Sociaal verhuurkantoor

Een sociaal verhuurkantoor (SVK) is een erkende organisatie die kwaliteitsvolle woningen en appartementen huurt op de private huurmarkt en die vervolgens voor een redelijke huurprijs verder verhuurt aan personen met een bescheiden inkomen. SVK's geven voorrang aan de meest kwetsbare gezinnen en personen.

In Hechtel-Eksel worden deze woningen verhuurd door het Sociaal Verhuurkantoor Noord-Limburg. Als je een woning huurt bij dit SVK kan je ook in aanmerking komen voor een huursubsidie.

Voorwaarden

 • Je bent 18 jaar of ouder.
 • Je netto gezinsinkomen (geïndexeerd) van 3 jaar geleden bedraagt niet meer dan de vastgestelde grens (geïndexeerd).
 • Je hebt geen woning of bouwgrond in volle eigendom of in volledig vruchtgebruik, in binnen- of buitenland, op het ogenblik van de inschrijving.
 • Jij en je gezinsleden (ouder dan 18 jaar) spreken Nederlands of willen dit leren.
 • Je bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Kom je uit een land buiten de Europese Unie en woon je nog geen 12 maanden in België, dan moet je verplicht een inburgeringstraject volgen.

Procedure

STAP 1:
Maak een afspraak met een maatschappelijk werker van de sociale dienst of neem contact op met het Sociaal Verhuurkantoor. Zij verzorgen je inschrijving.

Maak een afspraak

STAP 2:
Na je inschrijving kom je op een wachtlijst te staan. De wachttijd varieert afhankelijk van je situatie en het aantal beschikbare woningen.

STAP 3:
De toewijzing van een woning gebeurt volgens een speciaal toewijzingssysteem: niet de volgorde van inschrijving, maar het inkomen en de woonnood spelen de belangrijkste rol.

Meebrengen

 • Je identiteitskaart;
 • Aanslagbiljet van de personenbelasting van drie jaar geleden;
 • Documenten van je leefloon of uitkering (bv. ziekenfonds, RVA, OCMW);
 • Een attest van de samenstelling van het gezin;
 • Als jij of een gezinslid een handicap heeft: een attest van de FOD Sociale zekerheid of van de instelling die de invaliditeitsuitkering betaalt;
 • Eventueel een attest van onteigening, ongeschiktheidsverklaring of onbewoonbaarverklaring van je huidige woning;
 • Indien van toepassing, een attest dat bewijst dat jij en je gezinsleden ouder dan 18 jaar Nederlands spreken of aan het leren zijn;
 • Indien van toepassing, een attest dat bewijst dat je een inburgeringstraject gevolgd hebt.

Contactinformatie