Missie en visie

Missie en visie

In het eerste jaar van de legislatuur stelt het OCMW een beleidsplan op, dit in het kader van de beleids- en beheerscyclus (BBC). Dit plan bevat de beleidsdoelstellingen en -acties, samen met eventuele financiële gevolgen. Het meerjarenplan 2014-2019 werd door de OCMW-raad op 2 december 2013 goedgekeurd. Het ligt ter inzage op het OCMW.

Missie

"Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) garandeert aan elke persoon het recht op maatschappelijke dienstverlening die hem/haar in staat stelt een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid." De opdracht van het OCMW is dus erg breed. Dit houdt in dat het OCMW zich voortdurend moet aanpassen aan veranderde en nieuwe maatschappelijke uitdagingen.

(cfr art. 1 Organieke wet 8/7/76 en art. 2 OCMW decreet 19/12/08)

Hoe doen we dat?

Hoe vullen we deze kernopdracht in? Het OCMW richt zich vooral op twee groepen: de individuele hulpvragers en de ouderen.

Samen met de hulpvragers die niet of onvoldoende uit eigen kracht kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven, wil het OCMW een maximale emancipatie en integratie in het maatschappelijke leven bereiken. Wat de oudere Hechtel-Ekselenaren betreft, heeft het OCMW als doel hen zolang mogelijk, met de nodige ondersteuning, in hun vertrouwde thuismilieu te laten blijven. Als dit niet langer meer mogelijk is, zorgt het OCMW voor een zo vlot mogelijke overgang naar de meest aangepaste woonvorm.

Het OCMW vervult zijn opdrachten volgens de meest geëigende methoden van het maatschappelijk werk. Een geëngageerde, deskundige, neutrale en klantvriendelijke houding van gemotiveerde en tevreden medewerkers is de maatstaf.

Het OCMW wil als lokale overheid de drijvende kracht zijn bij het uitstippelen van het lokale welzijnsbeleid, meer bepaald bij de aanpak van de (kans)armoedebestrijding en het ouderenbeleid in Hechtel-Eksel.