapen;
 • een opgave van de maatregelen in het kader van de zorgplicht om schade aan natuur te voorkomen, te beperken of te herstellen (in toepassing van artikel 14 van het decreet)

Terug naar boven

Bedrag

Gratis

Terug naar boven

Uitzonderingen

 • De natuurvergunningsplicht geldt niet op huiskavels (zoals gedefinieerd in Natuurdecrteet, artikel 2 , 35°) van een vergunde woning of bedrijfsgebouw (van een landbouw- of veeteeltinrichting) gelegen binnen een straal van 100 meter rond het gebouw (dit wordt 50 meter als het om een groene bestemming gaat).
 • De natuurvergunning is ook niet verplicht als u al over een stedenbouwkundige vergunning beschikt waarbij advies van de Agentschap Natuur en Bos werd gevraagd (bijvoorbeeld voor het kappen van een boom).
 • Voorts is de vergunning niet nodig als de werken kaderen in een goedgekeurd beheersplan (bijvoorbeeld voor een natuurreservaat, bossen) of als het om normale onderhoudswerken gaat.

Terug naar boven

Regelgeving

Meer informatie met betrekking tot het natuurdecreet vind je op de Vlaamse milieunavigator en op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Terug naar boven

Contact

 • Milieu
 • Don Boscostraat 5
 • 3940 Hechtel-Eksel
 • T011 73 01 58
 • E

Openingsuren

Vandaag open

van 13u30 tot 17u00