Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

De gemeente maakte reeds ruimtelijke uitvoeringsplannen op voor zonevreemde bedrijven, voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Borgveld met ook de sport- en recreatieterreinen rond de sporthal te Eksel,  voor het Bungalowpark en voor het bedrijf Ketelbouw Gielen langs de Hasseltsebaan. Momenteel zijn er planningsprocessen lopende voor het centrum van Hechtel.

Zonevreemde bedrijven

In het RUP Zonevreemde bedrijven werden alle zonevreemde bedrijven geïnventariseerd. Na onderzoek werden de bedrijven gecategoriseerd waarbij de verdere ontwikkelingsmogelijkheden werden bepaald. Voor de bedrijven die verdere uitbreidingsmogelijkheden kregen werden deelplannen opgemaakt. Het RUP werd goedgekeurd door de deputatie op 12/02/2009.

Borgveld en recreatie

In het RUP Borgveld en recreatie wordt een uitbreiding voorzien voor het lokale bedrijventerrein Borgveld en Steenovenstraat. Er wordt een wegverbinding voorzien naar de Dennenstraat om het centrum van Eksel te ontlasten. Het RUP voorziet ook de uitbreiding van het sport- en recreatiegebied rond de sporthal. Het RUP werd goedgekeurd door de deputatie op 8/01/2009.

RUP Bungalowpark

Met het RUP Bungalowpark wordt de huidige gewestplanbestemming van het recreatiegebied omgezet naar een zone voor recreatie wonen met de nodige randvoorwaarden. Het RUP werd goedgekeurd deputatie op 17/01/2013.

RUP Ketelbouw Gielen langs de Hasseltsebaan

Naar aanleiding van het planologisch attest waarin het behoud van het bedrijf werd bevestigd, werd een ruimtelijk uitvoeringsplan, specifiek voor dit bedrijf opgemaakt. De gemeenteraad heeft in zitting van 26 janauri 2016 het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan definitief vastgesteld. Het besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 31/03/2016.

RUP Aen de Schans

De gemeenteraad heeft in zitting van 25 oktober 2016 het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Aen de Schans" definitief vastgesteld. Het besluit werd geppubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 29/12/2016. Het huidige BPA Centrum Zuid-West Hechtel wordt hiermee gedeeltelijk herzien, specifiek voor de site van de pastorij aan OC De Schans. Hier kan een kernversterkend project gerealiseerd worden dat bijdraagt aan de verdere uitbouw van het centrum van Hechtel. Met dit RUP wordt de planologische context vastgelegd voor het lopende PPS-project Aen de Schans met het Huis van het Kind en kantoren voor gemeentelijke dienstverlening, assistentiewoningen en meergezinswoningbouw.

 

 

 

 

Contact

  • Bouwen en wonen
  • Don Boscostraat 5
  • 3940 Hechtel-Eksel
  • T011 73 01 53
  • E