Wettelijk samenwonen

Voor een snelle afhandeling van uitgebreide dossiers werkt de dienst burgerlijke stand op afspraak. U kan een afspraak vastleggen via de contactgegevens. 


Wettelijk samenwonen maakt het mogelijk om, naast het huwelijk, officieel samen te wonen onder juridische bescherming. Wettelijk samenwonen is echter meer dan een alternatief voor het huwelijk. Zo kan je bijvoorbeeld wettelijk samenwonen met je moeder, een vriend(in), ...

Voorwaarden

In principe kan iedereen wettelijk samenwonen. Er zijn echter drie voorwaarden om een verklaring van wettelijk samenwonen te kunnen afleggen:

 • Je moet op het ogenblik van de verklaring op hetzelfde adres wonen;
 • Je mag niet getrouwd zijn of wettelijk samenwonen met iemand anders;
 • Je moet bekwaam zijn om contracten aan te gaan. Concreet wil dit zeggen dat minderjarigen en onbekwaamverklaarden geen verklaring van wettelijke samenwonen kunnen afleggen.

Terug naar boven

Procedure

De verklaring is een schriftelijke overeenkomst waarin twee personen zich verbinden samen te leven. Zij leggen deze verklaring af voor de ambtenaar van de bevolkingsdienst van de gemeenschappelijke woonplaats, die deze registreert in het bevolkingsregister.

 

Terug naar boven

Wat meebrengen

 • identiteitskaart van beide personen
 • indien je reeds een overeenkomst hebt laten opstellen, breng je ook naam en adres van de notaris mee

Terug naar boven

Bedrag

 • Een verklaring tot wettelijk samenwoning kost € 20,00.

Terug naar boven

Regelgeving

Op de wettelijke samenwoning zijn de artikelen 1475 t.e.m. 1497 van het Burgerlijk wetboek zijn van toepassing, alsook de artikelen 215, 220 §1 en 224 §1,1 van het Burgerlijk wetboek. 

 

Gevolgen van het aangaan van een wettelijke samenwoning

 • Rechten en plichten
  • De gezinswoning en de huisraad zijn beschermd, dit wil zeggen dat de gezinswoning niet mag verkocht, verhuurd of gehypothekeerd worden zonder instemming van de andere partner.
  • Beide partners moeten naar evenredigheid van hun mogelijkheden bijdragen in de lasten van het samenleven.
  • Beide partners staan in voor de schulden die gemaakt zijn ten behoeve van het huishouden. Dit geldt niet voor buitensporige uitgaven.
  • Er is geen gemeenschappelijk vermogen. Elke partner behoudt zijn/haar eigen goederen. Wanneer er niet bewezen kan worden wie de eigenaar is, dan worden de partners geacht elk voor de helft eigenaar te zijn.
  • Hulp en bijstand verlenen aan de andere partner is niet verplicht. Bijgevolg is er ook geen recht op alimentatie na een breuk.
   • Huur:
    • Wanneer de huurovereenkomst op één van de partners zijn naam staat dan kan deze de huurovereenkomst niet alleen opzeggen. Ook de huurder moet de opzegging van het huurcontract ter kennis brengen aan beide partners. 
    • Beide partners staan in voor de betaling van de huur en de huurwaarborg, ook al staat het contract op naam van één van de partners. 
   • Erfrecht:
    • De langslevende partner erft het vruchtgebruik van de gezinswoning en de huisraad. Opgelet! Dit is geen beschermd erfdeel, met andere woorden een partner kan zonder medeweten van de andere partner het erfrecht beperken via een testament. 
   • Personenbelasting:
    • Wettelijk samenwonenden worden gezamelijk belast. 
   • Overlevingspensioen:
    • Wettelijk samenwonenden hebben geen recht op een overlevingspensioen.

   Samenlevingscontract en testament

   Het is mogelijk om de bovenstaande gevolgen te verfijnen. Dit kan aan de hand van de opmaak van een samenlevingscontract. Een samenlevingscontract kan onderlinge afspraken die betrekkening hebben op de vermogensrechtelijke aspecten vastleggen. Dit kan enkel bij de notaris opgesteld worden. 

   Wil je je erfenis specifieker regelen en je partner laten erven, dan kan dat via het opstellen van een testament. Een notaris kan je hierbij helpen. 

    

   Einde van de wettelijke samenwoning

   Aan de wettelijke samenwoonst komt automatisch een einde bij huwelijk of overlijden van één van beiden. Je kan de wettelijke samenwoonst ook zelf beëindigen: in onderlinge overeenstemming of door eenzijdige verklaring van één van beiden. In dit laatste geval wordt de tegenpartij in kennis gesteld, binnen de 8 dagen, door middel van de betekening van een gerechtsdeurwaardersexploot door de gerechtsdeurwaarder. De kosten hiervoor zijn ten laste van diegene die de samenwoonst beëindigt.

   !! Opgelet: de wettelijke samenwoning stopt niet als 1 van de partners zijn hoofdverblijfplaats verplaatst naar een ander adres.

   Terug naar boven

   Contact

   • Burgerlijke stand
   • Don Boscostraat 5
   • 3940 Hechtel-Eksel
   • T011 73 01 41
   • E