Omgevingsvergunning

Vergeet de milieuvergunning. Vanaf 1 januari 2018 werd de omgevingsvergunning algemeen ingevoerd. De omgevingsvergunning van onbepaalde duur vervangt integraal de milieuvergunning van bepaalde duur, de stedenbouwkundige vergunning en de verkavelingsvergunning. Zowel voor zuiver stedenbouwkundige, zuiver milieutechnische als gemengde projecten moet je dus een omgevingsvergunning aanvragen.

Procedure

Je vergunningsaanvragen kan je indienen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be. Waarna (eventueel) één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. We onderscheiden twee aanvraagprocedures: de gewone procedure met een beslissingstermijn van (meestal) 120 dagen en de vereenvoudigde procedure met een beslissingstermijn van 60 dagen.
Alle nodige informatie, aanvraagformulieren en documenten vind je op het omgevingsloket.

 

Voor welke milieu-gerelateerde zaken kan je terecht in het omgevingsloket?
- Aanvraag van een omgevingvergunning voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (klasse 1 en 2)
- Melding van exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (klasse 3)
- Melding van overdracht van een ingedeelde inrichting of activiteit
- Verzoek tot bijstelling of vraag tot afwijking van milieuvoorwaarden
- Melding van stopzetting of verval van een vergunning van een ingedeelde inrichting of activiteit
- Bestaande milieuvergunning omzetten naar een omgevingsvergunning

 

Naargelang het dossiertype dien je je project in bij Vlaanderen, de provincie of het lokale bestuur. Om dit te weten moet je rekening houden met de zogenaamde gesloten lijsten en de indelingslijst van VLAREM II. Kort samengevat komt het op het volgende neer:
Dossiers op Vlaams niveau
Alle Vlaamse projecten moeten digitaal worden ingediend:
- Vlaamse projecten en projecten over 2 of meer provincies
- Meldingen, bijstellingen,…die horen bij bovenstaande projecten
Dossiers op Vlaams en provinciaal niveau
Alle provinciale projecten moeten digitaal worden ingediend:
- Provinciale projecten en projecten over 2 of meer gemeenten
- Ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 1
- Meldingen, bijstellingen,…die horen bij bovenstaande projecten
Dossiers op lokaal niveau (gemeenten)
Alle lokale dossiers kunnen worden ingediend in het digitaal loket:
- Ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 2 (verplicht  digitaal)
- Ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 3 (mag nog analoog)
- Meldingen, bijstellingen,…die horen bij bovenstaande projecten

Terug naar boven

Bedrag

Op de aanvraag van een omgevingsvergunning geldt een retributiereglement.

Terug naar boven

Regelgeving

De procedures voor de omgevingsvergunning zijn vastgelegd in het omgevingsvergunningsdecreet en de bijhorende uitvoeringsbesluiten. Voor uitgebreide info zie: http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/regelgeving.

De meer milieu-gerelateerde wetgeving vind je hoofdzakelijk in VLAREM II en VLAREM III en het decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM).

Terug naar boven