Meerjarenplan 2020-2025

In het meerjarenplan legt het gemeentebestuur de beleidsdoelstellingen vast voor een periode van 6 jaar. In dit plan staat wat we willen bereiken, hoe we dit gaan doen en welk budget hiervoor beschikbaar is.

Een ambitieus plan waar alle gemeentemedewerkers én het OCMW hun schouders onder zetten. En waar we onze gemeente nóg gezelliger en nóg groener mee zullen maken: een kwaliteitsvolle thuisgemeente voor iedereen, met bijzondere aandacht voor de zwakkeren. Ontdek hier de blikvangers:

Optimale, klantgerichte gemeente

 • Om onze inwoners efficiënter verder te helpen, ontwikkelen we één centraal loket.
 • Nieuw is ook het werken op afspraak waarmee we files in het gemeentehuis vermijden.
 • Dankzij verdere digitalisering van onze diensten vindt de burger online sneller wat hij/zij zoekt.
 • De duurzame renovatie van De Schans blijft een prioriteit. Oplevering is voorzien in 2021.
 • Door middel van participatieprojecten geven we Hechtel-Ekselaren een centrale rol in het beleid.

Vlot, veilig en groen

 • Met de aanleg van nieuwe fietspaden en fietsstraten profileren we ons meer en meer als fietsgemeente en verbinden we het centrum met onze wijken.
 • School-, woon- en werkomgevingen worden veiliger door het stimuleren van duurzaam verplaatsingsgedrag.
 • Om onze gemeente gezellig en groen te houden, streven we naar een kwaliteitsvol, betaalbaar woonaanbod met ruimte voor groen en water.
 • Investeringen in duurzaam (ver)bouwen, zuinig water- en energiegebruik en duurzame energie moeten de energieneutraliteit in Hechtel-Eksel bevorderen.
 • Dankzij een centraal aanspreekpunt en de promotie van bestaande meldpunten blijven we een actief dierenwelzijnsbeleid voeren.

Beleving op het hoogste niveau

 • We investeren fors in sport en beweging. Zo wordt de tennis- en voetbalinfrastructuur grondig vernieuwd.
 • Cultuur blijft ook belangrijk.De digitalisering van de bibliotheek moet van de bib nóg meer een plek maken die inwoners ondersteunt in het aanscherpen van hun mediawijsheid.
 • Ook voor specifieke doelgroepen zoals jongeren, senioren of personen met een beperking werken we een gevarieerd, laagdrempelig en kwalitatief activiteitenaanbod uit.
 • We ondersteunen het verenigingsleven, zowel inhoudelijk als financieel, bij de organisatie van projecten en initiatieven.
 • Met Huis van het Kind creëren we een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar kinderen, jongeren en ouders met al hun vragen en zorgen terecht kunnen.

Kansen voor kansarmen

 • Met verdere ondersteuning waarborgen we de kwaliteitsvolle hulpverlening van het OCMW.
 • De maatschappelijke participatie van kwetsbare doelgroepen verhoogt door een goede buurtwerking en integratie- en zorginitiatieven.
 • Voor onze senioren verzorgen we een nóg beter zorg- en hulpverleningsaanbod en creëren we aanvullende assistentiewoningen.
 • Onze betaalbare kinderopvang breiden we uit.
 • Kinderarmoede bestrijden, doen we met een concreet actieplan, waarbij kansarme gezinnen ontmoetings- en participatiekansen krijgen.

Troeven linken: ondernemerschap, toerisme en natuur

 • Investeringen in ons lokale winkelplatform en samenwerkingsverbanden moeten ondernemerschap stimuleren.
 • Met Bosland in de hoofdrol bouwen we de toeristische beleving op regionaal niveau uit.
 • Om van Hechtel-Eksel een nog aantrekkelijkere gemeente te maken, zowel voor onze inwoners als voor onze bezoekers, investeren we in duurzaam natuurbeheer.